2020-02-03 15:53:59 Số lượt xem 1112
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số: 499   -CV/BTG
V/v tuyên truyền phòng, chống
dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do vi rút Cô-rô-na gây ra
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
 
 
 

Tp Bắc Ninh, ngày 03 tháng 02 năm 2020
   
  Kính gửi:                      
- Các chi, đảng bộ trực thuộc;
- Các ngành trong khối tư tưởng, khoa giáo;
- Ban Tuyên giáo Đảng ủy các phường.
 
         
 
Thực hiện Công văn số 16-CV/BTGTU ngày 31/01/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy định hướng công tác tuyên truyền việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra như sau:
1. Về nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tinh thần nội dung Công văn số 79-CV/TW, ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1331-CV/TU ngày 30/01/2020 của Tỉnh ủy; Công văn số 217/UBND-KGVX ngày 29/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra nhằm nâng cao trách nhiệm của các địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn Thành phố trong phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra.
- Thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác trên các phương tiện thông tin đại chúng về diễn biến tình hình dịch trên địa bàn Thành phố cũng như trong toàn tỉnh, toàn quốc và trên thế giới.
- Tuyên truyền đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân để mọi người nhận rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch do chủng mới virus Cô-rô-na gây ra; thông tin kịp thời, chính xác để nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm cho người dân tự dự phòng là chính; dự phòng cho bản thân, gia đình và cộng đồng;
- Tuyên truyền, phổ biến tác nhân gây bệnh, đường lây truyền và các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng; chú trọng tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch trong các doanh nghiệp có người Trung Quốc làm việc; trong các lễ hội; các khu công nghiệp nơi có đông công nhân sinh sống và làm việc; các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí; trong trường học và cho người nhà người bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh; tuyên truyền để người dân tự giác thông báo kịp thời khi phát hiện có biểu hiện mắc bệnh, nghi mắc bệnh, sẵn sàng tham gia các biện pháp khẩn cấp để khống chế, bao vây dập tắt dịch giảm thiểu các hành vi làm phát sinh và lây lan dịch bệnh.
(Ban Tuyên giáo Thành ủy gửi kèm Thông tin về tình hình dịch viêm hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) do Sở Y tế cung cấp để làm tài liệu tuyên truyền)
2. Hình thức tuyên truyền
- Đẩy mạnh tuyên truyền trên đài phát thanh thành phố; hệ thống truyền thanh cơ sở; tuyên truyền trên Bản tin, trang thông tin điện tử của Thành phố, website Thành ủy; tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; tuyên truyền bằng các hình thức trực quan như: băng rôn, pano, áp phích, truyền thông lưu động, phát tờ rơi, thông báo trên bảng tin tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư; các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tài liệu,…)….
- Chỉ đạo tạm dừng các lễ hội chưa khai mạc, trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ; giảm quy mô các lễ hội đang tổ chức.
3. Tổ chức thực hiện
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị:
3.1. Các chi, đảng bộ trực thuộc
- Quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Thành phố về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra.
- Bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Thành ủy, kịp thời chỉ đạo tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra, xác định đây là một nhiệm vụ cấp bách cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy đảng trong đó tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền trên các phường tiện truyền thông, thông tin cổ động trực quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, qua sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội và các ấn phẩm tuyên truyền.
3.2. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
- Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức nhân dân để thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch do chủng mới Cô-rô-na gây ra, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mình và cộng đồng
- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia công tác phòng chống dịch ở các cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư; thường xuyên đưa nội dung phòng, chống dịch vào trong các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng trong các cấp hội.
- Chủ động nắm chắc tâm trạng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong triển khai các biện pháp phòng chống dịch, kịp thời có phương án xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra.
3.3. Đài phát thanh Thành phố: Phối hợp với phòng Y tế, Trung tâm Y tế Thành phố tích cực triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch và các biện pháp phòng chống dịch; tổ chức tuyên truyền vào các giờ cao điểm, các chuyên trang, chuyên mục, chương trình được người dân quan tâm để tạo được sự tiếp cận cao nhất cho người dân về tình hình phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.
3.4. Phòng văn hóa – thông tin Thành phố:
- Quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông, nhất là việc biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền; Đấu tranh và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân đưa các thông tin không chính xác, gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.
- Chỉ đạo hướng dẫn tổ chức tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, trọng tâm là tuyên truyền trên băng zôn, pa nô, áp phích, bảng điện tử…về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống.
3.5. Phòng Y tế Thành phố:
- Nắm bắt tình hình dịch bệnh, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, các địa phương, đơn vị để kịp thời tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về diễn biến tình hình phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố, địa bàn tỉnh, toàn quốc và trên thế giới đến toàn thể nhân dân.
- Chủ trì xây dựng tài liệu tuyên truyền về tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch do chủng mới Cô-rô-na gây ra; tác nhân gây bệnh, đường lây truyền và các biện pháp phòng chống dịch bệnh, để làm tài liệu tuyên truyền trên địa bàn Thành phố.
3.6. Phòng Kinh tế:
- Trong phạm vi trách nhiệm của mình, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch ở các khu công nghiệp, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại.
- Thực hiện công tác quản lý, điều hành bình ổn giá cả thị trường, chống gian lận thương mại, quản lý chất lượng hàng hóa, tránh việc lợi dụng tình tình dịch bệnh để tăng giá hàng hóa, nhất là các loại khẩu trang, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh.
3.7. Công an, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố: Phối hợp tăng cường theo dõi, quản lý người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh trên địa bàn Thành phố để kịp thời thông tin phòng tránh dịch bệnh.
3.8. Ban tuyên giáo Đảng ủy các phường
- Tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền bằng các hình thức thích hợp, như: ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền; quán triệt lồng ghép trong các hội nghị,…
- Tham mưu triển khai công tác tuyên truyền, cổ động trực quan: panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền….
- Phát huy vai trò của cán bộ cơ sở, mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội để kịp thời nắm tình hình tư tưởng, dư luận của các tầng lớp nhân dân, sớm dự báo tình hình, lên phương án thông tin, tuyên truyền trong trường hợp có diễn biến phức tạp phát sinh./.
 
Nơi nhận:
- BTG Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực Thành ủy (b/c);
- Như kính gửi;
- Lưu TG.
 
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
 
Đã ký
 
 
Nguyễn Hồng Thiêm
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online44
Tất cả2568811