2021-10-01 11:04:26 Số lượt xem 7036
ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC NINH  
THÀNH ỦY BẮC NINH
*
Số 24 - KH/TU
      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 

TP. Bắc Ninh, ngày 24  tháng  9  năm 2021
 
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị
về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
-----
 
Căn cứ Kế hoạch số 25-KH/TU, ngày 01/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Kết luận số 01-KL/TW); Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh xây dựng Kế hoạch thực hiện ở Đảng bộ thành phố như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tiếp tục tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thúc đẩy việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trở thành nhu cầu tự thân, thường xuyên, là động lực, sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
2. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội bám sát Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 23-KH/TU, ngày 25/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” để xây dựng kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết số 25- NQ/TU, ngày 12/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển thành phố Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị; xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện; triệt để khắc phục bệnh hình thức; tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.
II- NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
1.1. Nội dung và phương thức thực hiện
Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
1.2. Cơ quan phụ trách, thời gian thực hiện
Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung của Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm và hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện.
Ban Tuyên giáo Thành ủy, tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc, cấp ủy viên phụ trách công tác Tuyên giáo tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề toàn khóa, hoàn thành trong quý III năm 2021; xây dựng Kế hoạch thực hiện chuyên đề hằng năm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, hoàn thành chuyên đề của năm sau vào quý IV của năm trước đó.
2. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
2.1. Nội dung và phương thức thực hiện
Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, chủ đề công tác và các quyết tâm chính trị hàng năm của thành phố và cơ sở, các vấn đề bức xúc, nổi cộm, tồn tại kéo dài trong thực tiễn; gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đơn vị. Kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chí để nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị hằng năm.
Xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:
 + Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch làm theo. Cuối năm, báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ, tổ chức, cơ quan, đơn vị nơi công tác và bổ sung kế hoạch thực hiện cho năm tiếp theo.
+ Các cấp ủy viên, Bí thư cấp ủy, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân về làm theo và gương mẫu trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm gương cho cán bộ, đảng viên và quần chúng noi theo.
2.2. Cơ quan phụ trách và thời gian thực hiện
Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa, cụ thể hóa thành kế hoạch cho từng năm.
Hoàn thành việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa vào quý III/2021, xây dựng kế hoạch từng năm vào quý IV của năm trước đó (riêng năm 2021 hoàn thành vào quý III/2021).
3. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
3.1. Nội dung và phương thức thực hiện
Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, trong đó đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Lãnh đạo chủ chốt các cấp phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch, chính xác, chống cục bộ địa phương, lợi ích nhóm, bè phái trong công tác cán bộ. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không tham nhũng, không bị chi phối bởi lợi ích nhóm, không để người nhà, người thân lợi dụng vị trí công tác để vụ lợi. Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh.
Rà soát, bổ sung, xây dựng mới các quy chế, quy định liên quan đến thực hiện trách nhiệm nêu gương; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xác định rõ nội dung thực hiện trách nhiệm nêu gương trong kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và từng năm. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện trách nhiệm nêu gương để cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo.
3.2. Cơ quan, cá nhân phụ trách
- Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục rà soát, bổ sung các quy định, quy chế để khuyến khích, bảo vệ cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung.
- Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xác định nội dung thực hiện trách nhiệm nêu gương trong kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương là một nội dung của báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, báo cáo với cấp ủy hoặc chi bộ, cơ quan, đơn vị nơi công tác vào dịp tổng kết cuối năm.
4. Đổi mới công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
4.1. Nội dung và phương thức thực hiện
Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ, làm cho tư tưởng, đạo đức phong cách của Người thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, góp phần xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đẩy mạnh việc tuyên truyền về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW; về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, đặc biệt là sự gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị để lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo Bác, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức; đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.
4.2. Cơ quan phụ trách
- Ban Tuyên giáo Thành ủy:
+ Xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh, chỉ đạo Đài phát thanh, Ban biên tập Wesite Thành ủy, cổng thông tin điện tử thành phố, các trang thông tin điện tử của MTTQ, các đoàn thể, các địa phương, cơ quan, đơn vị tăng thời lượng và chất lượng các chuyên mục tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biểu dương “người tốt, việc tốt”, kinh nghiệm hay, kết quả học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả tuyên truyền trên ấn phẩm xuất bản của các cơ quan, đơn vị.
+ Chỉ đạo Đài Phát thanh thành phố xây dựng kế hoạch, phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh tổ chức chương trình giao lưu, tọa đàm các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng phóng sự, phim ngắn về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những tấm gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; tham mưu việc tổ chức các chương trình giao lưu, gặp mặt, tọa đàm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02), Ngày sinh nhật Bác (19/5), Cách mạng Tháng Tám và Ngày Quốc khánh (02/9) hằng năm...
- Hội đồng Thi đua - khen thưởng thành phố hướng dẫn hình thức khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào dịp 19/5 hằng năm.
5. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn đưa nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, giáo trình giảng dạy trong các cơ sở giáo dục
5.1. Nội dung và phương thức thực hiện
Đưa nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, giáo trình giảng dạy của các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn thành phố, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố triển khai thực hiện Kết luận số 42-KL/TU, ngày 04/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 31/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020 - 2030.
5.2. Cơ quan phụ trách
- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chỉ đạo đưa nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lồng ghép vào chương trình, giáo trình giảng dạy của các nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn thành phố theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 42-KL/TU, ngày 04/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 31/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020 - 2030”.
- Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố bổ sung các nội dung Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” vào chương trình giảng dạy lý luận chính trị.
- Đoàn Thanh niên thành phố xây dựng kế hoạch về giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc cho thế hệ trẻ.
6. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 gắn với thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương
6.1. Nội dung và phương thức thực hiện
Tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định nêu gương; xử lý kiên quyết, nghiêm minh các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm.
6.2. Cơ quan phụ trách
- Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW và Kế hoạch của cấp ủy, bảo đảm thực hiện nghiêm túc việc học tập, làm theo Bác và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.
- Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc, cấp ủy viên phụ trách công tác kiểm tra tham mưu với cấp ủy cùng cấp nội dung kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, gắn với Quy định số 485-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư cấp ủy các cấp và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố”.
- Bộ phận Nội chính và phòng, chống tham nhũng thành phố chủ trì phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kế hoạch công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
- Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu, hướng dẫn việc thực hiện Quy định đề cao việc nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố căn cứ Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”, tiếp tục xây dựng kế hoạch giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.
7. Tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW 
7.1. Nội dung và phương thức thực hiện
Tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời những mô hình hay, các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu.
7.2. Cơ quan phụ trách, thời gian thực hiện
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy báo cáo kết quả thực hiện vào quý II hằng năm (riêng năm 2021 báo cáo vào tháng 11/2021), tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW vào quý II năm 2023; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và 05 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW vào quý IV năm 2025; kết hợp biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện, báo cáo hằng năm và hướng dẫn thực hiện sơ kết, tổng kết; tổng hợp báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Thành ủy.
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị do Ban Thường vụ Thành ủy, trực tiếp là đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo trong toàn Đảng bộ thành phố. Ở các địa phương, cơ quan, đơn vị do Ban Thường vụ cấp ủy, chi ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, trực tiếp là đồng chí Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chỉ đạo.
Ban Tuyên giáo Thành ủy, Tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc, đồng chí cấp ủy viên phụ trách công tác Tuyên giáo là bộ phận tham mưu, giúp việc của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2. Căn cứ Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 25/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch này của Ban Thường vụ Thành ủy, các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức và hướng dẫn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bảo đảm thiết thực, hiệu quả ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình.
3. UBND thành phố chỉ đạo ngành chuyên môn và UBND các phường triển khai việc bảo đảm kinh phí phục vụ việc thực hiện các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo quy định.
Các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị thông tin kịp thời về Thường trực Thành ủy (qua Ban Tuyên giáo) để xem xét, quyết định.
 
 
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c),
- Thường trực Thành ủy,
- TT HĐND, UBND thành phố,
- Các đồng chí Thành ủy viên khóa XXII,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy,
- MTTQ và các tổ chức CT-XH thành phố,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.
                     
T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
 
(Đã ký)
 
 
                            
Nguyễn Hoàng Long
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online37
Tất cả2568684