2022-08-02 08:09:09 Số lượt xem 1680
 
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 263-CV/BTG
“V/v định hướng nội dung tuyên truyền
trong sinh hoạt chi bộ tháng 8/2022”
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
TP. Bắc Ninh, ngày 27 tháng 7 năm 2022
          
  Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 8/2022 như sau:
I. Nội dung trọng tâm tuyên truyền tháng 8/2022
1. Tuyên truyền việc triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, đưa Nghị quyết sớm đi vào thực tiễn cuộc sống; làm cho việc học tập và triển khai thực hiện văn kiện Hội nghị thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp, tạo bầu không khí phấn khởi trong toàn Đảng bộ, nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đề ra.
2. Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV; kết quả Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (giai đoạn 2012 – 2022); kết quả kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khoá XIX nhiệm kỳ 2021 - 2026
3. Tuyên truyền về công tác an sinh xã hội, kết quả tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng nhân dịp 27/7 của các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố.
4. Tuyên truyền kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thành phố Bắc Ninh (8/8/1954 – 8/8/2022); 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước cộng hòa XHCN Việt Nam… chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; những vấn đề bức xúc, nỏi cộm dư luận quan tâm trong nước và của tỉnh, thành phố, tăng cường nắm bắt các hoạt động tuyên truyền chóng phá Đảng và Nhà nước của các thế lực thù địch, kịp thời bác bỏ những thông tin xấu độc nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
5. Tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2022), nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định vai trò và những đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta hơn 90 năm qua; qua đó khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin với Đảng và công tác tư tưởng của Đảng, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, đoàn thể trong xây dựng hệ thống tuyên giáo ngày càng vững mạnh.
6. Tiếp tục thực hiện chuyên đề toàn khoá:“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
7. Tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là việc viêm mũi 4 vacxin phòng Covid-19; triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thành phố về phòng chống dịch.
8. Tiếp tục tuyên truyền về tình biển đảo, định hướng dư luận theo quan điểm của Đảng, nhất là vấn đề ứng xử với các hành động của Trung Quốc trên biển Đông, tránh để các thế lực thù địch tuyên truyền xuyên tạc, lôi kéo, kích động người dân tham gia các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước.
9. Tuyên truyền các ngày lễ, kỉ niệm trong tháng 8: Ngày vì nạn nhân chất độc da cam (10/8); Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8); Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công (07/8/1912); Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (8/8/1921); Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/08/1888); Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911); ...
II- Hình thức triển khai tuyên truyền
Cấp ủy các chi, đảng bộ căn cứ nội dung định hướng trong cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh và Công văn định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy, triển khai tại buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 8/2022 để phổ biến tới đảng viên.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:                                                              
- TT Thành ủy (b/c),
- Như trên,
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH,
- Lưu BTG Thành ủy.
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
 
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Văn Hưng
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online40
Tất cả2743591