2023-01-27 16:25:13 Số lượt xem 1050
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 306 - CV/BTG
“V/v định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ tháng 02/2023”
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
 
TP. Bắc Ninh, ngày 27 tháng 01 năm 2023
            
Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 02/2023 như sau:
I- Nội dung trọng tâm tuyên truyền
1. Tuyên truyền kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023); ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 93 năm qua; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; qua đó khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức; hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
2. Tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII; về kết quả kỳ họp bất thường lần thứ hai Quốc hội khoá XV; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên các lĩnh vực, kịp thời phản ảnh với cấp có thẩm quyền, phân tích, định hướng dư luận theo chủ trương, đường lối của Đảng.
3. Tuyên truyền kết quả các hoạt động an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; khẳng định sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ Trung ương đến địa phương cơ sở đối với các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người có công với phương châm mọi người, mọi nhà đều có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau.
4. Tuyên truyền việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc tổ chức các lễ hội Xuân và công tác bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, nhất là Dân ca Quan họ Bắc Ninh; góp phần tích cực vào việc xây dựng văn hoá, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.
5. Tuyên truyền thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 của Đảng bộ thành phố Bắc Ninh về Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; tập trung phát triển thương mại - dịch vụ đa tiện ích; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị và văn hoá”; về những giải pháp trong việc cụ thể hoá, thực hiện các quyết tâm chính trị năm 2023, năm kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.
6. Tuyên truyền việc quán triệt, triển khai kế hoạch sơ kết 02 năm việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khoá XIII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với triển khai Chuyên đề năm 2023 ở Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá công vụ đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân”.
7. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; định hướng dư luận theo quan điểm của Đảng, không để các thế lực phản động đưa các thông tin sai sự thật kích động người dân.
8. Tiếp tục tuyên truyền kịp thời các quy định, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Y tế, của tỉnh và của thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cùng các bệnh truyền nhiễm khác.
9. Tuyên truyền tình hình thời sự thành phố, của tỉnh, trong nước và quốc tế thời gian qua theo định hướng của Ban Tuyên giáo các cấp; gắn với tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm trong tháng như: Kỷ niệm 116 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (09/02/1907 – 09/02/2023); Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02)…
II- Hình thức triển khai tuyên truyền
Cấp ủy các chi, đảng bộ căn cứ nội dung định hướng trong cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh và Công văn định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy, triển khai tại buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 02/2023 để phổ biến tới cán bộ, đảng viên.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:                                                              
- TT Thành ủy (b/c),
- Như trên,
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH,
- Lưu BTG Thành ủy.
TRƯỞNG BAN
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Đức Hiện
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online21
Tất cả2572914