2021-06-25 08:03:56 Số lượt xem 6747
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 143 - CV/BTG
“V/v triển khai nội dung sinh hoạt
chuyên đề và tuyên truyền trong
đợt sinh hoạt chi bộ tháng 7/2021”
      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
TP. Bắc Ninh, ngày 24 tháng 6 năm 2021
 
            Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
 
 
Căn cứ Công văn số 234- CV/BTGTU ngày 22/6/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và sự chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy triển khai nội dung sinh hoạt chuyên đề và định hướng tuyên truyền trong đợt sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 7/2021 đối với các tổ chức cơ sở đảng như sau:
I- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 7/2021
Tất cả các chi bộ ở Đảng bộ thành phố (chi bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy và chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở) tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 7/2021, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII - chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” với các nội dung cụ thể sau:
1. Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. (Tổ chức ngày 12/6/2021).
2. Nội dung chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. (Triển khai tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban Bí thư Trung ương ngày 12/6/2021).
3. Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách         Hồ Chí Minh”.
(Những nội dung nêu trên, đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cử cán bộ mang USB đến Ban Tuyên giáo Thành ủy copy tài liệu để triển khai thực hiện).
* Về hình thức sinh hoạt chuyên đề
Các chi bộ tổ chức trình chiếu các bài phát biểu và nội dung chuyên đề trong USB vào kỳ sinh hoạt Đảng nhật tháng 7/2021, thời gian thực hiện trước hoặc sau nội dung sinh hoạt của chi bộ hoặc tổ chức vào thời gian thích hợp (đối với những địa phương đang phải áp dụng các biện pháp cách ly y yế, giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có thể tổ chức tuyên tuyền đến đảng viên bằng hình thức phù hợp).
II- Nội dung trọng tâm tuyên truyền tháng 7/2021
1. Tuyên truyền sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chủ động ngăn chặn, phòng ngừa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước chào mừng thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; biểu dương, tôn vinh những mô hình hay, cách làm sáng tạo và những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
2. Tuyên truyền việc quán triệt, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII - chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; đẩy mạnh tuyên truyền về các tập thể, cá nhân điển hình, có nhiều thành tích trong học tập, làm theo Bác.
3. Tuyên truyền về kết quả sau hơn 01 tháng (kể từ ngày 18/5/2021 đến nay) thực hiện việc giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn thành phố để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở thành phố Bắc Ninh đã có được những kết quả bước đầu quan trọng. Để giữ vững và phát huy kết quả đã đạt được, công tác tuyên truyền cần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả việc định hướng thông tin, ổn định vững chắc “trận địa” tư tưởng trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
4. Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; về tiến độ việc thực hiện chủ đề công tác năm và các quyết tâm chính trị trong năm 2021 của Đảng bộ thành phố và các tổ chức cơ sở đảng.
5. Tuyên truyền, triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2021); các hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày giải phóng thành phố Bắc Ninh (08/8/1954 - 08/8/2021); các hoạt động hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo - nguyên Chủ tịch Quốc hội Nước cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà lãnh đạo cách mạng tiêu biểu, người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh (08/8/1921 - 08/8/2021).
6. Tiếp tục công tác tuyên truyền về biển đảo, định hướng dư luận theo quan điểm của Đảng; về những bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; về các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo một cách toàn diện, đồng bộ, vững chắc; không để các thế lực thù địch, lực lượng phản động lợi dụng những thông tin về các hoạt động sai trái của Trung Quốc trên Biển Đông để lôi kéo, kích động người dân.
7. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện diễn ra trong tháng 7/2021 như: Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915); ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912); ngày Quốc tế cộng sản - Quốc tế II (14/7/1889); ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong (15/7/1950); ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947); ngày thành lập công đoàn Việt Nam (28/7/1929) và ngày truyền thống của các ngành, địa phương, đơn vị.
 III- Hình thức triển khai tuyên truyền
Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong điều kiện tình hình thực tiễn, cấp ủy các chi bộ tổ chức tuyên truyền trong đợt sinh hoạt chi bộ tháng 7/2021 một cách phù hợp, bảo đảm vừa chuyển tải được thông tin tuyên truyền, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:                                  
- Như trên,                                  
- TT Thành ủy (b/c),
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH,
- Lưu BTG Thành ủy.
TRƯỞNG BAN
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Đức Hiện
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online33
Tất cả2697036