2022-03-28 15:51:50 Số lượt xem 3603
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số  225 - CV/BTG
“V/v định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ tháng 4/2022”
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
TP. Bắc Ninh, ngày  28  tháng 3 năm 2022
            Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 4/2022 như sau:
I. Nội dung trọng tâm tuyên truyền tháng 4/2022
1. Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); triển khai việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
2. Tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khoá XIII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai các nội dung chuyên đề toàn khoá:“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phú gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); gương điển hình các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong học tập, làm theo Bác. Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành uỷ triển khai việc xây dựng chuẩn mực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên để niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị.
3. Tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Tiếp tục nâng cao ý thức của người dân, không lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch, không để người dân có tâm lý “ai rồi cũng nhiễm bệnh”. Cập nhật các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, thành phố về các quy định mới trong phòng, chống dịch.
4. Tuyên truyền về tình hình xung đột Nga – Ukraina, trong đó khẳng định tính đúng đắn, vai trò lãnh đạo của Đảng ta trong việc xác định và thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá, giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định và phát triển đất nước. Từ đó, khẳng định tính nhất quán, phù hợp trong các chủ trương, quan điểm của Việt Nam về các vấn đề quốc tế, trong đó có tình hình tại U-crai-na, nhấn mạnh Việt Nam kêu gọi các bên giải quyết xung đột bằng con đường đàm phán hoà bình.
5. Tuyên truyền về tình biển đảo, định hướng dư luận theo quan điểm của Đảng, nhất là vấn đề ứng xử với các hành động của Trung Quốc, Đài Loan trên biển Đông, tránh để các thế lực thù địch tuyên truyền xuyên tạc, lôi kéo, kích động người dân.
6. Tuyên truyền, cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác khi sử dụng mạng xã hội. Gần đây xuất hiện nhiều hình thức lừa đảo qua mạng hết sức tinh vi, trong đó có việc mạo danh tài khoản facebook, zalo của các cá nhân, đặc biệt là mạo danh tài khoản của các lãnh đạo thành phố để nhắn tin lừa tiền. Bên cạnh đó còn có các hình thức nhắn tin lừa đảo để lấy cắp mã OTTP của điện thoại nhằm kiểm soát điện thoại của người dùng, qua đó có thể kiểm soát các tài khoản khác (tài khoản ngân hàng, Zalo, facebook…) có đăng ký số điện thoại để chiếm đoạt tài sản.
7. Tuyên truyền tình hình thời sự trong nước và quốc tế theo định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
8. Tuyên truyền kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (20/4/1975 – 30/4/2022) và Quốc tế lao động 1/5.
II- Hình thức triển khai tuyên truyền
Cấp ủy các chi, đảng bộ căn cứ nội dung định hướng trong cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh và Công văn định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy, triển khai tại buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 4/2022 để phổ biến tới đảng viên.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:                                                              
- TT Thành ủy (b/c),
- Như trên,
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH,
- Lưu BTG Thành ủy.
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
 
Đã ký
 
 
Nguyễn Văn Hưng
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online10
Tất cả2483170