2017-01-31 14:36:32 Số lượt xem 1899
 
UỶ BAN MTTQ THÀNH PHỐ BẮC NINH
BAN THƯỜNG TRỰC
                              Số: 12/ KH- MTTQ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
TP Bắc Ninh, ngày 03 tháng 07 năm 2016
 
KẾ HOẠCH
Phát động phong trào “ Vì Thành phố Bắc Ninh Sạch”
Giai đoạn 2016-2020
--------------------------------
Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 11/12/2015 của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Bắc Ninh về việc tăng cường trật tự kỷ cương, văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020.
Thực hiện chủ đề công tác năm 2016 của Thành phố Bắc Ninh; ý kiến Kết luận của Thường trực Thành ủy tại hội nghị giao ban khối Đảng - đoàn thể Thành phố Bắc Ninh tháng 5/2016;
Uỷ ban MTTQ Thành phố Bắc Ninh xây dựng kế hoạch phát động phong trào “Vì Thành phố Bắc Ninh Sạch” như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung Kế hoạch phát động phong trào “ Vì Thành phố Bắc Ninh Sạch” đến các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ Thành phố đến cơ sở và đông đảo các tầng lớp nhân dân Thành phố, nhằm nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác chấp hành và thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh môi trường “ Xanh, Sạch, Đẹp” trên địa bàn.
2. Tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, thực hiện Nghị quyết số 22, 191 của HĐND Tỉnh, góp phần tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2016 và những năm tiếp theo.
3. Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận, nhất là các tổ chức chính trị - xã hội từ Thành phố đến cơ sở tích cực tham gia công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh môi trường, vì một Thành phố Bắc Ninh “ Xanh, Sạch, Đẹp”.
II. MỤC TIÊU:
1. Mục tiêu chung:
Tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức tự giác và chấp hành tốt việc gìn giữ vệ sinh môi trường “ Vì Thành phố Bắc Ninh Sạch”, góp phần xây dựng Thành phố Bắc Ninh ngày càng “ Giàu đẹp, văn minh và hiện đại”.
2. Mục tiêu cụ thể:
* Giai đoạn 2016-2017:
- 100% hộ gia đình được tuyên truyền vận động thực hiện tốt việc gìn giữ vệ sinh môi trường; trên 90% hộ gia đình thực hiện tốt;
- Trên 90% gia đình đạt chuẩn và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa; trên 80% thôn, khu phố đạt chuẩn văn hoá.
- 90-95% hộ gia đình nghiêm túc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;
- 85% cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn đạt chuẩn văn hóa;
* Giai đoạn 2018-2020: Giữ vững các chỉ tiêu đã đạt được trong giai đoạn 2016 – 2017, tiếp tục phấn đấu các chỉ tiêu cụ thể sau:
- 100% hộ gia đình nghiêm túc thực hiện tốt việc gìn giữ tốt vệ sinh môi trường.
- 95% gia đình được công nhận và giữ vững đạt chuẩn văn hóa; trên 85% làng (thôn, khu phố) được công nhận và giữ vững danh hiệu đạt chuẩn văn hóa;  
- 95-100% hộ gia đình nghiêm túc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;
- 90% cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn đạt chuẩn văn hóa.
III. NỘI DUNG:
1. Địa bàn triển khai
- Địa bàn khu dân cư: các hộ gia đình, tổ dân phố và khu dân cư.
- Trụ sở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; trụ sở các xã, phường.
- Nơi công cộng: Công viên, vườn hoa, vỉa hè, các tuyến đường, trung tâm văn hóa, trung tâm thương mại, chợ, nhà hàng, khách sạn; các điểm kinh doanh ăn uống, giải khát; các di tích lịch sử văn hóa...
2. Nội dung cụ thể:
Nâng cao ý thức tự giác chấp hành và thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh môi trường “ Vì Thành phố Bắc Ninh Sạch”. Trong đó cần tập trung:
- Tại địa bàn khu dân cư: Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, giữ gìn vệ sinh nhà cửa, đường phố, ngõ xóm luôn sạch sẽ, đổ rác đúng nơi quy định, không đổ rác thải, chất thải, phế thải, nước thải ra đường, vỉa hè, gốc cây xanh đường phố, ngõ, hẻm, cống rãnh, ao hồ... Tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường tại địa bàn khu dân cư vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần.
- Tại các trụ sở cơ quan, đơn vị: Tuyên truyền vận động thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, giữ gìn trụ làm việc luôn sạch, đẹp, duy trì tốt phong trào vệ sinh chiều thứ 6 hàng tuần, xây dựng trụ sở đạt danh hiệu văn hoá.
- Tại các công viên, vườn hoa nói chung và những công viên, vườn hoa được trang bị dụng cụ tập thể dục thể thao nói riêng thì tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh, gìn giữ tốt vệ sinh môi trường, sử dụng, bảo vệ, bảo dưỡng tốt công cụ dụng cụ tập thể dục để sử dụng lâu bền.
 - Tại các tuyến phố chính, các tuyến phố chuyên doanh, tuyến phố đi bộ, tại các nhà hàng, khách sạn, siêu thị, các chợ, điểm kinh doanh ăn uống, giải khát, nhà ga, bến xe thì tập trung tuyên truyền nhân dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, cản trở giao thông; thực hiện nghiêm chỉnh Luật Quảng cáo và quy hoạch quảng cáo hiện hành, không đặt biển quảng cáo không đúng nơi quy định; không quảng cáo rao vặt bằng hình thức viết, vẽ, sơn, kẻ lên tường, cột điện, các di tích lịch sử làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị; thực hiện tốt việc giữ gìn tốt vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi, gây mất mỹ quan đô thị.
- Đối với hộ gia đình xây dựng nhà cửa, công trình thì tuyên truyền vận động nhân dân tập kết vật liệu xây dựng không lấn chiếm lòng đường cản trở giao thông.
- Đối với các hộ gia đình có việc hiếu, việc hỷ không làm rạp lấn chiếm lòng đường, gây mất an toàn giao thông, gom rác đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi.
IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
1- Xây dựng kế hoạch triển khai sâu rộng từ Thành phố tới cơ sở và khu dân cư. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt việc gìn giữ vệ sinh môi trường “ Vì Thành phố Bắc Ninh Sạch”.
2. Xây dựng và nhân rộng mô hình khu dân cư tự quản về môi trường, các tuyến phố văn minh, tuyến phố chuyên doanh, tuyến phố đi bộ không rác, đường thông hè thoáng.
3. Chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị tới đông đảo các tầng lớp nhân dân, tạo nên phong trào quần chúng rộng rãi, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng và toàn xã hội đối với việc xây dựng, giữ gìn, phát huy đời sống văn hóa, nếp sống văn minh, gìn giữ vệ sinh môi trường “ Xanh, Sạch, Đẹp”.
4. Xem xét bổ sung các tiêu chí về thực hiện nếp sống văn minh trong việc gìn giữ vệ sinh môi trường vào quy ước làng, khu phố văn hóa và xem đó là tiêu chí để bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa hàng năm.
5. Tổ chức sơ kết, tổng kết: để kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc gìn giữ vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị gắn với phản ánh kịp thời trường hợp thực hiện không tốt để kịp thời điều chỉnh.
          V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Uỷ ban MTTQ Thành phố:
- Là đơn vị chủ trì, xây dựng và triển khai kế hoạch phát động phong trào “ Vì Thành phố Bắc Ninh sạch”; phối hợp với các tổ chức thành viên, các ban, ngành, đoàn thể Thành phố thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được phân công. Hằng năm tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố về kế hoạch sơ kết, đánh giá, triển khai nhiệm vụ của năm tiếp theo.
- Tăng cường các hình thức tuyên truyền, giáo dục tới đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhằm góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét về thực hiện nếp sống văn minh trong việc gìn giữ vệ sinh môi trường “ Vì Thành phố Bắc Ninh sạch”.
- Lập dự trù kinh phí phục vụ cho việc triển khai kế hoạch đạt hiệu quả.
- Định kỳ 6 tháng và hàng năm tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nếp sống văn minh trong việc gìn giữ vệ sinh môi trường “ Vì Thành phố Bắc Ninh sạch” trên địa bàn gắn với biểu dương kịp thời và nhân rộng điển hình tiến tiến.
2. Ban đại diện Hội người cao tuổi Thành phố:
- Xây dựng kế hoạch phát động phong trào trong toàn thể hội viên hội người cao tuổi  Thành phố tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt việc gìn giữ vệ sinh môi trường trên địa bàn. Trước tiên, tổ chức thành lập 6 Câu lạc bộ hội viên người cao tuổi tình nguyện ở 6 phường thí điểm để thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc gìn giữ tốt vệ sinh môi trường để tập trung thực hiện trong năm 2016 (mỗi câu lạc bộ gồm 6 người). Sau đó, nhân rộng ra 19 xã, phường.
- Chỉ đạo, hướng dẫn các Câu lạc bộ xây dựng lịch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Tổ chức đội hình mặc đồng phục đi xe đạp có gắn thùng bỏ rác tượng trưng để tuyên truyền trực quan tại các tuyến phố chính, địa bàn khu dân cư, các địa điểm công cộng như: Trung tâm văn hoá Kinh Bắc Ninh, Đài tưởng niệm, các vườn hoa, công viên, nhà ga, bến xe, các chợ, điểm kinh doanh ăn uống, giải khát. Đội hình đi xe đạp (gồm 3 người) tuyên truyền trực quan 2 lần/ngày (vào buổi sáng và buổi chiều, mỗi lần 2 giờ đồng hồ).
- Chỉ đạo, hướng dẫn các Câu lạc bộ trong quá trình truyên truyền trực quan đến các địa bàn chưa thực tốt công tác vệ sinh môi trường, tiến hành làm gương bỏ rác vào thùng và nhắc nhở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hộ gia đình chưa thực hiện tốt để tạo sự chuyển biến rõ nét.
- Chỉ đạo, hướng dẫn các Câu lạc bộ trong quá trình truyên truyền tại các công viên, vườn hoa có trang bị dụng cụ tập thể dục, thể thao. Đồng thời, tổ chức bảo dưỡng đối với các công cụ, dụng cụ bị han dỉ, xuống cấp để làm gương tuyên truyền sử dụng công cụ dụng cụ lâu bền.
3. Hội Cựu chiến binh Thành phố:
- Xây dựng kế hoạch hưởng ứng phong trào “ Vì Thành phố Bắc Ninh sạch” triển khai trong toàn thể hội viên mình gắn với các phong trào thi đua của Hội. Trong đó, tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống lồng ghép với hoạt động tuyên truyền trong đội ngũ thanh thiếu niên và học sinh các trường học trên địa bàn nâng cao ý thức trách nhiệm và hàng ngày có những việc làm cụ thể, thiết thực “ Vì Thành phố Bắc Ninh sạch” . Xây dựng các mô hình tuyến đường văn minh không rác do chi hội Cựu chiến binh ở các thôn, khu phố đảm nhận.
Vào ngày 26 hàng tháng, tiến hành lựa chọn một nội dung hoạt động hoặc công việc cụ thể (như: ra quân tổng vệ sinh môi trường tại khu vực trọng điểm hoặc tại địa bàn khu dân cư) để tập trung triển khai thực hiện, nhằm hưởng ứng phong trào “ Vì Thành phố Bắc Ninh sạch”.
4. Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố:
- Xây dựng kế hoạch hưởng ứng phong trào “ Vì Thành phố Bắc Ninh sạch” triển khai trong toàn thể hội viên mình gắn với các phong trào thi đua của Hội. Đẩy mạnh phong trào hội viên phụ nữ với môi trường như: phong trào“ 5 không, 3 sạch”, “ đi chợ bằng làn”; giữ gìn vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, phân loại rác thải tại nguồn; tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường làm sạch đường phố, đường làng, ngõ, xóm vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Xây dựng môi hình các tuyến đường do hội viên phụ nữ tự quản về môi trường vv…
Vào ngày 26 hàng tháng, tiến hành lựa chọn một nội dung hoạt động hoặc công việc cụ thể (như: ra quân tổng vệ sinh môi trường tại khu vực trọng điểm hoặc tại địa bàn khu dân cư) để tập trung triển khai thực hiện, nhằm hưởng ứng phong trào “ Vì Thành phố Bắc Ninh sạch”.
5. Liên đoàn lao động Thành phố:
- Xây dựng kế hoạch hưởng ứng phong trào “ Vì Thành phố Bắc Ninh sạch” triển khai trong toàn thể đoàn viên gắn với các phong trào thi đua của tổ chức mình. Đẩy mạnh phong trào xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hoá “ Sạch” trong cơ quan, đơn vị thuộc khối sự nghiệp và khối doanh nghiệp trên địa bàn, chú trọng đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào xây dựng trụ sở các cơ quan, đơn vị và khối doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố đạt danh hiệu công sở văn hoá.
Vào ngày 26 hàng tháng, tiến hành lựa chọn một nội dung hoạt động hoặc công việc cụ thể (như: ra quân tổng vệ sinh môi trường tại khu vực trọng điểm hoặc tại địa bàn khu dân cư) để tập trung triển khai thực hiện, nhằm hưởng ứng phong trào “ Vì Thành phố Bắc Ninh sạch”.
 
6. Hội nông dân Thành phố:
- Xây dựng kế hoạch hưởng ứng phong trào “ Vì Thành phố Bắc Ninh sạch” triển khai trong toàn thể hội viên gắn với các phong trào thi đua của Hội. Tuyên truyền vận động hội viên nông dân tăng cường công tác sử dụng và khai thác hết tiềm năng của đất đại hiện có của mình, xây dựng và duy trì phát triển các mô hình bảo vệ môi trường nông thôn, không vứt rác, xúc vật chết bừa bãi, không đốt rơm dạ khi thu hoạch, thực hiện thu gom rác thải trong gia đình và thu gom các loại vỏ chai lọ thuốc bảo vệ thực vật ngoài cánh đồng…; đồng thời thành lập các tổ thu gom rác thải tại các khu dân cư và trên địa bàn nông thôn.
Vào ngày 26 hàng tháng, tiến hành lựa chọn một nội dung hoạt động hoặc công việc cụ thể (như: ra quân tổng vệ sinh môi trường tại khu vực trọng điểm hoặc tại địa bàn khu dân cư) để tập trung triển khai thực hiện, nhằm hưởng ứng phong trào “ Vì Thành phố Bắc Ninh sạch”.
7. Đoàn Thanh niên Thành phố:
- Xây dựng kế hoạch hưởng ứng phong trào “ Vì Thành phố Bắc Ninh sạch” triển khai trong toàn thể đoàn viên gắn với các phong trào thi đua của tổ chức mình như: phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện”“Ngày chủ nhật xanh”, “Hành trình xanh” tập trung vào các hoạt động bảo vệ môi trường, vệ sinh đường làng, xóm ngõ, xây dựng mô hình “Phố văn minh, phường sạch, đẹp”, “ Tuyến đường văn minh kiểu mẫu do thanh niên tự quản và đảm nhận”, “ Phân loại rác thải tái sử dụng tại các hộ gia đình”, “ Khu đô thị sạch Thanh niên tự quản” vv…
Vào ngày 26 hàng tháng, tiến hành lựa chọn một nội dung hoạt động hoặc công việc cụ thể (như: ra quân tổng vệ sinh môi trường tại khu vực trọng điểm hoặc tại địa bàn khu dân cư) để tập trung triển khai thực hiện, nhằm hưởng ứng phong trào “ Vì Thành phố Bắc Ninh sạch”.
 8. Đài phát thanh Thành phố:
- Phối hợp với Uỷ ban MTTQ Thành phố và các đoàn thể của Thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng nội dung phong trào “ Vì Thành phố Bắc Ninh sạch” từ Thành phố đến cơ sở, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhân dân về giữ gìn tốt vệ sinh môi trường “ Vì Thành phố Bắc Ninh sạch”; đồng thời tăng thời lượng phát các tin bài, phóng sự trên Đài phát thanh thành phố và hệ thống truyền thanh cơ sở, xây dựng chuyên mục, chuyên trang về thực hiện nếp sống văn minh trong việc gìn giữ vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị; kịp thời phát hiện, biểu dương, phản ánh những cách làm hay, các điểm sáng văn hóa, nhân tố mới tích cực điển hình và gương người tốt, việc tốt; đồng thời phản ánh những những hành vi vi phạm nếp sống văn minh trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị trên địa bàn.
9. Uỷ ban MTTQ các xã, phường:
- Trên cơ sở kế hoạch của UBMTTQ Thành phố, báo cáo cấp uỷ, phối hợp với các đoàn thể, tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch, lịch chi tiết, cụ thể để tổ chức thực hiện đảm bảo sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Trong đó, cần xác định các nội dung trọng tâm, trước tiên cần chọn một số khu vực địa bàn dân cư, các tuyến đường trọng điểm, các vườn hoa, công viên, các địa điểm kinh doanh ăn uống, giải khát; các chợ, nhà ga, bến xe… phù hợp để tập trung tuyên truyền triển khai thực hiện đạt hiệu quả.
- Phối hợp với chính quyền cùng cấp thường xuyên tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm nếp sống văn hóa - văn minh đô thị trên địa bàn, nhất là vi phạm trong việc gìn giữ vệ sinh môi trường.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền xã hội hóa, khuyến khích các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân tham gia phong trào với hình thức xã hội hóa trên các lĩnh vực Văn hóa, thông tin, TDTT, xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở phục vụ nhu cầu ngày càng phát triển ở địa phương.
- Định kỳ 6 tháng và hàng năm tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nếp sống văn minh trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị gắn với biểu dương kịp thời và nhân rộng điển hình tiên tiến tại các địa phương.
Trên đây, là kế hoạch phát động phong trào “ Vì thành phố Bắc Ninh Sạch” giai đoạn 2016-2020 của Uỷ ban MTTQ Thành phố./.
 
Nơi nhận:
- TT UBMTTQ Tỉnh (B/c);
- TT Thành ủy, HĐND, UBND TP (B/c);
- Ban tuyên giáo, dân vận Thành ủy (P/h);
- Ban TT UBMTTQ Thành phố (T/h);
- Phòng Văn hóa - thông tin (P/h);
- Ban Đại diện Hội người cao tuổi TP (t/h);
- Các đoàn thể nhân dân Thành phố (t/h);
- Lưu VP.
                 T/M BAN THƯỜNG TRỰC
              CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
               Nguyễn Đức Nam
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online46
Tất cả2697012