2018-01-12 09:38:23 Số lượt xem 2094

THÀNH ỦY BẮC NINH

BAN DÂN VẬN

*
Số: 14 - HD/BDV

                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                   

   Thành phố Bắc Ninh, ngày 12 tháng 01 năm 2018


HƯỚNG DẪN

Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện
Chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố” năm 2018
-----------------
Căn cứ Kết luận số 46- KL/TU ngày 08/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp năm 2018, Ban Dân vận Thành ủy hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và các ban, ngành liên quan đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố” năm 2018 như sau:
I- Mục đích, yêu cầu:
1- Phát huy kết quả đạt được trong việc thực hiện Chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố” năm 2017, tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp triển khai Chương trình trong năm 2018 nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ hơn về ý thức, trách nhiệm giữ gìn vệ sinh môi trường của các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng thành phố Bắc Ninh ngày càng sạch đẹp, an toàn.
2- Thông qua việc đẩy mạnh Chương trình, tiếp tục tuyên truyền, vận động toàn thể nhân dân, các hộ gia đình thường xuyên làm sạch Thành phố bằng việc nhặt rác, quét vỉa hè, thu gom rác thải trước cửa nhà, cửa hàng, cửa hiệu và vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, thôn, khu phố nơi mình cư trú. Tạo lan tỏa rộng khắp về công tác bảo vệ môi trường trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ gia đình và mỗi người dân, vì sự phát triển bền vững của thành phố Bắc Ninh - đô thị loại I văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa.
3- Đưa nội dung Chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố” trở thành nét đẹp trong công tác bảo vệ môi trường, là việc làm hữu ích của mỗi gia đình, mỗi người dân, trước hết là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên để Chương trình thực sự trở thành một trong những giải pháp cơ bản trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” gắn với Cuộc vận động “Vì thành phố Bắc Ninh sạch”.
II- Nội dung:
1- MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố, các ban, ngành, đơn vị liên quan; cấp ủy, chính quyền các xã, phường, các thôn, khu phố; các cơ quan, trường học, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố” theo sự lãnh đạo của Thành ủy và hướng dẫn triển khai của Ban Dân vận, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia.
2- Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện thông điệp của Chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố” đó là: Mỗi người dân thành phố Bắc Ninh trong mỗi ngày hãy giành thời gian thích hợp của mình để tham gia bảo vệ môi trường bằng việc thu gom rác, phân loại rác, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; giữ sạch cửa nhà, cửa hàng, cửa hiệu, sạch vỉa hè, sạch đường làng, ngõ xóm, thôn, khu phố.
3- Điểm nhấn trong công tác tuyên truyền về thực hiện Chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố” là việc triển khai “hiệu lệnh” vào cuối chương trình thời sự buổi chiều hàng ngày trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Thành phố để huy động mỗi người, mỗi nhà, từng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cùng tự nguyện, tự giác chung tay góp sức bảo vệ môi trường vì cộng đồng và xã hội.
4- Phát huy vai trò nòng cốt của các đoàn thể ở cơ sở nhất là chi hội phụ nữ thôn, khu phố và nêu cao ý thức rèn luyện của học sinh, sinh viên trong việc hưởng ứng tham gia Chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố”; cụ thể hóa Chương trình bằng việc thường xuyên tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp; định kỳ tổ chức nhận xét, đánh giá việc thực hiện Chương trình.
III- Tổ chức thực hiện:
1- Đài Phát thanh Thành phố tiếp tục duy trì “hiệu lệnh” Chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố” trên sóng phát thanh trong năm 2018; đồng thời phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy thường xuyên có tin, bài tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân gương mẫu, tích cực trong thực hiện Chương trình.
2- Phòng Giáo dục & đào tạo Thành phố chỉ đạo các trường học trên địa bàn tiếp tục triển khai sâu rộng việc thực hiện Chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố” trong năm học 2017 – 2018, gắn với đẩy mạnh tuyên tuyền, giáo dục nếp sống văn minh, văn hóa học đường, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, giáo viên và học sinh, đánh giá kết quả Chương trình gắn với tổng kết năm học để đề ra giải pháp thúc đẩy Chương trình khi bước vào năm học 2018 – 2019.
3- MTTQ Thành phố thường xuyên triển khai lồng ghép Chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố” với Cuộc vận động “Vì thành phố Bắc Ninh sạch” trở thành một giải pháp chính trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.
4- Các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực thực hiện Chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố” với những chỉ tiêu thi đua cụ thể, gắn nội dung nhiệm vụ thực hiện Chương trình với các phong trào, các cuộc vận động trong đoàn viên, hội viên và nhân dân.
5- Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp Thành phố triển khai những việc làm cụ thể đẩy mạnh Chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố” gắn với tổ chức các đợt ra quân lao động vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm trong khu dân cư, nơi công cộng, vườn hoa, công viên; trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa; duy trì các đoạn đường, tuyến phố văn minh đô thị do hội viên phụ nữ tự quản.
6- Ban Thường vụ Thành đoàn tiếp tục chỉ đạo Ban Chấp hành Đoàn thanh niên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các trường THPT trên địa bàn thông báo tới đoàn viên thanh niên tích cực tham gia thực hiện Chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố”.
7- Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh xây dựng kế hoạch, chủ động các giải pháp nhằm tăng cường công tác phối hợp, triển khai việc thu gom rác tại các địa bàn dân cư bảo đảm phù hợp để Chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố” được thuận lợi.
8- Đảng ủy, UBND các xã, phường đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố”, đưa vào nghị quyết lãnh đạo và kế hoạch công tác hàng tháng trong năm 2018, tăng cường tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về Chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố”, bảo vệ môi trường từ việc tự giác thu gom rác, phân loại rác, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; giữ sạch cửa nhà, sạch vỉa hè, sạch đường xá, đến việc chấp hành pháp luật về môi trường. Với các địa phương có nhiều công nhân các khu công nghiệp, doanh nghiệp đến tạm trú cần có giải pháp cụ thể tuyên truyền, vận động tới từng hộ gia đình có nhà trọ cho thuê tạo sự lan tỏa Chương trình đến người lao động.
9- Khối Dân vận Đảng ủy các xã, phường có trách nhiệm là cơ quan thường trực tham mưu với Đảng ủy lãnh đạo triển khai Chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố” tại cơ sở; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia; định kỳ hàng tháng báo cáo, phản ảnh kết quả thực hiện Chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố” ở địa phương về Ban Dân vận Thành ủy, đây là một trong những chỉ tiêu thi đua trong việc xem xét, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác Dân vận xã, phường cuối năm.
Trong quá trình thực hiện, Ban Dân vận Thành ủy phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan thường xuyên tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai Chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố”; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt và nhắc nhở, phê bình những đơn vị yếu kém; định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả với Thường trực Thành ủy theo quy định.
Nơi nhận:
- TT Thành ủy (B/c);
- TT HĐND, UBND TP (B/c);
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Văn phòng Thành ủy;
- MTTQ và các đoàn thể Thành phố;
- Phòng Quản lý đô thị Thành phố;
- Phòng Văn hóa - thông tin Thành phố;
- Phòng Giáo dục & đào tạo Thành phố;
- Đài phát thanh Thành phố;
- Công ty cổ phần MT & CTĐT Bắc Ninh;
- Đảng ủy, UBND các xã, phường;
- Lưu VP Ban.
TRƯỞNG BAN
 
 
(Đã ký)
 
 
 
 
 
Nguyễn Đức Hiện
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online51
Tất cả2763715