2020-10-28 08:40:57 Số lượt xem 2082
 
 
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 48 - CV/BTG
“V/v: Định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ tháng 11/2020”
     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
   TP. Bắc Ninh, ngày 28 tháng 10 năm 2020
     
       Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
 
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 11/2020 như sau:
I- Nội dung trọng tâm tuyên truyền
1. Tiếp tục tuyên truyền về thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và nhân dân lập thành tích hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
2. Tuyên truyền, quán triệt thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
3. Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
4. Tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, phản ánh kịp thời cho cấp ủy Đảng và cấp có thẩm quyền; phân tích, định hướng dư luận theo quan điểm của Đảng. Tăng cường công tác đấu tranh bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển đảo, về những bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; về các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo một cách toàn diện, đồng bộ, vững chắc.
6. Triển khai công tác tuyên truyền các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đóng góp vào dự thảo các Văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
7. Triển khai công tác tuyên truyền chào mừng các ngày lễ kỷ niệm như: Ngày Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11); kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020); Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); Ngày di sản văn hóa Việt Nam (23/11); kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2020) và những ngày lễ kỷ niệm khác…
8. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, của Ban chỉ đạo thành phố về phòng chống dịch và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy, tránh tâm lý lơ là, chủ quan trong nhân dân.
          9. Tuyên truyền cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2020 và hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào các địa phương Miền Trung bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ, sạt lở đất.
10. Tuyên truyền, định hướng dư luận trong việc triển khai các nhiệm vụ chính trị những tháng cuối năm như: thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; công tác bảo vệ môi trường; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; công tác phòng, chống cháy nổ; đảm bảo an toàn giao thông; việc triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn...
11. Tuyên truyền, triển khai nhiệm vụ đánh giá xếp loại tổ chức Đảng, phân tích chất lượng đảng viên năm 2020; việc triển khai kế hoạch tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2020, xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
          II- Hình thức triển khai tuyên truyền
Cấp ủy các chi, đảng bộ căn cứ nội dung định hướng trong cuốn “Thông tin sinh hoạt chi bộ” số tháng 10/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh và Công văn định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy để triển khai tại buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 11/2020, phổ biến tới cán bộ, đảng viên.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:                                  
- Như trên,                                  
- TT Thành ủy (b/c),
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH,
- Lưu Văn phòng Ban.
TRƯỞNG BAN
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Đức Hiện
 
 
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online34
Tất cả1929356