2023-02-28 08:31:44 Số lượt xem 1256
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 318- CV/BTG
“V/v định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ tháng 3/2023”
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
 
TP. Bắc Ninh, ngày 27 tháng 02 năm 2023
  
Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
 
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 3/2023 như sau:
I- Nội dung trọng tâm tuyên truyền
1. Tuyên truyền, triển khai việc lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) theo kế hoạch của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (kết thúc việc lấy ý kiến nhân dân vào ngày 15/3/2023) nhằm tạo được sự thống nhất và đồng thuận của Nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai. Tiếp tục tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khoá XIII) về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao”; nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai.
2. Tập trung tuyên truyền, triển khai Chuyên đề năm 2023 của Tỉnh uỷ Bắc Ninh về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá công vụ đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân”; gắn với tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hoá Việt Nam” (1943 – 2023).
3. Tuyên truyền kết quả sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với tuyên truyền kết quả 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khoá XIII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
4. Tuyên truyền về thành công của Festival “Về miền quan họ - 2023”, tôn vinh giá trị dân ca Quan họ Bắc Ninh - di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại và các giá trị văn hoá truyền thống đặc sắc của quê hương Bắc Ninh – Kinh Bắc, gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TU ngày 29/8/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.
5. Triển khai công tác tuyên truyền biển đảo năm 2023 gắn với tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2023 tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tăng cường công tác đối ngoại góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
6. Tuyên truyền Tháng Thanh niên năm 2023 với Chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”, nhấn mạnh vai trò của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi. Đồng thời, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị.
7. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; gắn với đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thường xuyên làm tốt việc định hướng dư luận xã hội theo quan điểm của Đảng, không để các thế lực thù địch lôi kéo, kích động người dân.
8. Tiếp tục tuyên truyền kịp thời các quy định, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Y tế, của tỉnh và của thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cùng các bệnh truyền nhiễm khác.
9. Tuyên truyền tình hình nổi bật về thời sự trong nước và quốc tế, những dấu ấn năm 2022 và đầu năm 2023; gắn với tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm trong tháng như: kỷ niệm 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3); Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3); kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023); Ngày thể thao Việt Nam (27/3)…
II- Hình thức triển khai tuyên truyền
Cấp ủy các chi, đảng bộ căn cứ nội dung định hướng trong cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh và Công văn định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy, triển khai tại buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 3/2023 để phổ biến tới cán bộ, đảng viên.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:                                                              
- TT Thành ủy (b/c),
- Như trên,
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH,
- Lưu BTG Thành ủy.
TRƯỞNG BAN
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Đức Hiện
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online37
Tất cả2491682