2019-05-03 17:21:32 Số lượt xem 1211
Hạ tầng kỹ thuật CNTT của Thành phố tiếp tục được nâng cấp, đầu tư: 100% CBCC được trang bị máy tính trong giải quyết công việc. Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, hiện đại: phần mềm“Một cửa điện tử”, tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; hệ thống thông tin hướng dẫn, màn hình cảm ứng tra cứu TTHC. Tại các xã, phường: Trang bị thiết bị CNTT được đầu tư đồng bộ, xây dựng mạng nội bộ, kết nối internet... phục vụ cho việc truy cập, khai thác các ứng dụng dùng chung của Tỉnh. Tỷ lệ máy tính/CBCC tại các xã, phường đạt 0.81 máy/CBCC. Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 06/02/2018 của UBND thành phố về việc đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, phường trên địa bàn Thành phố. Đội ngũ nhân lực ứng dụng CNTT hiện nay Thành phố cơ bản đáp ứng nhiệm vụ được giao.
Việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng TTĐT Thành phố và website Thành ủy đi vào hoạt động, số lượng tin, bài đăng trên Cổng ngày càng đầy đủ, chất lượng tin bài được nâng cao góp phần giúp các TCCSĐ trong việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tra cứu, khai thác thông tin của tổ chức và công dân.  Trung tâm hành chính công Thành phố đã triển khai việc nhắn tin SMS tự động trả kết quả giải quyết TTHC cho công dân thông qua hệ thống phần mềm Một cửa điện tử đã tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân chủ động bố trí, sắp xếp công việc đến nhận kết quả giải quyết TTHC.
Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của cơ quan, đơn vị được Thành phố thực hiện duy trì, áp dụng tại 12 phòng chuyên môn và 12 xã, phường; áp dụng mới hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 đối với 7  xã, phường còn lại.
Thời gian tới để tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn Thành phố cần tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương; Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Quyết định của UBND Tỉnh về “Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 77/Ctr-TU ngày 27/4/2015 của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2015 của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện những nội dung, nhiệm vụ theo tinh thần các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh. Tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin một cách đồng bộ, an toàn; đẩy mạnh ứng dụng CNTT gắn với cải cách hành chính, tiếp tục triển khai các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3,4 và tích hợp lên Cổng TTĐT; triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng. Đẩy mạnh đào tạo nguồn, chú trọng đào tạo chuyên sâu cho cán bộ chuyên trách; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, điều hành; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công Thành phố và Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả tại UBND 19 phường, xã đảm bảo ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu thực tế.
Ban Tuyên giáo Thành ủy 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online73
Tất cả2568811