2019-02-18 14:29:25 Số lượt xem 5625
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BẮC NINH
Số: 14 /KH-UBND
 
 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
   
 
TP. Bắc Ninh, ngày  15  tháng  02   năm 2019
 
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện chủ đề công tác năm 2019 “Toàn dân hành động vì môi trường sạch”
         
Thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI ngày 30/11/2018 “Toàn dân hành động vì môi trường sạch, nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị và đời sống văn hóa cho nhân dân”. UBND thành phố Bắc Ninh xây dựng Kế hoạch thực hiện nội dung “Toàn dân hành động vì môi trường sạch” và thực hiện 05 quyết tâm chính trị năm 2019 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
1. Mục đích
 Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội về vị trí, vai trò của công tác vệ sinh môi trường đối với việc xây dựng thành phố Bắc Ninh sáng - xanh  sạch - đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống và cải thiện môi trường sinh thái cho người dân.
Nâng cao trách nhiệm, ý thức của người dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các cơ quan, đơn vị về công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố.
2. Yêu cầu
Các nội dung thực hiện của Kế hoạch phải đảm bảo đúng chủ trương chung và phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố và tỉnh.
Việc tổ chức triển khai thực hiện phải đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ và quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể; các hoạt động triển khai phải thiết thực và có hiệu quả, từng bước chấn chỉnh những tổ chức, cá nhân vi phạm, đưa công tác vệ sinh môi trường đi vào nề nếp của nhân dân, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.
Đảm bảo sử dụng nguồn ngân sách nhà nước cho công tác bảo vệ môi trường, hợp lý, hiệu quả, đúng mục đích.
II. NỘI DUNG:
Huy động lực lượng toàn dân tham gia tích cực công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực. Tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động để việc giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường trở thành thói quen, nếp sống văn minh của mỗi công dân, hộ gia đình, cơ quan, đơn vị trên địa bàn.
Thực hiện tốt một số hoạt động cụ thể như:
- Thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, không để xảy ra tình trạng rác thải tồn đọng qua ngày tại các điểm tập kết. Rà soát, điều chỉnh các điểm tập kết rác thải sinh hoạt và cải tạo, chỉnh trang một số điểm tập kết rác (điểm tập kết rác thải nông thôn) đã được đầu tư trước đây tại các xã, phường.
- Các hộ gia đình tham gia thực hiện chương trình "10 phút góp phần làm sạch thành phố" hàng ngày.
- Hàng tuần, 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện tốt việc tổng vệ sinh môi trường vào ngày làm việc đầu tuần hoặc cuối cùng trong tuần, đồng thời giữ gìn cảnh quan, môi trường cơ quan luôn sạch đẹp.
- Các khu dân cư thực hiện tự quản vệ sinh môi trường tích cực, hiệu quả; tổ chức mỗi tháng ít nhất một cuộc tổng vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn.
- Tổ chức ký cam kết bảo vệ môi trường, không đổ rác thải bừa bãi tới các tổ chức, cá nhân.
- Các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, bến xe, nhà ga, công viên, vườn hoa, khu vui chơi giải trí, khu du lịch và các khu vực công cộng thích hợp được lắp đặt thùng rác.
- Khu dân cư đô thị có hệ thống cống, rãnh thoát nước và được nạo vét thường xuyên.
- Xây dựng 60% các khu dân cư đạt tiêu chí “khu dân cư sạch”.
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, người dân, cộng đồng trong việc giữ gìn, bảo đảm vệ sinh môi trường
Tăng cường tuyên truyền, vận động, giáo dục về ý thức vệ sinh môi trường tới toàn thể nhân dân.
Tuyên truyền, cổ động trực quan (băng dôn, khẩu hiệu, panô, áp phích, tuyên truyền di động) trong các Ngày kỉ niệm, hưởng ứng như: Ngày Môi trường Thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn…hàng năm;
Thực hiện các bài viết, phóng sự, đưa tin, hình ảnh về các hoạt động bảo đảm vệ sinh môi trường. Kết hợp giữa tuyên truyền trực quan với tuyên truyên trên không gian mạng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận, tạo tác động mạnh mẽ tới ý thức của các tầng lớp nhân dân: mở chuyên trang, chuyên mục về công tác vệ sinh môi trường trên hệ thống phát thanh, truyền thanh, Trang thông tin điện tử Thành ủy, Cổng thông tin điện tử thành phố...
Tổ chức họp tổ dân phố để phổ biến quy định về vệ sinh môi trường, ký cam kết với các hộ dân không xả rác tùy tiện ra hè phố, lòng đường và tham gia quản lý, giữ cho hè phố, lòng đường sạch sẽ.
Lồng ghép nội dung về giữ vệ sinh môi trường trong các trường học và hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh...
2. Nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước về vệ sinh môi trường
Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về vệ sinh môi trường; củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan chuyên môn và đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý môi trường. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban nghiệm thu sản phẩm công ích thành phố theo hướng chuyên trách, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố. Từng bước triển khai thực hiện đấu thầu cung ứng dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn.
Đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi nâng cao chất lượng và đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị. Tiếp tục triển khai đầu tư, cải tạo, nâng cấp và vận hành hiệu quả các nhà vệ sinh công cộng; quy hoạch, bố trí địa điểm hợp lý và lắp đặt các thùng rác công cộng thông minh, đồng thời rà soát, điều chỉnh hệ thống thùng rác công cộng hiện có nhằm đảm bảo phù hợp nhu cầu sử dụng thực tế.
Rà soát, hoàn chỉnh hệ thống biển báo, nội quy, quy định tại các khu vực này, đảm bảo phù hợp thực tiễn; triển khai niêm yết các quy tắc về giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường, về ứng xử nơi công cộng.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện sớm và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi xả rác thải sinh hoạt trái quy định về bảo vệ môi trường; việc chăn nuôi trong khu dân cư, thả rông vật nuôi gây ô nhiễm, mất vệ sinh môi trường; quảng cáo, rao vặt trái quy định...
Yêu cầu các tổ chức, cá nhân trong quá trình thi công các dự án, công trình xây dựng đảm bảo việc thu gom, vận chuyển và xử lý phế thải xây dựng theo quy định của pháp luật;
Tăng cường quản lý, chỉ đạo các đơn vị hàng năm đã ký hợp đồng với UBND thành phố đầu tư nhân lực, vật lực để thực hiện các nhiệm vụ về vệ sinh môi trường
Kiên quyết xử lý việc xây dựng trái phép các công trình, hạng mục công trình trên hệ thống thoát nước trong khu dân cư.
Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận các thông tin, phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về công tác vệ sinh môi trường trên cơ sở tích hợp nội dung với đường dây nóng trong lĩnh vực quản lý đô thị.
3. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động vệ sinh môi trường
Đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động tối đa các nguồn lực của xã hội tham gia thực hiện công tác vệ sinh môi trường. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào các dịch vụ vệ sinh môi trường, nhất là thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; sản xuất tái chế các phế liệu, phế thải; sản xuất, cung ứng các sản phẩm thân thiện với môi trường...
Huy động các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư tích cực hưởng ứng và tham gia hoạt động tổng vệ sinh môi trường: tham gia thực hiện chương trình "10 phút góp phần làm sạch thành phố" hàng ngày; cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện tốt việc tổng vệ sinh môi trường vào ngày làm việc đầu tuần hoặc cuối cùng trong tuần, đồng thời giữ gìn cảnh quan, môi trường cơ quan luôn sạch đẹp; Cộng đồng dân cư tổ chức tổng vệ sinh hàng tháng và các đợt cao điểm về vệ sinh môi trường theo chỉ đạo của UBND các cấp; Tổ chức các đội tự quản về vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, tuyến phố.
 Vận động các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh đầu tư dụng cụ và khu vực lưu giữ chất thải đảm bảo hợp vệ sinh, tạo thói quen phân loại rác tại nguồn, đổ rác thải đúng thời gian và địa điểm quy định; nộp tiền dịch vụ vệ sinh môi trường đầy đủ, đúng quy định;
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, trên cơ sở các nội dung và giải pháp thực hiện nêu trên, UBND thành phố phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường như sau:
1. Phòng Tài nguyên và Môi trường
Tham mưu UBND thành phố trong việc kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện Kế hoạch, theo dõi và tổng hợp báo cáo.
Tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các ngày kỉ niệm về môi trường hàng năm;
Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cấp thành phố, cấp xã phường;
Quản lý chặt chẽ và phát huy hiệu quả các điểm tập kết, trung chuyển rác thải... kiểm soát không để xảy ra tình trạng ô nhiễm tại các khu vực này; tổ chức rà soát và quy hoạch, bố trí hợp lý các điểm tập kết, trung chuyển và có giải pháp nhằm đảm bảo vệ sinh, mỹ quan đô thị, tiết kiệm chi phí, hài hòa với khu vực xung quanh;
Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các tổ chức cá nhân vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (liên quan đến hành vi thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải không đúng quy định) và hướng dẫn UBND xã phường trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.
2. Phòng Quản lý đô thị
Tham mưu củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực, hiệu quả của Ban nghiệm thu sản phẩm công ích thành phố;
Trong quy hoạch xây dựng công trình hạ tầng đô thị, các khu dân cư,…phải chú ý các quy định về bảo vệ môi trường; Quy hoạch, chỉnh trang, phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi nâng cao chất lượng và đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị đô thị;
Kiểm tra chặt chẽ các điều kiện, hồ sơ, đảm bảo trước khi khởi công xây dựng phải có hợp đồng của chủ nguồn thải với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và đơn vị quản lý điểm tập kết, xử lý chất thải rắn xây dựng;
Tiếp tục triển khai đầu tư, cải tạo, nâng cấp và vận hành hiệu quả các nhà vệ sinh công cộng.
3. Phòng Kinh tế
Phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc giữ gìn vệ sinh môi trường tại các chợ, các điểm chăn nuôi và giết mổ gia súc, gia cầm, nuôi động vật hoang dã, nuôi trồng thủy sản… cũng như tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh.
4. Phòng Văn hóa - Thông tin
Lồng ghép các tiêu chí về giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường trong xem xét cấp danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Khu dân cư văn hóa” đối với các địa phương; Đưa các nội dung tuyên truyền về bảo vệ môi trường trong các hoạt động văn hóa phù hợp do phòng thực hiện.
Thường xuyên cập nhật, đăng tải các thông tin, bài viết tuyên truyền về hoạt động, công tác vệ sinh môi trường trên Cổng thông tin điện tử của thành phố;
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền theo các Kế hoạch vệ sinh môi trường của thành phố.
5. Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tham mưu UBND thành phố kế hoạch xây dựng và phát triển trường học“xanh-sạch-đẹp”;
Có kế hoạch lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường vào chương trình giảng dạy, giữ gìn môi trường sinh thái trong nhà trường nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh các cấp đặc biệt học sinh từ cấp mầm non.
Thường xuyên tổ chức các phong trào làm sạch trường lớp, xây dựng quy định về vệ sinh môi trường trong nhà trường. Tổ chức các hội thi ý tưởng bảo vệ môi trường, thi vẽ tranh, ngày hội tái chế chất thải…
6. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường trong việc sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp môi trường trong dự toán ngân sách hàng năm;
Tham mưu phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường đảm bảo cho các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn theo quy định, linh hoạt đối với các nhiệm vụ giải quyết vấn đề môi trường phát sinh đột xuất, giải quyết cấp bách.
7. Phòng Y tế
Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vận động người dân phòng tránh dịch bệnh bằng nhiều biện pháp như: dọn dẹp vệ sinh nơi ở, khu vực công cộng, phát quang bụi rậm, san lấp các khu vực nước đọng, sử dụng nước sạch… tuyên truyền về tác hại và các mầm bệnh có liên quan đến vệ sinh môi trường và những biện pháp phòng tránh hiệu quả;
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thu gom, phân loại và xử lý rác thải y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn; tập huấn kiến thức, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
8. Công an thành phố
Có kế hoạch phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường; Thường xuyên trinh sát, nắm bắt địa bàn, kịp thời phát hiện, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (đặc biệt là hoạt động thu gom, vận chuyển vật liệu xây dựng, chất thải xây dựng ảnh hưởng đến môi trường).
9. Đài phát thanh thành phố
Kịp thời đưa tin, viết bài tuyên truyền trên báo, đài để nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường trong nhân dân. Xây dựng các tin, bài nêu gương, khích lệ các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường và có sáng kiến, giải pháp, mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường. Đồng thời, tạo dư luận xã hội phê phán mạnh mẽ các hành vi vi phạm các quy định về vệ sinh môi trường.
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức đưa các tin về chủ trương, Kế hoạch của UBND thành phố, hoạt động của UBND xã, phường trong các chương trình kỉ niệm, tuyên truyền về môi trường.
10. Ban Nghiệm thu sản phẩm công ích
Chủ trì kiểm tra, giám sát các đơn vị cung ứng sản phẩm, dịch vụ môi trường đã được UBND thành phố ký hợp đồng nhằm kịp thời phát hiện những khó khăn, bất cập, vi phạm để có biện pháp điều chỉnh, xử lý.
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã phường trong việc bố trí các điểm trung chuyển, tập kết rác thải sinh hoạt và tiếp nhận các thông tin, phản ánh về công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải.
Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận các thông tin, phản ánh của các tổ chức, cá nhân về công tác vệ sinh môi trường do các đơn vị cung ứng sản phẩm, dịch vụ môi trường thực hiện.
11. Các tổ chức chính trị - xã hội: Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Liên đoàn lao động, Đoàn thanh niên, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh thành phố
Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người dân trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố; lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường trong các dịp hội họp, tiếp xúc với đoàn viên, hội viên của Đoàn, Hội.
Phối hợp với UBND các xã phường thành lập các tổ tự quản về vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, tuyến phố.
12. UBND các xã, phường
Lập và triển khai Kế hoạch tăng cường công tác vệ sinh môi trường phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của địa phương theo Kế hoạch của thành phố:
Vận động các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh đầu tư dụng cụ và khu vực lưu giữ chất thải đảm bảo hợp vệ sinh, tạo thói quen phân loại rác tại nguồn, đổ rác thải đúng thời gian và địa điểm quy định; nộp tiền dịch vụ vệ sinh môi trường đầy đủ, đúng quy định.
Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện chương trình "10 phút góp phần làm sạch thành phố" hàng ngày; tổ chức mỗi tháng ít nhất một cuộc tổng vệ sinh môi trường huy động toàn thể các lực lượng cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia (xây dựng kế hoạch cụ thể về thời gian, địa điểm thực hiện); tổ chức ký cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các hộ dân trên địa bàn.
Chủ động đề xuất các điểm tập kết, trung chuyển rác thải sinh hoạt phù hợp, đảm bảo an toàn, chủ động đề xuất về nguồn kinh phí và phương án cải tạo, chỉnh trang các điểm tập kết rác thải nông thôn (nếu có).
Phối hợp chặt chẽ, linh hoạt với các đơn vị cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường của thành phố đảm bảo các hoạt động liên quan đến công tác vệ sinh môi trường (thu gom, vận chuyển rác thải, nạo vét cống, hệ thống thoát nước, quản lý và bảo vệ cây xanh, vườn hoa, công viên...) được triển khai hiệu quả, hợp lý.
Duy trì, nhân rộng và tăng cường quản lý hoạt động của các tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường; Mỗi xã, phường lựa chọn các tuyến phố, đường, ngõ giao các hội, đoàn thể tự quản đồng thời đưa nội dung này vào tiêu chí đánh giá khu dân cư văn hóa và xếp loại khen thưởng hàng năm.
Chỉ đạo các thôn, khu phố đăng ký “Khu dân cư sạch” trong tháng 2 năm 2019 và các năm tiếp theo. Tổ chức xét duyệt các thôn, khu phố đạt tiêu chí “Khu dân cư sạch”.
Tạo điều kiện cho cán bộ phụ trách công tác tài nguyên môi trường tham gia các lớp bồi dưỡng, nghiệp vụ, chuyên môn;
Chủ động kiểm tra, nắm bắt tình hình địa phương và xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm pháp luật về vệ sinh môi trường. Báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra, xử lý với UBND thành phố.
Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận các thông tin, phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về công tác vệ sinh môi trường trên cơ sở tích hợp nội dung với đường dây nóng trong lĩnh vực quản lý đô thị.
Đối với các phường đẩy mạnh hoạt động vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đối với các xã thực hiện tốt tiêu chí 17 (tiêu chí về môi trường) trong xây dựng nông thôn mới.
V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường căn cứ Kế hoạch của thành phố tổ chức triển khai Kế hoạch chi tiết, cụ thể các nội dung công việc của đơn vị. Kế hoạch của các đơn vị gửi về UBND thành phố thời gian xong trước ngày 22 tháng 02 năm 2019 (Qua phòng Tài nguyên và Môi trường) để nắm bắt, chỉ đạo. Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch khi có văn bản yêu cầu của UBND thành phố.
  Trên đây là Kế hoạch thực hiện nội dung “Toàn dân hành động vì môi trường sạch” năm 2019 của UBND thành phố Bắc Ninh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các xã, phường căn cứ Kế hoạch nghiêm túc tổ chức thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy, HĐND  thành phố (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố (đ/b);
- Các cơ quan, đơn vị liên quan (t/h);
- UBND các xã, phường (t/h);
- Lưu: VT.
 
TM. UBND THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Song Hà
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online26
Tất cả2699905