2019-01-10 16:34:01 Số lượt xem 1380
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; chủ đề công tác năm “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ; nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị”; năm 2018, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể thành phố và cơ sở đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng: Thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm; cơ bản hoàn thành 5/5 quyết tâm chính trị, trong đó có 3 quyết tâm vượt kế hoạch. Kinh tế tăng trưởng ở mức khá, ước đạt 13.1%, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn ước đạt 27.466,4 tỷ đồng, tăng 3.175,4 tỷ đồng, chiếm 16,7% GRDP toàn tỉnh; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 26.710 tỷ đồng, tăng 11,7% so với kế hoạch năm, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm 54,4% giá trị toàn tỉnh; giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng ước đạt 100.648,7 tỷ đồng, tăng 13,07% so với năm 2017. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 2.824,9 tỷ đồng, đạt 163% dự toán; thu ngân sách thành phố ước thực hiện 2.682,3 tỷ đồng, đạt 176% dự toán và tăng 21% so với năm 2017. Công tác quản lý đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản, đất đai, tài nguyên và môi trường được tăng cường; các dự án trọng điểm, dự án giao đất dân cư dịch vụ, hạ tầng đô thị, trường học, công trình phúc lợi công cộng, khu vui chơi giải trí, thiết bị luyện tập thể dục thể thao, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất... được tích cực triển khai, nhiều dự án, công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, hoạt động "Sắc màu văn hóa cuối tuần" được duy trì và tổ chức có chất lượng; giáo dục - đào tạo tiếp tục giữ vững là đơn vị lá cờ đầu của tỉnh; công tác y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, an sinh xã hội và giảm nghèo được tăng cường. Công tác tư pháp và cải cách hành chính được đẩy mạnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đạt được nhiều kết quả tích cực.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục như: việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ, công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện một số dự án, công tác quản lý đất đai, đê điều, công trình thủy lợi, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, việc xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề...có mặt còn hạn chế; tình hình an ninh trật tự, tội phạm còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp... Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của năm 2019, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ thành phố tới cơ sở tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:
1. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh và thành phố. Đẩy mạnh thi đua, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2019. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm “Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị và đời sống văn hóa cho nhân dân ”.
2. Tập trung thực hiện thắng lợi chủ đề công tác năm và 05 quyết tâm chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, trong đó:
Tập trung tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính ở tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước gắn với công khai, minh bạch, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp thúc đẩy thương mại - dịch vụ phát triển; tiếp tục tạo điều kiện thu hút đầu tư trung tâm thương mại, khách sạn cao cấp, dịch vụ vui chơi giải trí, các cửa hàng tiện ích có quy mô, chất lượng cao. Tập trung củng cố, nâng cao hoạt động một số chợ và tuyến phố chuyên doanh ; tăng cường quản lý và thúc đẩy phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ. Tăng cường công tác quản lý thị trường nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dung, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.
Làm tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, tăng cường, tăng cường thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư đảm bảo chất lượng, đúng quy hoạch, kế hoạch. Tiếp tục nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị. Tập trung thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017 – 2020, các công trình trong kế hoạch đầu tư năm 2019 gắn với đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công, quản lý tốt chất lượng công trình xây dựng. Tiếp tục nâng cao năng lực và hiệu quả công tác quản lý đô thị của các xã, phường; tăng cường việc ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, đảm bảo hành lang an toàn giao thông.
3. Tăng cường các giải pháp quản lý nhà nước về cụm công nghiệp, làng nghề. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách gắn với tăng cường chống thất thu thuế, phí, lệ phí, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển; đồng thời, quản lý chặt chẽ và điều hành ngân sách đúng quy định; tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục tháo gỡ những khó khăn để thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp; phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng bền vững, cơ cấu lại lĩnh vực sản xuất, sản phẩm theo lợi thế và nhu cầu thị trường; tăng cường ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
4. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường...Tăng cường công tác quản lý đất đai theo quy hoạch, tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch sử dụng đất năm 2019 và những năm tiếp theo. Thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Tiếp tục tập trung công tác giải phóng mặt bằng những dự án trọng điểm. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về môi trường, triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 20/9/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2018-2022”; tập trung kiểm soát và khắc phục ô nhiễm môi trường, kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm, nhất là tại các làng nghề, khu công nghiệp. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; phát hiện kịp thời các sai phạm để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.
5. Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao; nghiên cứu kết hợp hoạt động văn hóa với hoạt động kinh doanh thương mại; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; tiếp tục tổ chức tốt chương trình “Sắc màu văn hóa cuối tuần” tạo dấu ấn riêng của thành phố. Phát triển toàn diện, đổi mới phương pháp giáo dục, giữ vững chất lượng là đơn vị dẫn đầu phong trào giáo dục của tỉnh. Tăng cường đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, hộ nghèo. Tiếp tục hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho người có công và hộ nghèo.
6. Làm tốt công tác quốc phòng - quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ và quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài. Tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác thanh tra, tư pháp, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự; thực hiện nghiêm các kết luận, quyết định sau thanh tra, kiểm tra, giám sát.
7. Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4, 5, 6, 7, 8 (khóa XII). Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với những việc làm cụ thể ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Nghiêm túc, quyết liệt thực hiện việc sắp xếp, giảm đầu mối, tinh giảm cơ cấu tổ chức, bộ máy, biên chế theo tinh thần các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể hướng mạnh về cơ sở theo tinh thần gần dân, hiểu dân, trọng dân, chăm lo giải quyết những nhu cầu bức thiết, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, đoàn viên và nhân dân.
Ban Biên tập 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online25
Tất cả2104871