2021-08-26 10:10:20 Số lượt xem 4403
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số  160   - CV/BTG
“V/v: Định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ tháng 9/2021”
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
TP. Bắc Ninh, ngày   26    tháng 8 năm 2021
            Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 9/2021 như sau:
I. Nội dung trọng tâm tuyên truyền tháng 9/2021
1. Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV (theo đề cương đã sao gửi); kết quả kỳ họp thứ 2 HĐND Tỉnh khoá XIX; các nghị quyết của Quốc hội, HĐND các cấp tại kỳ họp; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.
2. Tuyên truyền sâu rộng bài viết: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; bài phát biểu tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026, ngày 11/8/2021; bài phát biểu tại Hội nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 6/8/2021; Lời kêu gọi về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng.
3. Tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khoá XIII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai các nội dung chuyên đề năm 2021 – chuyên đề toàn khoá :“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); gương điển hình các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong học tập, làm theo Bác.
4. Tuyên truyền về trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, các doanh nghiệp; của đảng viên, công chức, viên chức, doanh nhân và mọi người dân trong việc thực hiện không săn bắt, mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, quý hiếm
5. Tuyên truyền kịp thời, sâu rộng các quy định, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ y tế, của tỉnh, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19 như: Kết luận số 07-KL/TW ngày 1/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp  khó khăn do đại dịch Covid-19;  Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 02/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân trong tình hình mới; việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn thành phố. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19, những nỗ lực và thành tựu trong công tác chỉ đạo của các cấp, các ngành nhằm thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.
6. Tuyên truyền Quyết định 558/QĐ-TTg ngày 15/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050”; Đề án xây dựng thành phố thông minh; Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 12/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển thành phố Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
7. Tiếp tục công tác tuyên truyền về biển đảo, định hướng dư luận theo quan điểm của Đảng; về những bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; về các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo một cách toàn diện, đồng bộ, vững chắc; không để các thế lực thù địch, lực lượng phản động lợi dụng những thông tin về các hoạt động sai trái của Trung Quốc trên Biển Đông để lôi kéo, kích động người dân.
8. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố; công tác triển khai nhiệm vụ năm học mới 2021 – 2022; công tác bảo vệ, giữ gìn các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, nhất là Dân ca quan họ Bắc Ninh; phong trào xây dựng khu phố văn hóa, gia đình văn hóa.
9. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021); 66 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9/1955 – 10/9/2021)...
10. Tuyên truyền tình hình thời sự trong nước và quốc tế theo định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
II- Hình thức triển khai tuyên truyền
Cấp ủy các chi, đảng bộ căn cứ nội dung định hướng trong cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh và Công văn định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy, triển khai tại buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 9/2021 để phổ biến tới đảng viên.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:                                                              
- TT Thành ủy (b/c),
- Như trên,
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH,
- Lưu BTG Thành ủy.
 
 
 
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
 
 
Đã ký
 
 
Nguyễn Văn Hưng
 
 
 
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online40
Tất cả2648661