2023-10-25 14:17:13 Số lượt xem 2176
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số  402  - CV/BTG
“V/v định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ tháng 11/2023”
             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 TP. Bắc Ninh, ngày 25 tháng 10 năm 2023
 
Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 11/2023 với những nội dung chính như sau:
I- Nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền
1. Lĩnh vực công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
- Tuyên truyền thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; gắn với tuyên truyền triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới” và tiếp tục tuyên truyền về kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (theo đề cương Ban Tuyên giáo Thành ủy đã gửi các chi, đảng bộ kèm theo Công văn số 401- CV/BTG ngày 23/10/2023), theo đó yêu cầu 100% các chi bộ khi triển khai sinh hoạt định kỳ tháng 11 phổ biến tới đảng viên về những nội dung trên.
- Tuyên tuyền việc triển khai kế hoạch học tập quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII (thực hiện sau khi có kế hoạch chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Thành ủy).
- Tuyên truyền về diễn biến và kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XV - kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng, cùng với những yêu cầu thông lệ của kỳ họp cuối năm thì Quốc hội sẽ rà soát, đánh giá kết quả thực hiện sau nửa nhiệm kỳ, từ đó xác định các nhiệm vụ, giải pháp, bổ sung các yêu cầu mới phù hợp với tình hình và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cả nhiệm kỳ; đồng thời Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn theo quy định.
- Tiếp tục tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo lời Bác; gắn với các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, chuyên đề toàn khóa của Trung ương và chuyên đề năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh trong việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/02/2023 của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn, kế hoạch, công văn chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Tỉnh ủy và của Thành ủy về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng.
- Tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, về vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam, truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong các giai đoạn cách mạng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của Mặt trận Tổ quốc các cấp giai đoạn 2023 - 2028.
- Tiếp tục tuyên truyền quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về tình hình cuộc xung đột giữa Nga - Ukraina; về công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; phát huy vai trò của cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
2. Lĩnh vực phát triển kinh tế, quản lý đô thị và môi trường
- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc quán triệt, triển khai Kết luận số 739- KL/TU ngày 12/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền; sử dụng đất lấn, chiếm; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh”; Kết luận số 740-KL/TU ngày 12/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Thực hiện các dự án đất dân cư dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”, qua đó nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
- Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội như: Dự án đường Vành đai 4, đường Hoàng Hoa Thám kéo dài, tỉnh lộ 286 đi Khúc Xuyên, đường vào trung tâm các phường Kim Chân và Nam Sơn, Trung tâm văn hóa thể thao các phường…
- Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025, về xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các Đề án xử lý ô nhiễm môi trường tại phường Phong Khê và phường Khắc Niệm.
3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội
- Tuyên truyền việc quán triệt, triển khai quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng; các chương trình, đề án của tỉnh và thành phố về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
- Tuyên truyền triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.
- Tuyên truyền hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023, gắn với tổng kết 10 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV.
- Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 71- NQ/TU ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”.
- Tuyên truyền về truyền thống đoàn kết “tương thân tương ái” của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thành phố, chung tay giúp đỡ người nghèo từng bước vươn lên thoát nghèo, hưởng ứng đợt cao điểm ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” năm 2023 do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động.
- Tuyên truyền về công tác phòng, chống các loại dịch bệnh, trong đó tiếp tục duy trì, bảo vệ thành quả việc loại trừ bệnh sốt rét trên địa bàn thành phố, nhằm bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
4. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh
- Tuyên truyền về kết quả thành công của Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Bắc Ninh năm 2023, biểu dương sức mạnh quốc phòng, an ninh; về thế trận lòng dân trong nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên địa bàn thành phố; thông qua đợt diễn tập là cơ sở để nâng cao hiệu quả xây dựng khu vực phòng thủ ở địa phương, góp phần cùng tỉnh và cả nước giữ vững ổn định chính trị, tạo thế và lực, môi trường và điều kiện cho quá trình hội nhập, phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 28/7/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ và các văn bản kế hoạch của UBND thành phố, của Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố về thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024; gắn với thực hiện công tác phát triển đảng viên trong thanh niên sẵn sàng nhập ngũ.
- Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện Đề án 06 ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia; về công tác phòng cháy chữa cháy… Đồng thời, tuyên truyền việc đẩy mạnh công tác bảo đảm an ninh trật tự những tháng cuối năm 2023 và chuẩn bị Tết dương lịch 2024; việc tăng cường các biện pháp quản lý người tạm trú, người nước ngoài, các cơ sở kinh doanh có điều kiện; kết quả việc triệt phá các loại tội phạm như trộm cắp tài sản, tội phạm lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo... Qua đó giúp người dân thành phố yên tâm lao động, sản xuất và học tập, hướng tới Tết Nguyên đán Giáp Thìn.
- Tiếp tục tuyên truyền việc quán triệt triển khai Nghị quyết số 87- NQ/TU ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng “tỉnh Bắc Ninh an toàn giao thông”; việc cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết 87 tại Đảng bộ thành phố nhằm xây dựng các phường an toàn giao thông và xây dựng “thành phố Bắc Ninh an toàn giao thông”.
II- Hình thức triển khai tuyên truyền
Cấp ủy các chi, đảng bộ căn cứ nội dung định hướng trong cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh và Công văn định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy, triển khai tại buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 11/2023 để phổ biến tới cán bộ, đảng viên.
Trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền, các địa phương, đơn vị chủ động lựa chọn nội dung sinh hoạt tư tưởng phù hợp để tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 11 và đầu tháng 12/2023 như: Ngày thành lập tỉnh Bắc Ninh (04/11/1831); Ngày cách mạng Tháng Mười Nga thành công (07/11/1917); ngày Pháp luật Việt Nam (09/11); ngày Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới - WTO (07/11/2006); ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ngày Hội đoàn kết toàn dân (18/11); ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (03/12/1908 - 03/12/2023)…
Đồng thời, các cấp ủy cơ sở nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên các lĩnh vực, những vấn đề bức xúc, nổi cộm dư luận quan tâm; kịp thời phân tích, định hướng dư luận theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:                                                              
- TT Thành ủy (b/c),
- TT HĐND, UBND thành phố,
- Các Ban xây dựng Đảng,
- Văn phòng Thành ủy,
- Trung tâm Chính trị thành phố,
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Lưu VP BTG.
TRƯỞNG BAN
 
 
Đã ký
 
 
Nguyễn Đức Hiện
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online35
Tất cả2743746