2022-10-28 13:49:37 Số lượt xem 1451
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 284 - CV/BTG
“V/v định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ tháng 11/2022
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
TP. Bắc Ninh, ngày 27 tháng 10 năm 2022
            
Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy.
 
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 11/2022 như sau:
I- Nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền tháng 11/2022
1. Tuyên truyền việc quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII và chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên trong việc gương mẫu triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, tích cực đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.
2. Tuyên truyền về kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XV và kết quả của kỳ họp; về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đang trên đà phục hồi nhanh chóng sau đại dịch Covid-19; tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín của Việt Nam trên thế giới, góp phần cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ hướng tới khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
3. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khoá “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XII và Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
4. Tuyên truyền các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (12/1972 - 12/2022)”; qua đó cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí kiên cường, tinh thần đổi mới sáng tạo, tự lực tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
5. Tuyên truyền kết quả Hội nghị văn hoá tỉnh Bắc Ninh năm 2022 và Nghị quyết số 71- NQ/TU ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” với 05 quan điểm chỉ đạo, 05 mục tiêu chung, 09 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, bản sắc quê hương; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
6. Tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh môi trường, phục vụ phát triển bền vững đất nước; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các mục tiêu, định hướng về an ninh môi trường theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
7. Tuyên truyền các hoạt động hưởng ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) trên địa bàn thành phố, góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật, tuân thủ pháp luật trở thành công việc tự thân, thói quen hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật.
8. Tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022); về truyền thống tôn sư trọng đạo, tôn vinh và ghi nhận công lao to lớn của các thế hệ giáo viên, các thế hệ cán bộ quản lý giáo dục đã và đang đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo; về những thành tựu nổi bật của ngành Giáo dục thành phố Bắc Ninh trong những năm qua; sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác giáo dục và đào tạo; tuyên truyền về những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những tấm gương người tốt, việc tốt và các mô hình tiêu biểu của ngành Giáo dục.
9. Tuyên truyền về mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Bắc Ninh và thành phố Bắc Ninh với thành phố Gumi (Hàn Quốc); về việc ký thỏa thuận thiết lập quan hệ hợp tác giữa thành phố Bắc Ninh với chính quyền thành phố Gumi; trong quá trình hợp tác, các bên đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong triển khai thực hiện các thỏa thuận; tích cực trao đổi để vun đắp và phát triển mối quan hệ tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực như phát triển thương mại, du lịch, văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục...
10. Tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022; góp phần đẩy mạnh toàn diện phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.
11. Các ban, ngành, đoàn thể thành phố và các địa phương cơ sở, nhất là các phường Khắc Niệm, Hạp Lĩnh, Nam Sơn, Võ Cường triển khai tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong việc quán triệt thực hiện kế hoạch công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn thành phố Bắc Ninh); đây là dự án trọng điểm cấp quốc gia có ý nghĩa quan trọng, tính chất liên vùng, kết nối thủ đô Hà Nội với các tỉnh lân cận, nhằm phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường khả năng kết nối, tạo động lực, tác động lan tỏa liên vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các địa phương trong vùng Thủ đô, vùng đồng bằng Sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; đồng thời việc triển khai dự án sẽ mở ra dư địa và không gian phát triển mới cho tỉnh Bắc Ninh và thành phố Bắc Ninh.
12. Tiếp tục tuyên truyền về công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo; về tình hình xung đột giữa Nga - Ukraina, định hướng dư luận theo quan điểm của Đảng, không để các thế lực thù địch tuyên truyền xuyên tạc, lôi kéo, kích động người dân tham gia các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước.
13. Tuyên truyền về những kết quả tích cực trong công tác đối ngoại của nước ta, nhất là trong mối quan hệ với các nước láng giềng; về những hoạt động chúc mừng của Đảng ta đối với Đại hội đại biểu lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc, về những kết quả nổi bật của Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc; tiếp tục tuyên truyền về “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022” và “Năm hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”.
14. Tuyên truyền phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy gắn với các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.
15. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống các loại dịch bệnh như Covid-19, bệnh đậu mùa khỉ, sốt xuất huyết, các loại bệnh truyền nhiễm khác... để bảo đảm an toàn sức khỏe cho nhân dân.
16. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, ngày truyền thống như: 70 năm Chiến thắng Tây Bắc (1952 - 2022); 50 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không (12/1972 - 12/2022)”; ngày thành lập tỉnh Bắc Ninh (04/11/1831); Ngày cách mạng Tháng Mười Nga thành công (07/11/1917); ngày Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới - WTO (07/11/2006); ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và ngày Hội đoàn kết toàn dân (18/11); ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)…
II- Hình thức triển khai tuyên truyền
Cấp ủy các chi, đảng bộ căn cứ nội dung định hướng trong cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh và Công văn định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy, triển khai tại buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 11/2022 để phổ biến tới cán bộ, đảng viên.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ triển khai thực hiện.
 
 
Nơi nhận:                                                              
- TT Thành ủy (B/c),
- Các Ban xây dựng Đảng,
- Văn phòng Thành ủy,
- Trung tâm chính trị thành phố,
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH Tp,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy,
- Lưu BTG.
TRƯỞNG BAN
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Nguyễn Đức Hiện
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online44
Tất cả2743608