2021-09-28 08:16:03 Số lượt xem 6086
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số     - CV/BTG
“V/v định hướng nội dung tuyên truyền
trong sinh hoạt chi bộ tháng 10/2021”
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
TP. Bắc Ninh, ngày        tháng 9 năm 2021
          
  Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 10/2021 như sau:
I. Nội dung trọng tâm tuyên truyền tháng 10/2021
1. Tiếp tục tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV (theo đề cương đã sao gửi); kết quả kỳ họp thứ 2 HĐND Tỉnh khoá XIX; các nghị quyết của Quốc hội, HĐND các cấp tại kỳ họp; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.
2. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện nghị quyết 25-NQ/TU ngày 12/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển thành phố Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
3. Tuyên truyền các kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố và địa phương 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, đặc biệt là sự chỉ đạo và nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương trong thực hiện mục tiêu kép, các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.
4. Tuyên truyền các kết quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, thành phố. Nâng cao ý thức tự giác của người dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong điều kiện bình thường mới, không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng chống dịch. Tuyên tuyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch.
5. Tuyên truyền triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khoá XIII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai các nội dung chuyên đề năm 2021 – chuyên đề toàn khoá :“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); gương điển hình các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong học tập, làm theo Bác.
6. Tiếp tục công tác tuyên truyền về biển đảo, định hướng dư luận theo quan điểm của Đảng; về những bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; về các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo một cách toàn diện, đồng bộ, vững chắc; không để các thế lực thù địch, lực lượng phản động lợi dụng những thông tin về các hoạt động sai trái của Trung Quốc trên Biển Đông để lôi kéo, kích động người dân.
7. Tuyên truyền công tác bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, nhất là Dân ca quan họ Bắc Ninh; phong trào xây dựng khu phố văn hóa, gia đình văn hóa.
8. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 10/2021: Ngày Quốc tế người cao tuổi (1/10); ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (4/10); ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai (10/10); ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10); ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10); ngày truyền thống các ngành: Tổ chức xây dựng Đảng (14/10), Dân vận của Đảng (15/10, kiểm tra Đảng (16/10), Văn phòng cấp uỷ (18/10); ngày Lương thực thế giới (16/10); ngày Vì người nghèo Việt Nam (17/10); ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10); ngày Liên hợp quốc (24/10); ngày Du lịch thế giời (27/10);...
9. Tuyên truyền tình hình thời sự trong nước và quốc tế theo định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
II- Hình thức triển khai tuyên truyền
Cấp ủy các chi, đảng bộ căn cứ nội dung định hướng trong cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh và Công văn định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy, triển khai tại buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 10/2021 để phổ biến tới đảng viên.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:                                                              
- TT Thành ủy (b/c),
- Như trên,
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH,
- Lưu BTG Thành ủy.
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
 
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Văn Hưng
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online19
Tất cả2572940