2020-11-26 16:05:54 Số lượt xem 1811
 
 
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 58 - CV/BTG
“V/v: Định hướng nội dung tuyên truyền
trong sinh hoạt chi bộ tháng 12/2020”
 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
   TP. Bắc Ninh, ngày 26 tháng 11 năm 2020
            
 
Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
 
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 12/2020 như sau:
I- Nội dung trọng tâm tuyên truyền
1. Tuyên truyền kết quả việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, giúp cho cán bộ, đảng viên nắm rõ nội dung của Nghị quyết; đồng thời phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
2. Tuyên truyền đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tăng cường công tác đấu tranh bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
3. Tuyên truyền về kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, tại kỳ họp lần này Quốc hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của đất nước trong năm 2020; việc cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công trung hạn; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021…
4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo; định hướng dư luận theo quan điểm của Đảng; về những bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; về các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo một cách toàn diện, đồng bộ; không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng những thông tin về các hoạt động sai trái của Trung Quốc trên Biển Đông để lôi kéo, kích động người dân.
5. Tuyên truyền kết quả thực hiện và những giải pháp tiếp tục đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 04- NQ/TU ngày 31/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ; việc quán triệt Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 02/6/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI về tăng cường phát huy giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.
6. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.
7. Tuyên truyền hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, diễn ra trong tháng như: Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS (01/12); Ngày quốc tế người khuyết tật (03/12); kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh (01/12/1920-01/12/2020); Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19/12/1946); kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020) và các ngày lễ, kỷ niệm khác...
II- Hình thức triển khai tuyên truyền
Cấp ủy các chi, đảng bộ căn cứ nội dung định hướng trong cuốn “Thông tin sinh hoạt chi bộ” số tháng 11/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh và Công văn định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy để triển khai tại buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 12/2020, phổ biến tới cán bộ, đảng viên.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:                                  
- Như trên,                                  
- TT Thành ủy (b/c),
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH,
- Lưu Văn phòng Ban.
TRƯỞNG BAN
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Đức Hiện
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online31
Tất cả1929321