2017-01-31 14:42:24 Số lượt xem 1447
ỦY BAN MTTQ THÀNH PHỐ BẮC NINH
BAN THƯỜNG TRỰC
   
 
Số: 08/KH-MTTQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
   

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 01 năm 2017
KẾ HOẠCH
Thực hiện cuộc vận động “ Vì Thành phố Bắc Ninh Sạch”
Giai đoạn 2017-2020
                                                                       --------------------------------
 
Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 11/12/2015 của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Bắc Ninh về việc tăng cường trật tự kỷ cương, văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020; Chủ đề công tác năm 2017 của Thành phố Bắc Ninh là: “Tăng cường trật tự kỷ cương, văn minh đô thị, tập trung pháp triển thương mại dịch vụ”.
Uỷ ban MTTQ Thành phố Bắc Ninh xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Vì Thành phố Bắc Ninh Sạch” giai đoạn 2017-2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung kế hoạch thực hiện cuộc vận động “ Vì Thành phố Bắc Ninh Sạch” đến các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ Thành phố đến cơ sở và đông đảo các tầng lớp nhân dân Thành phố.
- Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận, nhất là các tổ chức chính trị - xã hội từ Thành phố đến cơ sở tích cực tham gia công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện cuộc vận động “ Vì một Thành phố Bắc Ninh Sạch”  một cách hiệu quả.
- Tổ chức lồng ghép với tuyên truyền, vận động thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Nghị quyết số 20, 191 của HĐND Tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội…, góp phần tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2017 và những năm tiếp theo.
II. MỤC TIÊU:
- Tuyên truyền, vận động nhân dân Thành phố nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác và thực hiện nếp sống văn minh trong việc gìn giữ vệ sinh môi trường “Vì Thành phố Bắc Ninh Sạch”, góp phần xây dựng Thành phố Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại, xứng đáng là đô thị trung tâm Tỉnh lỵ.
III. NỘI DUNG:
- Tuyên truyền sâu rộng tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ Thành phố đến cơ sở về nâng cao nhận thức trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn.
- Tuyên truyền sâu rộng tới từng hộ gia đình, các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại khu dân cư thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy đinh. Không tự ý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh. Không để xe mô tô, xe máy, xe đạp dưới lòng đường. Không phơi các vật dụng, đổ rác, chất phế thải, ra vỉa hè lòng đường. Không buộc và thả rông gia súc, vật nuôi ở lòng đường, vỉa hè. Không treo buộc quần áo, treo biển bảng quảng cáo vào hàng cây, cọc tiêu, biển báo…, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị của Thành phố. Đồng thời, chăm sóc và bảo vệ cây xanh trước nhà cũng như trong khu dân cư.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Uỷ ban MTTQ Thành phố:
- Chủ trì, Xây dựng kế hoạch triển khai sâu rộng từ Thành phố tới cơ sở và khu dân cư. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường.
- Tăng cường các hình thức tuyên truyền, giáo dục tới đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhất là qua hệ thống phát thanh và truyền thanh, nhằm góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét về thực hiện nếp sống văn minh trong việc gìn giữ vệ sinh môi trường “ Vì Thành phố Bắc Ninh sạch”.
- Chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ cấp xã, các Ban công tác mặt trận ở khu dân cư tổ chức ký cam kết tới từng hộ gia đình thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường.
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc kết quả thực hiện, định kỳ 6 tháng và hàng năm tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nếp sống văn minh trong việc gìn giữ vệ sinh môi trường “ Vì Thành phố Bắc Ninh sạch” gắn với biểu dương và nhân rộng điển hình tiến tiến; rút bài học kinh nghiệm cho năm tiếp theo.
2. Uỷ ban MTTQ các xã, phường:
- Trên cơ sở kế hoạch của UBMTTQ Thành phố, báo cáo cấp uỷ xây dựng kế hoạch cụ thể hướng dẫn các Ban công tác mặt trận ở khu dân cư tổ chức thực hiện đảm bảo sát với tình hình thực tiễn của địa phương.
- Phối hợp với chính quyền cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở. Đồng thời, phối hợp với chính quyền thường xuyên tổ chức kiểm tra, kịp thời nhắc nhở các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét.
- Chỉ đạo các khu dân cư ký cam kết đến từng hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh về thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường xong trước ngày 15/2/2017.
- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Thành phố tại báo cáo hàng tháng theo quy định.
- Định kỳ 6 tháng và hàng năm tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nếp sống văn minh trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị gắn với biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến tại địa phương.
3. Các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư:
- Trên cơ sở kế hoạch của MTTQ Thành phố và MTTQ xã, phường. Các Ban công tác mặt trận ở khu dân cư báo cáo cấp ủy, phối hợp với trưởng thôn, khu phố, các tổ chức thành viên của mặt trận tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến từng hộ gia đình gắn với tổ chức ký cam kết đến từng hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh tại khu dân cư về thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh; thường xuyên kiểm tra, phát hiện và nhắc nhở các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất kinh doanh chưa thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường để rút kinh nghiệm, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thôn, khu phố.
- Tổ ký cam kết đến từng hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh về thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường theo đúng thời gian quy định.
- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban MTTQ cấp xã theo quy định.
Trên đây, là kế hoạch thực hiện cuộc vận động “ Vì thành phố Bắc Ninh Sạch” giai đoạn 2017-2020 của Uỷ ban MTTQ Thành phố./.
 
Nơi nhận:
- TT UBMTTQ Tỉnh (B/c);
- TT Thành ủy (B/c);
- Ban tuyên giáo, dân vận Thành ủy (P/h);
- Đài phát thanh thành phố (P/h);
- Các đoàn thể nhân dân Thành phố (t/h);
- Lưu VP.
                 T/M BAN THƯỜNG TRỰC
              CHỦ TỊCH
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online38
Tất cả2697100