2020-09-28 08:25:33 Số lượt xem 2024
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 38 - CV/BTG
“V/v: Định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ tháng 10/2020”
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
     TP. Bắc Ninh, ngày 28 tháng 9 năm 2020
            Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 10/2020 như sau:
I- Nội dung trọng tâm tuyên truyền
1. Tuyên truyền về thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; triển khai Nghị quyết Đại hội đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố. Gắn với tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
2. Tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, phản ánh kịp thời cho cấp ủy và cấp có thẩm quyền; phân tích, định hướng dư luận theo quan điểm của Đảng. Tăng cường công tác đấu tranh bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
3. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện Chuyên đề 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
4. Triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tiếp tục tuyên tuyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
5. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai có hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và học sinh theo tinh thần Nghị quyết số 04- NQ/TU ngày 31/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Gắn với thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 07-NQ/TU ngày 02/6/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI về “Tăng cường phát huy giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030”.
6. Tuyên truyền về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị cơ sở và của thành phố trong 9 tháng đầu năm 2020; triển khai phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2020.
7. Định hướng tư tưởng và triển khai công tác tuyên truyền về các ngày lễ kỷ niệm trong tháng 10/2020 như: Ngày Quốc tế người cao tuổi (01/10); kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10); kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10); kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10); kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy Đảng (18/10); kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10) và các ngày lễ kỷ niệm khác.
8. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển đảo, định hướng dư luận theo quan điểm của Đảng, về những bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; về các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo một cách toàn diện, đồng bộ, vững chắc.
II- Hình thức triển khai tuyên truyền
Cấp ủy các chi, đảng bộ căn cứ nội dung định hướng trong cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ số tháng 9/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh và Công văn định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy, triển khai tại buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 10/2020 để phổ biến tới cán bộ, đảng viên.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:                                  
- Như trên,                                  
- TT Thành ủy (b/c),
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH,
- Lưu BTG Thành ủy.
TRƯỞNG BAN
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Đức Hiện
 
 
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online27
Tất cả1576440