2021-07-30 17:03:31 Số lượt xem 804

THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 151 - CV/BTG
V/v tham gia cuộc thi tìm hiểu
về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
      TP. Bắc Ninh, ngày 28 tháng 7 năm 2021
 
 
Kính gửi: - MTTQ và các đoàn thể nhân dân thành phố.
       - Phòng Giáo dục & đào tạo thành phố
         - Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy.
 
 
Căn cứ Công văn số 272- CV/BTGTU ngày 26/7/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và sự chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về việc hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng (25/8/1911 - 25/8/2021). Cuộc thi được triển khai trong toàn quốc do Ban Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và tỉnh Quảng Bình tổ chức, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Tỉnh đoàn triển khai.
Để Cuộc thi trên địa bàn thành phố Bắc Ninh thực sự đạt hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị:
1. Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành uỷ tuyên truyền đậm nét trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa của Cuộc thi, phổ biến sâu rộng Thể lệ cuộc thi, động viên, cổ vũ các tập thể, cá nhân tích cực tham gia Cuộc thi cả hình thức thi trực tuyến và thi viết, phấn đấu có nhiều tập thể và cá nhân dự thi, nhiều bài thi đạt chất lượng cao.
2. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố triển khai tới đoàn viên, hội viên tích cực tham gia Cuộc thi. Đội ngũ cán bộ Mặt trận và đoàn thể các cấp là lực lượng nòng cốt tham gia hình thức thi viết, trong đó Hội Cựu chiến binh thành phố phấn đấu có nhiều bài thi đạt chất lượng cao. Ban Thường vụ Thành đoàn phát động đoàn viên thanh niên tham gia Cuộc thi theo kế hoạch chung của Tỉnh đoàn, là lực lượng nòng cốt tham gia hình thức thi trực tuyến, phấn đấu có bài dự thi đạt giải.
3. Phòng Giáo dục & đào tạo thành phố phát động Cuộc thi trong cán bộ, giáo viên và học sinh tích cực tham gia cả hình thức thi trực tuyến và thi viết, phấn đấu trong ngành giáo dục thành phố có bài thi trực tuyến đạt giải và nhiều bài thi viết đạt chất lượng cao.
Đề nghị các địa phương, đơn vị tuyên truyền, triển khai Cuộc thi, báo cáo kết quả tham gia Cuộc thi của đơn vị mình về Ban Tuyên giáo Thành uỷ để tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định.
 
Nơi nhận:
- BTG Tỉnh uỷ (B/c),
- TT Thành ủy (B/c),
- Như kính gửi,
- Lưu VP Ban Tuyên giáo.
TRƯỞNG BAN
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Đức Hiện
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online30
Tất cả2270264