2018-03-27 08:51:09 Số lượt xem 2892
Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; là năm đầu tiên thực hiện nhiệm vụ chính trị với vị thế là đô thị loại I. Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố đã lựa chọn chủ đề công tác năm:“Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ; nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị”, trong đó, việc “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính” đã được cụ thể hóa qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề năm 2018: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên”.
Hiện nay, Đảng bộ Thành phố chủ trương tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, tạo chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu, với trọng tâm phát triển thương mại - dịch vụ là mũi nhọn là động lực tăng trưởng; Tập trung nâng cao chất lượng đô thị theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả cao. Để đạt được những mục tiêu đó, Đảng bộ Thành phố xác định rõ nhân tố con người cần được chú trọng, do vậy việc thực hiện tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính mà trước hết là xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu quyết định hiệu quả của việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2018 và những năm tiếp theo.
Việc gắn chuyên đề 2018 với thực hiện chủ đề công tác năm của Thành phố còn được thể hiện rất rõ qua việc đăng ký các vấn đề nổi cộm để tập trung giải quyết của các địa phương, đơn vị. Năm 2018, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố lựa chọn và phấn đấu thực hiện 5 quyết tâm chính trị: Một là, 100% phòng học được kiên cố hóa; cải tạo, nâng cấp, xây mới 20 trường học. Hai là, bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của 19 xã, phường đạt tiêu chí Liên thông - Hiện đại - Thân thiện - Hiệu quả. Ba là, trồng mới 20.000 cây xanh đô thị. Bốn là, 100% thôn, khu phố, liên thôn, khu phố được lắp đặt hệ thống thiết bị luyện tập thể dục thể thao ngoài trời. Năm là, tiếp tục đầu tư và triển khai các bước nâng cấp 3 xã lên phường. Đây cũng chính là 5 vấn đề mà Đảng bộ thành phố đăng ký tập trung giải quyết trong năm 2018. Đối với các chi, đảng  bộ trực thuộc, Thành ủy cũng định hướng đăng ký tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ đề công tác năm và thực hiện 5 quyết tâm chính trị gắn với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.
Tuy nhiên, việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2017 trên địa bàn cho thấy vẫn còn một số cấp uỷ chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng nên trong nhiều chương trình, kế hoạch, nghị quyết của cấp uỷ địa phương chưa thể hiện rõ được tinh thần của Chỉ thị 05. Đây là hạn chế lớn trong thời gian qua, đề nghị các cấp uỷ, nhất là người đứng đầu phải quan tâm thực hiện tốt trong thời gian tới. Để việc thực hiện chuyên đề 2018 gắn với thực hiện chủ đề công tác năm của Đảng bộ Thành phố thực sự hiệu quả, cần lưu ý một số nội dung sau:
Một là, tiếp tục quán triệt các quan điểm chỉ đạo, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, thành phố và cấp uỷ về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong cán bộ, đảng viên để tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; Trên cơ sở nắm vững nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên, đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ được giao, mỗi cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị “tự soi”, “tự sửa” và tự phấn đấu; coi đó là công việc thường xuyên, hằng ngày, là trách nhiệm cụ thể, thiết thực của mình, nhất là người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị. Hình thức giáo dục, tuyên truyền phải luôn được đổi mới, phù hợp với đặc điểm của cơ quan, đơn vị và từng đối tượng; kiên quyết khắc phục sự rập khuôn, máy móc hoặc làm hình thức, không thực chất.
Hai là, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trách nhiệm tiền phong, gương mẫu của cán bộ chủ chốt ở các cấp trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Trong đó, các cấp ủy, chi ủy cần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, vào chương trình, kế hoạch hành động, đồng thời gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng. Thực hiện tốt các cuộc vận động và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết khâu yếu, mặt yếu ở cơ quan và đơn vị. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện với phương châm: trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học tập đi đôi với làm theo, chú trọng việc “làm theo” bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực; kết hợp giữa “xây” với “chống”, lấy xây làm chính. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí cơ bản trong đánh giá, bình xét, thi đua, khen thưởng hằng năm đối với các tổ chức, cán bộ, đảng viên. Việc nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ nói suông, vận động suông mà phải trở thành những quy định, sự ràng buộc trách nhiệm để cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên tự giác thực hiện.
Ba là, đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống tiêu chí về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho từng đối tượng. Động viên, khuyến khích, hướng dẫn mọi cán bộ, đảng viên tự giác đăng ký, phấn đấu học tập và làm theo từ những việc nhỏ nhất, thường ngày theo hướng lựa chọn những nội dung đăng kí làm theo phải thiết thực, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và quá trình lao động, công tác và học tập của mỗi cá nhân. Bên cạnh đó, tổ chức lồng ghép sinh hoạt về những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, Đảng bộ; thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém- nhất là những yếu kém trong xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên.
Bốn là, Cấp ủy các cấp xác định rõ việc nhân rộng điển hình tiên tiến là hình thức giáo dục thực tiễn sinh động, hiệu quả, tạo thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong hoạt động học tập, công tác, có sức lan tỏa mạnh mẽ, bảo đảm đưa Chỉ thị 05 đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực. Kết hợp chặt chẽ giữa nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 với điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua đột xuất và các phong trào, các cuộc vận động khác. Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, có sức thuyết phục cao, góp phần làm lan tỏa những tấm gương điển hình tiêu biểu xuất sắc ở từng cơ quan và đơn vị; đồng thời, thẳng thắn phê phán những tổ chức, cá nhân nhận thức chưa đúng, thực hiện chưa hiệu quả, chưa thấy hết giá trị, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Năm là, duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 ở cơ quan, đơn vị, kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém, nhất là những yếu kém trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng, kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra thường xuyên với kiểm tra đột xuất; kiểm tra thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Cấp trên kiểm tra, giám sát cấp dưới; tổ chức Đảng kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên. Qua kiểm tra, cần tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, phát hiện nơi làm tốt, việc làm tốt, mô hình hay để kịp thời biểu dương, nhân rộng và chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt, hiệu quả chưa cao, chưa tạo thành phong trào rộng khắp. Đồng thời, rà soát, điều chỉnh, bổ sung kịp thời nội dung chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị theo chuyên đề năm 2018 ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện.
“Học tập và làm theo Bác không phải là những gì quá cao xa, mà bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn liền với cuộc sống và công việc hàng ngày với phương châm mỗi người, mỗi ngày làm việc tốt”. Vấn đề cốt lõi nhất chính là ý thức tự giác, nêu cao vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là vai trò nêu gương của người đứng đầu trong thực hành làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Sau khi được công nhận là đô thị loại I, Thành phố Bắc Ninh đứng trước nhiều cơ hội và thách thức. Việc thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  trở thành công việc thường xuyên trong Đảng và toàn xã hội càng có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xây dựng nền tảng tinh thần xã hội vững chắc, là tiền đề quan trọng, có tính quyết định cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Thành phố Bắc Ninh trong thời gian tiếp theo.
Vũ Chí Kiên
Phó Bí thư TT Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố
                                                                 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online70
Tất cả2704123