2021-05-11 08:15:58 Số lượt xem 1315
 

THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 119 - CV/BTG
“V/v tăng cường công tác tuyên truyền
phòng, chống dịch bệnh Covid-19”
       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
        TP. Bắc Ninh, ngày 07 tháng 5 năm 2021
 
     Kính gửi: - Các ngành trong khối tư tưởng - văn hóa thành phố.
                   - MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố.
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy.
 
Thực hiện Kết luận số 26-KL/TU ngày 06/5/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh về triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.
Thực hiện Công văn số 1100/UBND-YT ngày 06/5/2021 của UBND thành phố Bắc Ninh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
 Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các ngành trong khối tư tưởng - văn hóa thành phố; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy “kích hoạt” ngay các biện pháp, nội dung công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã được các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai khi xuất hiện các đợt dịch bệnh bùng phát trong cộng đồng thời gian qua.
Trong công tác tuyên truyền, đề nghị các địa phương, đơn vị lưu ý một số vấn đề sau:
 1. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc thực hiện đồng bộ các mục tiêu, vừa bảo đảm vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa đảm bảo tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố.
 2. Tuyên truyền sâu rộng và kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; nâng cao chất lượng tuyên truyền và hiệu quả việc định hướng thông tin, không để xảy ra những hiểu lầm gây tư tưởng hoang mang, lo lắng trong xã hội; đồng thời khắc phục triệt để tâm lý chủ quan, lơ là trước những nguy cơ và tác hại của dịch bệnh Covid-19.
 3. Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ cho công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19, qua đó tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng về việc thực hiện các quy định của pháp luật, hướng dẫn của ngành y tế về phòng, chống dịch; thực hiện tốt các biện pháp về đeo khẩu trang, về khử khuẩn thường xuyên, về giữ khoảng cách an toàn, về không tụ tập đông người, về việc chấp hành khai báo y tế, về việc bảo đảm khu cách ly an toàn... Nâng cao hiệu quả việc cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone trên điện thoại di động về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; các trang thông tin điện tử; trang Fanpage, cũng như sử dụng đồng bộ các biện pháp tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thanh... từ thành phố đến cơ sở.
Đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kịp thời báo cáo những vấn đề phức tạp nảy sinh (nếu có) về Ban Tuyên giáo Thành ủy theo quy định.
 
 
Nơi nhận:
- BTG Tỉnh ủy (B/c),
- TT Thành ủy (B/c),
- UBND thành phố (B/c),
- BCĐ phòng, chống dịch TP (B/c),
- Như kính gửi,
- Lưu VP BTG.
TRƯỞNG BAN
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Đức Hiện
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online37
Tất cả2697097