2021-12-28 14:54:40 Số lượt xem 2277
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số  192 - CV/BTG
“V/v định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ tháng 01/2022”
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
TP. Bắc Ninh, ngày  28   tháng 12 năm 2021
 
 
            Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 1/2022 như sau:
I. Nội dung trọng tâm tuyên truyền tháng 1/2022
1. Tuyên truyền các kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, thành phố năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
2. Tuyên truyền, triển khai Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Phân tích những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm sâu sắc rút ra từ thực tiễn sau 5 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong thời gian tới.
3. Tuyên truyền, quán triệt Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm (quy định số 37-QĐ/TW). Khẳng định đây là căn cứ, cơ sở quan trọng để xem xét, xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên, đáp ứng được yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng trong tình hình mới. Thường xuyên thông tin, tuyên truyền về quá trình thực hiện quy định số 37-QĐ/TW đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.
4. Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” và các văn bản chỉ đạo về phòng chống dịch Covid-19 của Thành uỷ, UBND, Ban chỉ đạo chống dịch thành phố, nhấn mạnh việc thực hiện cách li và điều trị F0 tại nhà và việc tiêm phủ vacxin mũi tăng cường cũng như việc tiêm vacxin cho các đối tượng trẻ em trên 12 tuổi trên địa bàn thành phố.
5. Tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khoá XIII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai các nội dung chuyên đề năm 2021 – chuyên đề toàn khoá :“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); gương điển hình các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong học tập, làm theo Bác.
6. Tiếp tục công tác tuyên truyền về biển đảo, định hướng dư luận theo quan điểm của Đảng; về những bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; về các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo một cách toàn diện, đồng bộ, vững chắc; không để các thế lực thù địch, lực lượng phản động lợi dụng những thông tin về các hoạt động sai trái của Trung Quốc trên Biển Đông để lôi kéo, kích động người dân.
7. Tuyên truyền việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động, công tác Quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội; phòng, chống cháy nổ, kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Tuyên truyền công tác bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, nhất là Dân ca quan họ Bắc Ninh; phong trào xây dựng khu phố văn hóa, gia đình văn hóa.
8. Tuyên truyền việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền các cấp đối với các đối tượng chính sách trong dịp tết Nguyên đán cổ truyền Nhâm Dần 2022.
9. Tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 190 năm thành lập và 25 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh.
10. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm: 56 năm ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (05/01/1966- 05/01/2022); 76 năm ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (06/01/1946- 06/01/2022); 62 năm Bác Hồ phát động tết trồng cây (6/1/1960- 06/01/2022); 81 năm ngày Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Việt Nam (28/1/1941- 28/1/2022); 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/02/1930- 3/2/2022); các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần.
11. Tuyên truyền tình hình thời sự trong nước và quốc tế theo định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
II- Hình thức triển khai tuyên truyền
Cấp ủy các chi, đảng bộ căn cứ nội dung định hướng trong cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh và Công văn định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy, triển khai tại buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 01/2022 để phổ biến tới đảng viên.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:                                                              
- TT Thành ủy (b/c),
- Như trên,
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH,
- Lưu BTG Thành ủy.
 
 
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
 
Đã ký
 
 
Nguyễn Văn Hưng
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online23
Tất cả2483223