Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Căn cứ Kế hoạch số 162 - KH/TĐTN-TCKT, ngày 03/8/2016 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Bắc Ninh về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Thường vụ Thành đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau

Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở tiến tới

Căn cứ Điều lệ Đoàn, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hướng dẫn của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Căn cứ kế hoạch số 112 - KH/TĐ, ngày 06/10/2016 của BCH Thành đoàn Bắc Ninh về việc tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Bắc Ninh lần thứ XX (sau đây gọi tắt là Kế hoạch số 112 - KH/ĐTN), Ban thường vụ Thành đoàn hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn các cấp cụ thể như sau:
Video
Thống kê truy cập
Đang online40
Tất cả2684765