2022-06-28 08:09:02 Số lượt xem 2076
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 256 - CV/BTG
“V/v định hướng nội dung tuyên truyền
sinh hoạt chi bộ tháng 7/2022”
 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
TP. Bắc Ninh, ngày 27 tháng 6 năm 2022
            Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 7/2022 như sau:
I- Nội dung trọng tâm tuyên truyền
1. Tuyên truyền việc quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII bao gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”. Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.
2. Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Sau 19 ngày làm việc sôi nổi, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã thông qua 5 luật, 17 nghị quyết; cho ý kiến về 6 dự án luật và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác. Các nội dung được xem xét, quyết định tại kỳ họp này đều đạt sự đồng thuận rất cao của đại biểu Quốc hội, của cử tri và Nhân dân cả nước.
3. Tiếp tục tuyên truyền việc cụ thể hóa Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII, tổ chức thực hiện Chuyên đề toàn khoá“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; gắn với tuyên tuyền thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tuyên truyền kết quả 10 năm đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực (giai đoạn 2012 – 2022).
4. Tuyên truyền sâu rộng các bài phát biểu, bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.
5. Tuyên truyền về công tác bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; gắn với tiếp tục tuyên truyền về tình hình biển đảo, định hướng dư luận theo quan điểm của Đảng; không để các thế lực thù địch tuyên truyền xuyên tạc, lôi kéo, kích động người dân tham gia các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước.
6. Tuyên truyền về “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2022” và “Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2022”; về 50 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ. Khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của đất nước ta tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ với các nước đối tác, nhất là các nước láng giềng, bạn bè truyền thống theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; góp phần củng cố môi trường hoà bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
7. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, nhất là các quan điểm nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư, Kết luận số 107-KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.
8. Tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19; về hiệu quả của việc tiêm vắc-xin tăng cường (mũi thứ 4) để phòng Covid-19; kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thành phố về phòng, chống dịch bệnh.
  9. Tuyên truyền về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; gắn với kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Ninh lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội các chi, đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.
  10. Tuyên truyền, triển khai thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người có công, các đối tượng chính sách, hoạt động về nguồn, tri ân… trước, trong và sau dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022).
  11. Tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí (09/7/1912 – 09/7/2022); khẳng định những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Cừ đối với Đảng, cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.
  12. Tuyên truyền về công tác triển khai và kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022; về các hoạt động hè của thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, nhất là triển khai kế hoạch phát động việc tập luyện môn bơi nhằm phòng, chống đuối nước năm 2022.
  13. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ, úng ngập, bảo đảm an toàn cho đê điều và các công trình thủy lợi trong mùa mưa bão năm 2022.
  14. Tuyên truyền các ngày lễ, các sự kiện diễn ra trong tháng như: Ngày dân số thế giới (11/7); Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (15/7) kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022); 93 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2022); 92 năm ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2022)…
II- Hình thức triển khai
Cấp ủy các chi, đảng bộ căn cứ nội dung định hướng trong cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh và Công văn định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy để triển khai tại buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 7/2022, phổ biến tới cán bộ, đảng viên.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện.
 
 
Nơi nhận:                                                              
- TT Thành ủy (b/c),
- Các Ban XD Đảng, VP Thành ủy,
- Trung tâm Chính trị thành phố,
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH thành phố,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy,
- Lưu BTG.
TRƯỞNG BAN
 
(Đã ký)
 
 
 
Nguyễn Đức Hiện
 
 
 
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online23
Tất cả2699918