2023-03-28 09:42:43 Số lượt xem 1522
  
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 328- CV/BTG
“V/v định hướng nội dung tuyên truyền
trong sinh hoạt chi bộ tháng 4/2023”
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
TP. Bắc Ninh, ngày  27 tháng 3 năm 2023
 
Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
 
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 4/2023 như sau:
I- Nội dung trọng tâm tuyên truyền
1. Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về văn hóa Việt Nam" (1943-2023). Làm rõ nội dung, ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, lâu bền của “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”; khẳng định Đề cương là văn kiện có tính cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa; đồng thời tuyên truyền về quá trình kế thừa vận dụng và phát triển những nội dung cốt lõi của văn kiện, nhất là những vấn đề có tính chất nền tảng, nguyên tắc, phương châm, phương hướng xây dựng nền văn hóa Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nêu bật những hành tựu và kết quả xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong 80 năm qua, sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; biểu dương những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình tiên tiến trong xây dựng, bảo tồn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa, con người Việt Nam; chú trọng tuyên truyền văn hóa, đạo đức trong Đảng và xã hội.
2. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai Chuyên đề năm 2023 của Tỉnh uỷ Bắc Ninh về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá công vụ đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân” gắn với tuyên truyền kết quả 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khoá XIII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát hiện, nêu gương các điển hình tiên tiến sau 2 năm thực hiện Kết luận.
3. Tuyên truyền kết quả kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025, những thành tựu đạt được sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ tiếp theo.
4. Tuyên truyền kết quả các hoạt động kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt”, tuyên dương các gương điển hình trong lao động, học tập, công tác, vượt khó vươn lên của cán bộ, đảng viên, nhân dân và thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn thành phố.
5. Tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, Nhà nước, Ban chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cảnh báo nhân dân về các thủ đoạn lừa đảo qua mạng, phổ biến về quy trình giải quyết các thủ tục hành chính của các cơ quan chức năng, tránh để người dân bị lừa đảo do thiếu hiểu biết và mất cảnh giác.
6. Đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, nhất là các tiện ích mà người dân, doanh nghiệp được hưởng, cách đăng ký ứng dụng VnEID, nội dung hướng dẫn 7 cách sử dụng thông tin công dân thay cho sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.
7. Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 87-NQ/TU ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”. Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
 8. Triển khai công tác tuyên truyền biển đảo năm 2023 gắn với tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2023 tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tăng cường công tác đối ngoại góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
9. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; gắn với đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thường xuyên làm tốt việc định hướng dư luận xã hội theo quan điểm của Đảng, không để các thế lực thù địch lôi kéo, kích động người dân.
10. Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác phòng chống dịch bệnh liên cầu lợn, phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ, nâng cao sức  khoẻ của bản thân và cộng đồng.
11. Tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 4: ngày Quốc tế thể thao vì phát triển và hoà bình (6/4); ngày sức khoẻ thế giới (7/4); ngày sách Việt Nam (21/4); ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10 tháng 3 âm lịch (29/4); ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế lao động 1/5…
II- Hình thức triển khai tuyên truyền
Cấp ủy các chi, đảng bộ căn cứ nội dung định hướng trong cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh và Công văn định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy, triển khai tại buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 4/2023 để phổ biến tới cán bộ, đảng viên.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:                                                              
- TT Thành ủy (b/c),
- Như trên,
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH,
- Lưu BTG Thành ủy.
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
 
 
(đã ký)
 
Nguyễn Văn Hưng 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online29
Tất cả2572674