2021-06-18 14:43:09 Số lượt xem 291
UBND THÀNH PHỐ BẮC NINH
BCĐ PC DỊCH COVID-19
 
Số: 23/KH-BCĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Thành phố Bắc Ninh, ngày 17 tháng 6 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

 Triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19

trên địa bàn thành phố Bắc Ninh từ ngày 17/6/2021-25/6/2021

--------
 
I. ĐÁNH GIÁ, NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
Thời gian qua, trước diễn biến của dịch COVID-19, thành phố Bắc Ninh đã phối hợp với ngành Y tế của tỉnh thường xuyên đánh giá, nhận định tình hình diễn biến của dịch, để triển khai đồng loạt các biện pháp phù hợp, sáng tạo và quyết liệt đối với từng địa phương. Đến nay, các phường của thành phố Bắc Ninh đã cơ bản khống chế và kiểm soát được dịch bệnh; các ổ dịch còn lại tại 4 phường Nam Sơn, Khắc Niệm, Đại Phúc, Vân Dương tuy có nhiều ca F0, nhưng đều xảy ra trong vùng đã được phong tỏa. Đến thời điểm hiện tại, một số địa phương hiện chưa có ca mắc hoặc có ca mắc nhưng không xảy ra trong cộng đồng, một số địa phương có ca mắc nhưng có số ngày kể từ ngày có ca F0 cuối cùng trong các khu phố đã trên 20 ngày. Đây là điều kiện để xây dựng phương án giảm mức độ giãn cách xã hội và dỡ bỏ khoanh vùng cách ly y tế đối với các khu vực, địa phương thuộc nhóm bình thường mới trong thời gian sớm nhất.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số nội dung triển khai chưa thật sự khoa học, hiệu quả chưa cao như: công tác thống kê, rà soát đối tượng cần lấy mẫu ở các địa phương chưa đầy đủ, còn bỏ sót đối tượng; việc quản lý các trường hợp F1 trong khu cách ly tập trung, việc duy trì hoạt động của các điểm chốt chặn chưa chặt chẽ; thời gian đầu, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai các nội dung phòng, chống dịch còn lúng túng. Nhất là năng lực lãnh đạo, điều hành của cán bộ chủ chốt ở một số địa phương khi phải triển khai một nhiệm vụ lớn, chưa có tiền lệ, cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân với hàng loạt các biện pháp triển khai thực hiện cùng lúc nên còn hạn chế, chưa khoa học.
Nhận định trong những ngày tới có thể sẽ tiếp tục ghi nhận thêm các ca nhiễm mới trong các khu vực đã được phong toả, các khu cách ly y tế.
Thực hiện Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Thường trực Thành ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố vào ngày 14/6/2021; Thực hiện Công văn số 257-CV/TU ngày 15/6/2021 của Thường trực Thành ủy về việc xây dựng kế hoạch triển khai công tác phòng, chống COVID-19 trên địa bàn thành phố từ này đến ngày 25/6/2021;
Trên cơ sở Kế hoạch số 22/KH-BCĐ ngày 27/5/2021 của Ban chỉ đạo thành phố về điều chỉnh đáp ứng với từng cấp độ dịch COVID-19, để công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn trong thời gian tới đạt kết quả, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai nhiệm vụ từ ngày 17/6/2021 đến ngày 25/6/2021, cụ thể như sau:
II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục chủ động phát hiện, khoanh vùng dịch bệnh phát sinh, điều tra, truy vết, tổ chức sàng lọc trong cộng đồng; đánh giá nguy cơ để đáp ứng phòng chống dịch một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất, đồng thời xây dựng phương án giảm mức độ giãn cách và dỡ bỏ cách ly y tế đối với một số địa phương, khu phố.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, đơn vị trong thực hiện phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. 
2. Yêu cầu 
- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 22/KH-BCĐ ngày 27/5/2021 của Ban chỉ đạo về điều chỉnh đáp ứng với từng cấp độ dịch COVID-19, đồng thời tập trung triển khai thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, có hiệu quả các nội dung trong kế hoạch này từ ngày 17/6/2021 đến ngày 25/6/2021 để quyết tâm chuyển thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16-CT/TTg sang thực hiện Chỉ thị 15-CT/TTg, Chỉ thị 19-CT/TTg đối với một số địa phương có nguy cơ thấp, không có ca nhiễm trên địa bàn, dỡ bỏ phong toả một số khu vực đảm bảo điều kiện theo quy định.
- Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; Chủ tịch UBND các phường nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai các nhiệm vụ đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh theo từng lĩnh vực và trên địa bàn được phân công.
Công tác phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ của chung của các đơn vị, địa phương phải đúng nội dung, tiến độ đề ra trong kế hoạch đã được phê duyệt. Đảm bảo 100% đối tượng trong kế hoạch được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc đúng thời gian quy định.
III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Công tác tổ chức, chỉ đạo thực hiện
1.1. Đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy: tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và ban hành các văn bản chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.
- Tiếp tục chỉ đạo các Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 110-QĐ/TU ngày 25/5/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy đối với công tác kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn các phường. Tăng cường vai trò phụ trách của các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Thành uỷ viên theo dõi các phường được phân công.
- Trước 16h00’ hàng ngày đồng chí Ủy viên BTV Thành hủy phụ trách các phường báo cáo trực tiếp cho Thường trực Thành ủy, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố kết quả, tình hình thực hiện trong ngày để kịp thời nắm bắt thông tin và chỉ đạo.
1.2. UBND thành phố
- Giao các phòng, ban, đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện từng lĩnh vực, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, bám sát tình hình thực tế để kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả.
- Thành lập 04 Tổ công tác của thành phố tham gia trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với các phường có nguy cơ cao (Đại Phúc, Nam Sơn, Vân Dương, Khắc Niệm). Phân công đồng chí lãnh đạo UBND làm Tổ trưởng để chỉ đạo trực tiếp và toàn diện công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn phường.
- Tổ chức các cuộc họp cần thiết theo thẩm quyền.
1.3. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố
- Chủ động phối hợp với ngành y tế của tỉnh, thường xuyên đánh giá, nhận định tình hình, diễn biến của dịch bệnh, xác định mức độ, nguy cơ đối với từng địa phương để kịp thời chỉ đạo triển khai các biện pháp phù hợp với tình hình thực tiễn.
- Chỉ đạo, điều hành phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, đoàn thể có liên quan và các địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thực hiện nghiêm, đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng chỉ đạo của Bộ chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, các Bộ, ngành, Tỉnh ủy, UBND, Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan có liên quan.
- Tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, ngành, địa phương, căn cứ tình hình cụ thể xây dựng kế hoạch đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình và mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh đối với từng địa phương. Trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị những giải pháp thực hiện trên địa bàn để khống chế dịch bệnh đối với những người có nguy cơ cao và không để dịch xuất hiện trong các địa bàn có nguy cơ thấp.
- Quyết định, xử lý một số nội dung theo thẩm quyền.
- Hàng ngày báo cáo Thường trực Thành ủy, UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo thành phố, các cấp có thẩm quyền về tình hình dịch bệnh, tham mưu các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để nhận được sự chỉ đạo kịp thời.
1.4. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các phường
- Tổ chức Thường trực chống dịch 24/24 giờ. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 3468/QĐ-BYT ngày 07/08/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19. Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.
- Tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực, triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn nhằm hạn chế tối đa mức độ lây lan dịch bệnh tiến tới chuyển thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16-CT/TTg sang thực hiện Chỉ thị 15-CT/TTg và Chỉ thị 19CT/TTg ở một số phường đủ điều kiện.
- Nâng mức tối đa hiệu quả hoạt động của Tổ COVID cộng đồng trong các nội dung phòng, chống dịch như: thường xuyên tuần tra, nhắc nhở người dân, nhất là công nhân trong các khu phong toả thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg; vận động 100% người dân tham gia lấy mẫu xét nghiệm theo kế hoạch, tránh bỏ sót đối tượng; giám sát chặt chẽ đối với các trường hợp F2 cách ly ở nhà theo quy định…
- Tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân, nhất là vùng có dịch; thực hiện chính sách hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, người lao động phải tạm ngừng việc làm, những người trong vùng dịch.
- Nhận định tình hình dịch bệnh, mức độ nguy cơ để đưa ra các giải pháp phù hợp cho từng khu, tổ dân phố, từng ngõ và từng hộ gia đình…Thường xuyên, liên tục kiểm tra, giám sát phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh theo thẩm quyền trên địa bàn quản lý.
- Thực hiện nghiêm túc việc rà soát, đôn đốc người dân tham gia lấy mẫu xét nghiệm đảm bảo đủ, đúng theo kế hoạch, tránh bỏ sót.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp ngoài cụm công nghiệp trên địa bàn. Phối hợp đề xuất kiểm soát chặt chẽ các cơ sở hành nghề y dược tư nhân; các cơ sở kinh doanh, các cửa hàng dịch vụ trên địa bàn.
- Thống kê tình hình dân số (kể cả thường trú và tạm trú, nhất là đối với các trường hợp là công nhân) đảm bảo chính xác, đầy đủ thông tin đến từng ngõ, từng tổ dân phố phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.
- Thường xuyên báo cáo tình hình diễn biến dịch bệnh về Ban chỉ đạo thành phố để nhận được sự chỉ đạo kịp thời.
2. Nội dung cụ thể triển khai từ ngày 17/6-25/6/2021
2.1. Xây dựng kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm
- Nội dung: Xây dựng kế hoạch lấy mẫu theo đúng nguyên tắc đối với các trường hợp tại khu cách ly tập trung; đối với các cơ quan, đơn vị thành phố nơi có nguy cơ cao; khu có ca F0 qua 14 ngày không có ca mắc mới; khu có ca F0 trong khoảng thời gian từ 8-14 ngày; khu có ca F0 trong 07 ngày. Phối hợp chuẩn bị lực lượng, trang thiết bị, vật tư...để triển khai việc lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp nêu trên đảm bảo khoa học, tránh bỏ sót đối tượng. Đồng thời, tổng hợp báo cáo kịp thời về Ban chỉ đạo thành phố kết quả lấy mẫu xét nghiệm theo thời gian quy định.
- Thời gian thực hiện:
+ Đối với các trường hợp trong khu cách ly tập trung: lấy mẫu xét nghiệm theo Quyết định 1350-QĐ/SYT ngày 17/3/2021 của  Sở Y tế.
+ Đối với các trường hợp là cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động trong khối cơ quan, đơn vị thành phố: lấy mẫu xét nghiệm vào 15h00 ngày thứ Sáu hàng tuần.
+ Đối với các trường hợp trong khu vực có ca F0 qua 14 ngày không có ca mắc mới: nếu trong khu vực phong toả thì lấy mẫu vào ngày cuối cùng trước khi phong toả (lấy toàn dân mẫu gộp)
+ Đối với các trường hợp trong khu vực có ca F0 trong vòng từ 8-14 ngày: lấy mẫu 2 lần vào ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ ngày có F0 gần nhất (lấy toàn dân  mẫu gộp).
+ Đối với các trường hợp trong khu vực có ca F0 trong vòng 07 ngày: lấy vào ngày thứ 1, thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ ngày có F0 gần nhất (lấy toàn dân mẫu gộp
Lưu ý: ngày lấy mẫu lần 1 có thể thay đổi khi có xuất hiện F0 mới.
+ Xét nghiệm trong các tình huống khác: căn cứ các tình huống cụ thể
-  Đơn vị thực hiện: Giao Trung tâm y tế thành phố chủ trì phối hợp với phòng Y tế thành phố, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các phường và các lực lượng liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện từ ngày 17/6-25/6/2021 và điều chỉnh từng ngày theo diễn biến tình hình dịch bệnh (có lịch cụ thể kèm theo). Đồng thời, gửi trước cho các đơn vị liên quan, các phường.
2.2. Xây dựng kế hoạch chi tiết hoạt động của khu cách ly tập trung đảm bảo theo quy định nhằm quản lý chặt chẽ đối tượng cách ly và tránh lây nhiễm chéo
- Nội dung: Căn cứ các nội dung trong Quyết định số 787-QĐ/BYT ngày 12/3/2020 của bộ Y tế về hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở các khu cách ly tập trung, Công văn số 66/CV-BCĐ, ngày 17/5/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống COVID -19 về việc quy định tạm thời chuyên môn y tế tại khu cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Trước mắt, Ban chỉ đạo thành phố tập trung chỉ đạo việc giãn cách số người/phòng, đảm bảo tối đa 4 người/phòng. Nghiên cứu làm vách ngăn bằng các loại vật liệu phù hợp trong phòng cách ly; tiếp tục lắp đặt camera theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động trong khu cách ly. Yêu cầu cán bộ y tế, cán bộ, nhân viên phục vụ tại khu cách ly, các lực lượng khác liên quan thực hiện nghiêm túc quy định tại khu cách ly theo yêu cầu nhiệm vụ; thường xuyên đôn đốc nhắc nhở người thực hiện cách ly y tế chấp hành nghiêm túc nội quy của cơ sở cách ly. Đồng thời chủ động rà soát các điều kiện cần và đủ theo quy định tại các khu cách ly y tế tập trung, kịp thời tham mưu thành lập Ban quản lý khu cách ly, sẵn sàng ứng phó, tiếp nhận các trường hợp F1 xuất hiện qua quá trình xét nghiệm cộng đồng.
- Thời gian thực hiện: Hoàn thành kế hoạch chi tiết xong trong ngày 17/6/2021 và bổ sung kế hoạch theo tình huống phát sinh.
- Đơn vị thực hiện: Giao Ban Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, phối hợp với Trung tâm y tế và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch phân công chi tiết từng bộ phận, nhận định tình hình để đề xuất lực lượng cần huy động để triển khai hiệu quả nhất các hoạt động trong khu cách ly y tế tập trung (có kế hoạch cụ thể kèm theo)
2.3. Quản lý nghiêm theo quy định tại khu vực cách ly y tế
- Nội dung: Thực hiện nghiêm các nội dung theo Quyết định số 3468-QĐ/BYT ngày 07/8/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19”. Thực hiện giãn cách bớt số công nhân trong các khu nhà trọ (trong trường hợp cần thiết). Đồng thời, giãn cách các F1 đang cách ly trong khu cách ly tập trung; Nâng mức hoạt động tối đa, hiệu quả của Tổ COVID cộng đồng để đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện giãn cách theo nguyên tắc: người giãn cách với người, nhà giãn cách với nhà; tuyệt đối không để xảy ra việc tiếp xúc gần; đảm bảo an sinh xã hội trong các khu cách ly y tế; đảm bảo các yếu tố về dịch tễ, vệ sinh môi trường; thường xuyên khử trùng đến từng ngõ, tổ dân phố và các hộ gia đình có nguy cơ bị lây nhiễm với dung dịch khử trùng chứa 0,1% Cloramin B hoạt tính.
- Thời gian thực hiện:
+ Thực hiện giãn cách bớt số công nhân trong các khu nhà trọ, giãn cách các F1 đang cách ly trong khu cách ly tập trung: bắt đầu từ ngày 17/6/2021.
+ Thực hiện các nội dung khác: thường xuyên, hàng ngày.
+ Giãn cách công nhân trong khu nhà trọ: Giao ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các phường chủ trì, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách các khu, lãnh đạo các khu phố, Tổ COVID cộng đồng thực hiện.
+ Giãn cách F1 trong khu cách ly tập trung: Giao Ban chỉ huy quân sự thành phố chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố thực hiện.
2.4. Đối với 4 phường có nguy cơ rất cao: Khắc Niệm, Nam Sơn, Vân Dương, Đại Phúc
- Nội dung: Tăng cường lẫy mẫu xét nghiệm sàng lọc với phương châm: thống kê từng trường hợp cụ thể, không bỏ sót đối tượng. Tổ chức xét nghiệm theo phương án chia nhỏ các bàn lấy mẫu xuống nhiều địa điểm, tránh lây nhiễm trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm. Điều tra truy vết, đưa đi cách ly tập trung đảm bảo chính xác (xây dựng phương án, vẽ sơ đồ đến từng ngõ, tổ dân phố để quản lý người dân và phục vụ công tác điều hành khi có tình huống xảy ra). Chuẩn bị đầy đủ địa điểm, phương tiện, cơ sở vật chất, lực lượng hỗ trợ, sẵn sàng đưa đi cách ly tập trung diện rộng, nhất là tại các khu nhà trọ, nếu xuất hiện ca F0 sẽ đưa toàn bộ người dân trong khu nhà trọ đi cách ly y tế tập trung. Đảm bảo tăng cường hoạt động của Tổ COVID cộng đồng góp phần giảm tuyệt đối ca mắc. Đồng thời, áp dụng những biện pháp mạnh đảm bảo 100% người dân trên địa bàn 04 phường nêu trên phải nghiêm chỉnh chấp hành.
Thành lập 04 Tổ công tác của Thành phố để lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện các nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn các phường: Vân Dương, Nam Sơn, Khắc Niệm, Đại Phúc. Lực lượng tham gia gồm: Đồng chí lãnh đạo UBND thành phố làm Tổ trưởng, đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ phụ trách phường làm Tổ phó, các đồng chí Thành uỷ viên theo dõi địa bàn, đại diện lực lượng Công an, Quân sự, Y tế và một số lãnh đạo các phòng, ban, ngành khác làm thành viên. Yêu cầu Tổ công tác xây dựng kế hoạch chi tiết trong công tác phòng, chống dịch COVID -19 trên địa bàn phường từ nay đến ngày 30/6/2021 và thời gian tiếp theo. Trong đó, chú ý việc phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng đồng chí; chỉ đạo địa phương phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng khu phố; người phụ trách đến từng ngõ, xóm. Đồng thời, hàng ngày, Tổ công tác giao ban cùng với địa phương để đánh giá, chỉ đạo, rút kinh nghiệm và thống nhất triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan trong ngày và những ngày tiếp theo.
* Riêng đối với khu Thượng phường Khắc Niệm: triển khai các nhiệm vụ đóng băng toàn bộ khu Thượng trong thời gian tối thiểu 20 ngày;
+ Theo dõi camera từng ngõ, xóm của Khu Thượng và một số địa điểm khác để kiểm soát 24/24.
+ Duy trì nhiệm vụ của 34 chiến sĩ công an tăng cường cùng các lực lượng tại địa phương đảm bảo việc tuần tra, kiểm tra 24/24 tại xóm Thượng Làng.
+ Tiếp tục rà soát, chuẩn bị các địa điểm di chuyển bớt lượng công nhân tại khu nhà trọ trong khu Thượng để giảm mật độ công nhân.
-  Thời gian thực hiện: Thường xuyên từ ngày 17/6 đến khi hết dịch.
- Đơn vị thực hiện: Tổ công tác của thành phố (có kế hoạch chi tiết kèm theo)
2.5. Duy trì, điều chỉnh hoạt động của các điểm chốt chặn trên địa bàn
- Nội dung: Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, duy trì lực lượng thường xuyên trực 24/24 giờ nhằm kiểm soát chặt chẽ tất cả người dân và các phương tiện lưu thông qua chốt. Trên cơ sở kết quả đánh giá mức độ nguy cơ tại các phường, xây dựng phương án điều chỉnh 727 điểm chốt chặn đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn trong từng khu vực theo hướng tăng chốt chặn cứng và giảm chốt chặn mềm để giảm nguồn lực tại các chốt, tăng cường lực lượng cho các khu vực bị phong toả.  
- Thời gian thực hiện: Tùy từng tình hình diễn biến bệnh dịch và quy định thực hiện giãn cách xã hội mới.
- Đơn vị thực hiện: Ban chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Đội quản lý trật tự đô thị thành phố, UBND các phường (có kế hoạch cụ thể kèm theo)
2.6. Xây dựng phương án giảm mức độ giãn cách xã hội và dỡ bỏ cách ly y tế(được cập nhật vào 16h hàng ngày để báo cáo Sở Y tế và Ban chỉ đạo thành phố)
- Nội dung: Nhằm tăng cường lực lượng từ các phường đã được dỡ bỏ phong toả (lực lượng Công an, dân quân, bảo vệ dân phố, lực lượng tình nguyện…) cho các phường có nguy cơ cao, căn cứ Quyết định 2686/QĐ-BYT ngày 31/5/2021 của Bộ Y tế về ban hành quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19 và căn cứ vào kết quả đánh giá, nhận định tình hình và phân tích mức độ nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn các phường, căn cứ ngày cuối cùng xuất hiện các ca F0, xây dựng phương án giảm mức độ giãn cách xã hội và dỡ bỏ khoanh vùng cách ly theo ngày đối với từng khu vực. (đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn còn 40 vùng cách ly y tế)
- Đơn vị thực hiện: Phòng Y tế thành phố chủ trì, phối hợp với Trung tâm y tế thành phố, Ban chỉ đạo COVID-19 các phường nghiên cứu kĩ các quy định, hướng dẫn nêu trên, phân tích, đánh giá chặt chẽ từng nội dung để xây dựng phương án thực hiện (có kế hoạch cụ thể kèm theo)
* Trên cơ sở đó, dự kiến điều chỉnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg đối với các phường: Suối Hoa, Tiền An, Phong Khê, Khúc Xuyên (là các địa phương chưa có ca mắc và chưa có ca mắc trong cộng đồng)
- Thời gian thực hiện: bắt đầu từ ngày 21/6/2021.
Dự kiến điều chỉnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg đối với các phường có số ngày kể từ ngày có ca F0 cuối cùng trong các khu phố từ 23 đến 29 ngày: Hoà Long (24 ngày), Vạn An (23 ngày), Kim Chân (29 ngày), Thị Cầu (29 ngày).
- Thời gian thực hiện: dự kiến bắt đầu từ ngày 25/6/2021.
2.7. Xây dựng kế hoạch tiếp tục kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp và các doanh nghiệp ngoài khu dân cư.
Nội dung: Kiểm tra việc triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 trong các doanh nghiệp. Trong đó tập trung kiểm tra việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; việc thành lập Ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ; việc xây dựng kế hoạch chi tiết trong công tác phòng, chống dịch; việc kí cam kết của người lao động đối với doanh nghiệp trong thực hiện phòng, chống COVID-19; việc tổ chức xét nghiệm cho công nhân; việc đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, công tác khử khuẩn; việc bố trí cán bộ trực 24/24 thường xuyên nắm chắc tình hình dịch bệnh; việc chủ động bố trí các nguồn lực… Hàng ngày báo cáo kết quả kiểm tra về Ban chỉ đạo thành phố.
- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 17/6/2021 đến khi có thông báo mới
- Đơn vị thực hiện:
+ Phòng Kinh tế thành phố chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch, thành lập các đoàn kiểm tra đối với các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp (có kế hoạch cụ thể kèm theo)
+ UBND các phường chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra các doanh nghiệp ngoài khu dân cư trên địa bàn quản lý
2.8. Tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong việc thực hiện công tác phòng, chống COVID-19 trên địa bàn.
Nội dung: thường xuyên kiểm tra toàn thành phố, tập trung vào các địa bàn tại các khu phong toả, ngăn chặn các trường hợp ra vào trái phép, việc chấp hành quy định cách ly y tế cộng đồng tại vùng có dịch bệnh. Xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm theo quy định của pháp luật và quy định phòng, chống dịch. Tổng hợp báo cáo hàng ngày về Thường trực Thành ủy và Ban chỉ đạo thành phố về kết quả thực hiện.
- Thời gian thực hiện: 24/24 giờ hàng ngày, bắt đầu từ ngày 17/6/2021 đến ngày 24/6/2021 và thời gian tiếp theo.
- Đơn vị thực hiện: Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường.
2.9. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống COVID-19
 - Đề nghị Ban Tuyên giáo Thanh ủy: Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền theo nội dung Chỉ thị 16-CT/TTg về phòng, chống dịch; tuyên truyền để người dân chủ động khai báo các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân và các trường hợp liên quan khác nhằm kịp thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong quản lý thông tin về tình hình dịch bệnh để xử lý kịp thời, chính xác, định hướng dư luận. Kịp thời xử lý thông tin sai lệch, gây hoang mang trong nhân dân.
- Phòng văn hoá&Thông tin phối hợp với Đài Phát thành thành phố: Tăng thời lượng phát các tin, bài về công tác phòng, chống dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng; tiếp tục tuyên truyền người dân tự giác khai báo y tế, cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone. Thông tin các trường hợp vi phạm, nhất là đối với cán bộ, công chức, viên chức trên hệ thống truyền thanh nhằm tạo sức răn đe và tuyên truyền sâu rộng, lan toả trong cộng đồng góp phần khống chế và đẩy lùi dịch bệnh.
- Tăng cường sự phối hợp giữa Trung tâm VHTT thành phố với Đài Phát thanh thành phố để triển khai các hoạt động truyền thông lưu động trong phòng, chống dịch
- Yêu cầu Ban chỉ đạo các phường, căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nhắc nhở người dân, nhất là người dân trong vùng phong tỏa thực hiện nghiêm việc thực hiện 5K; thực hiện nghiêm túc việc giãn cách giữa gia đình với gia đình, ngõ xóm với ngõ xóm, khu với khu…
 2.10. Đảm bảo an sinh xã hội trong thời gian phòng, chống dịch trên địa bàn
  - Phòng Lao động-TB&XH thành phố; nắm bắt tình hình cụ thể, tham mưu cho UBND thành phố trong việc đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Phối hợp rà soát đối tượng để có sự hỗ trợ kịp thời đúng quy định đối với người dân chịu ảnh hưởng của dịch Covid -19. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp về tình hình công nhân trong các doanh nghiệp tại vùng có dịch để có phương án đề xuất hỗ trợ.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có tình huống phát sinh.
 2.11. Đề nghị MTTQ thành phố và các đoàn thể tiếp tục tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16-CT/TTg.
Vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và toàn thể nhân dân tích cực tham gia ủng hộ vật chất, kinh phí cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn; kết nối huy động các nguồn lực xã hội hoá.
 2.12. Đề nghị các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Thành uỷ viên phụ trách, theo dõi các địa phương, đơn vị, tăng cường hơn nữa công tác lãnh, chỉ đạo, nắm chắc tình hình dịch bệnh và thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện phòng, chống dịch theo kế hoạch trên địa bàn mình phụ trách.
 Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố từ ngày 17/6/2021 đến ngày 25/6/2021 theo chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ./.
 
Nơi nhận:
- Tỉnh uỷ, UBND tỉnh (b/c);
- Sở Y tế (b/c);
- Thường trực Thành ủy - HĐND TP (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND TP (c/đ);
- Các đ/c Ủy viên BTV TU khóa XXII (p/h/c/đ);
- Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể TP (t/h);
- Đảng ủy, UBND các phường (t/h);
- Lưu VT.

TM. BAN CHỈ ĐẠO THÀNH PHỐ

 TRƯỞNG BAN

 

Đã ký

 

     CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ

 Nguyễn Song Hà

 
Video
Thống kê truy cập
Đang online22
Tất cả1576448