2019-04-19 16:03:45 Số lượt xem 1833
ỦY BAN NHÂN DÂN
 THÀNH PHỐ BẮC NINH
 

 Số: 36 /KH-UBND
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                             
                             
     TP.Bắc Ninh, ngày 02 tháng 4 năm 2019
 
 
 
KẾ HOẠCH
Triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019
trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.
 
 
   
 
Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/05/2016 của Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm;
Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-BCĐLNATTP ngày 15/3/2019 của Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019;
UBND thành phố Bắc Ninh xây dựng kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 trên địa bàn thành phố như sau:
I. CHỦ ĐỀ “THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM” NĂM 2019
“Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”.
II. MỤC ĐÍCH
- Tăng cường công tác thông tin, giáo dục, tuyên truyền, đảm bảo chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm và trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm;
- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm của các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tăng cường giám sát, hậu kiểm đối với các sản phẩm thực phẩm;
- Giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng.
III. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI
- Thời gian: Từ 15/4/2019 đến 15/5/2019;
- Phạm vi triển khai: Trên phạm vi toàn thành phố.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG
Ngoài các hoạt động thường xuyên bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 còn là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm, phát động một chiến dịch tuyên truyền tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm; chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể và các bệnh truyền qua thực phẩm do sử dụng sản phẩm thực phẩm không an toàn.
Gắn trách nhiệm của UBND các cấp để tập trung sự chỉ đạo và bố trí nguồn lực cho công tác an toàn thực phẩm; nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa chính quyền ở địa phương và các đoàn thể chính trị xã hội trong đảm bảo an toàn thực phẩm; phát huy ý thức trách nhiệm với cộng đồng của cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.
Với chủ đề chính của năm 2019 như đã nêu, các hoạt động chính được triển khai như sau:
1. Tổ chức triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”
Tổ chức Hội nghị triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” cấp thành phố và Hội nghị triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” tại các xã, phường nhằm tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm do sử dụng thực phẩm không an toàn nói chung và do sử dụng thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng …nói riêng.
2. Triển khai chiến dịch tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm
Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài phát thanh, cổng thông tin điện tử, hệ thống loa truyền thanh xã, phường tuyên truyền về chính sách, pháp luật, kiến thức an toàn thực phẩm, phổ biến các mô hình sản xuất, kinh doanh, các sản phẩm, chuỗi thực phẩm an toàn, các sản phẩm truyền thống của địa phương nhằm quảng bá, khích lệ sản xuất sản phẩm thực phẩm an toàn, mang đậm nét truyền thống, đặc sản địa phương... Công khai các cơ sở, cá nhân vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm nhằm cảnh cáo, răn đe, ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm trái pháp luật.
2.1. Đối tượng ưu tiên tuyên truyền
- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
- Chính quyền các cấp;
- Người tiêu dùng.
2.2. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cách sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến thực phẩm; vệ sinh cá nhân trong việc phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm;
- Tuyên truyền, phổ biến, tăng cường nhận thức, làm rõ trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật;
- Tuyên truyền, phổ biến, vận động người tiêu dùng lựa chọn và sử dụng thực phẩm đảm bảo an toàn, nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng;
- Gửi tin bài về hoạt động triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” tại địa phương để đăng tải trên Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh, trang thông tin điện tử Ban Quản lý An toàn thực phẩm, Cổng thông tin điện tử thành phố Bắc Ninh.
3. Hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019
- Tại thành phố: UBND thành phố thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019; kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, việc thực hiện các quy định của pháp luật trên địa bàn thành phố;
- Tại các xã, phường: UBND các xã, phường thành lập các tổ kiểm tra liên ngành, xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, việc thực hiện các theo quy định của pháp luật trên địa bàn quản lý;
- Các đoàn thanh tra, kiểm tra tổ chức cần đầy đủ thành phần, chuyên môn và đủ thẩm quyền, chuẩn bị đầy đủ các văn bản có liên quan, trang thiết bị kỹ thuật lấy mẫu, dụng cụ kiểm tra nhanh tại hiện trường, xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
4. Công tác báo cáo
- UBND các xã, phường thực hiện báo cáo kết quả triển khai  “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 về UBND thành phố (qua Đội Thanh tra – Quản lý an toàn thực phẩm thành phố, (ĐT: 083.9643.222, Email: doithanhtratp@gmail.com) trước ngày 18/5/2019 bằng văn bản và bản mềm theo đúng quy định (có mẫu kèm theo);
- Đội Thanh tra – Quản lý an toàn thực phẩm thành phố tổng hợp báo cáo gửi UBND thành phố và Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh (cơ quan thường trực: Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh) trước ngày 20/5/2019.
V. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN
1. Xây dựng kế hoạch “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 và phân công tổ chức triển khai thực hiện: Trước ngày 03/4/2019.
2. Cấp phát băng rôn khẩu hiệu: Trước ngày 03/4/2019.         
3. Triển khai chiến dịch tuyên truyền: Từ 05/04 đến 15/05/2019.
4. Tổ chức Hội nghị triển khai: Từ 05/04 đến 15/04/2019.
5. Tổ chức thanh tra, kiểm tra: Từ 15/04 đến 15/05/2019.
6. Báo cáo, tổng kết: Từ 16/05 đến 20/05/2019.
VI. KINH PHÍ
- Tuyến thành phố: Kinh phí được đảm bảo từ ngân sách nhà nước cấp cho các ngành năm 2019;
- Tuyến xã, phường: UBND các xã, phường bố trí kinh phí tổ chức hội nghị triển khai Tháng hành động, các hoạt động tuyên truyền và bảo đảm công tác thanh tra, kiểm tra tại địa phương.
- Việc sử dụng kinh phí thực hiện theo các quy định hiện hành.
VII. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI
1.  Đội Thanh tra - Quản lý an toàn thực phẩm thành phố
- Tham mưu cho UBND thành phố:
+ Thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra gồm: Đội Thanh tra - Quản lý an toàn thực phẩm, phòng Y tế, phòng Kinh tế, Trung tâm Y tế thành phố, Đội Quản lý thị trường số 1, Công an thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố;
+  Chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã, phường thực hiện công tác kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019.
- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan trên địa bàn thành phố triển khai Kế hoạch “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019;
- Cử 02 cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ tham gia thành viên đoàn thanh tra, kiểm tra, trong đó có 01 cán bộ làm trưởng hoặc phó đoàn;
- Chịu trách nhiệm công tác tổng hợp báo cáo theo quy định.
2. Phòng Y tế thành phố
- Phối hợp với Đội Thanh tra - Quản lý an toàn thực phẩm thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai Kế hoạch “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019;
- Phối hợp với Đội Thanh tra - Quản lý an toàn thực phẩm thành phố và các cơ quan chức năng của thành phố thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm;
- Cử 01 cán bộ làm trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra theo đúng nghiệp vụ.
3. Phòng Kinh tế thành phố
- Phối hợp với Đội Thanh tra - Quản lý an toàn thực phẩm thành phố và các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra và  xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi vi phạm theo quy định;
- Chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng thực hiện tốt các quy định về an toàn thực phẩm trong sản xuất ban đầu, bảo quản, vận chuyển, tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm do ngành quản lý, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm;
- Cử 02 cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ tham gia thành viên đoàn thanh tra, kiểm tra, trong đó có 01 lãnh đạo làm trưởng đoàn.
4. Trung tâm Y tế thành phố
- Phụ trách công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện đúng các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019;
- Phối hợp tổ chức cấp cứu và điều trị cho người bị ngộ độc khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra. Tham gia điều tra, xác định nguyên nhân gây ngộ độc và truy xuất nguồn gốc khi có yêu cầu;
- Phối hợp với Đài Phát thanh thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng nội dung tin, bài tuyên truyền về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố;
- Cử 02 cán bộ, trong đó có 01 cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ làm công tác xét nghiệm nhanh tham gia thành viên đoàn thanh tra, kiểm tra.
5. Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố
- Phối hợp với Đội Thanh tra - Quản lý an toàn thực phẩm và Trung tâm Y tế thành phố đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tăng cường thời lượng phát sóng trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 về các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm theo các văn bản quy định hiện hành, hướng dẫn nhân dân biết cách lựa chọn, chế biến, sử dụng thực phẩm đảm bảo an toàn;
- Thường xuyên cập nhật thông tin từ đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành để kịp thời đưa tin, bài về công tác thanh tra, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong Tháng hành động trên địa bàn thành phố.
6. Công an thành phố
- Phối hợp với các cơ quan chức năng và đoàn thanh tra, kiểm tra, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, ngăn chặn đối với hành vi vận chuyển, kinh doanh thực phẩm nhập lậu, động vật tươi sống, các sản phẩm, thực phẩm từ động vật không rõ nguồn gốc, xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm không đảm bảo an toàn;
- Cử 02 cán bộ tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm soát theo nghiệp vụ. Chỉ đạo công an xã, phường phối hợp với đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong  “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019.
7. Đội Quản lý thị trường số 1
- Phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”, phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý vi phạm hành chính đối với các cơ sở vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, cụ thể như các hoạt động kinh doanh, phân phối, lưu thông thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm trên thị trường; phòng chống thực phẩm giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ;
- Cử 02 cán bộ tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm soát theo đúng nghiệp vụ chuyên nghành.
8. Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố
Phối hợp với Đội Thanh tra - Quản lý an toàn thực phẩm thành phố và các cơ quan chức năng có liên quan đảm bảo kinh phí triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019.
9. Các cơ quan, đoàn thể của thành phố
- Tổ chức thực hiện tốt việc tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị và các đối tượng thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm;
- Hội Nông dân thành phố, hội Liên hiệp phụ nữ thành phố: Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn theo quy định.
10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố
- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức thành viên phổ biến Luật An toàn thực phẩm, kiến thức về an toàn thực phẩm, cách phòng tránh ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân ở cộng đồng dân cư; căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp triển khai Tháng hành động;
- Cử 02 cán bộ tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra làm thành viên đoàn.
11. UBND các xã, phường
- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 trên địa bàn;
- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019;
- Báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố (qua Đội Thanh tra - Quản lý an toàn thực phẩm thành phố) theo quy định;
Trên đây là Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 của UBND thành phố Bắc Ninh. Yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng Kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND thành phố (qua Đội Thanh tra - Quản lý an toàn thực phẩm thành phố, ĐT: 083.9643.222) để có hướng giải quyết./.
 
 
 
Nơi nhận:
- BCĐ LN về ATTP tỉnh Bắc Ninh (b/c);
- TT Thành uỷ, HĐND TP Bắc Ninh  (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố (đ/b);
- Các thành viên BCĐ LN về ATTP TP (t/h);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan (t/h);
- Lưu: VP, YT, KT.
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH
 
Đã ký
 
 
Lưu Đình Thực
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online29
Tất cả2684758