2021-03-25 09:15:53 Số lượt xem 2777
 
 
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 99 - CV/BTG
“V/v: Định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ tháng 4/2021”
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
TP. Bắc Ninh, ngày 25 tháng 3 năm 2021
            
Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 4/2021 như sau:
I- Nội dung trọng tâm tuyên truyền
1. Tuyên truyền về kết quả Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; về kỳ họp lần thứ 11 Quốc hội khóa XIV với những chủ trương, quyết định quan trọng của Đảng và Nhà nước ta trong việc cụ thể hóa, sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống.
2. Tuyên truyền việc quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 theo tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị, các Kế hoạch của Tỉnh ủy, Thành ủy và cấp ủy cơ sở. Tuyên truyền những nội dung, quan điểm cơ bản và mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020); Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.
3. Tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”, các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua, góp phần giải quyết, khắc phục khâu yếu, mặt hạn chế tồn tại ở cơ quan, địa phương, đơn vị.
4. Tuyên truyền về công tác chuẩn bị tiến tới Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; về những tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử; về không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri hướng về Ngày bầu cử. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về cuộc bầu cử, phản ánh kịp thời tới các cấp có thẩm quyền, phân tích định hướng dư luận theo quan điểm của Đảng.
5. Tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trạng thái bình thường mới theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, tránh tâm lý chủ quan trong việc thực hiện các biện pháp phòng dịch.
6. Tuyên truyền triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Quang Đạo”- nguyên Chủ tịch Quốc hội Nước cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối, tiêu biểu, người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh; tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 29/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết nạp Lớp đảng viên kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo.
7. Tuyên truyền về biển đảo, về công tác thông tin đối ngoại, về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; không để các thế lực thù địch, lực lượng phản động tung tin sai lệch, lôi kéo, kích động người dân, nhất là trong thời gian triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
8. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng như: Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (07/4); Ngày sức khỏe thế giới (07/4); Ngày bảo vệ chăm sóc người tàn tật (18/4); Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4); Ngày sách Việt Nam (21/4); kỷ niệm 46 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và Quốc tế lao động 1/5…
II- Hình thức triển khai tuyên truyền
Cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy căn cứ nội dung định hướng trong Cuốn “Thông tin sinh hoạt chi bộ” hằng tháng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh phát hành và Công văn định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy để triển khai tại kỳ sinh hoạt chi bộ cơ sở tháng 4 năm 2021, phổ biến, quán triệt tới cán bộ, đảng viên và tuyên truyền trong nhân dân.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:                                  
- Như trên,                                  
- TT Thành ủy (b/c),
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH,
- Lưu VP BTG Thành ủy.
 
TRƯỞNG BAN
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Đức Hiện
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online36
Tất cả2697051