2022-05-26 08:31:34 Số lượt xem 2185
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số  248  - CV/BTG
“V/v định hướng nội dung tuyên truyền
sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 6/2022”
    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
 
TP. Bắc Ninh, ngày 26 tháng 5 năm 2022
 
 
            Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
 
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 6/2022 như sau:
I- Nội dung trọng tâm tuyên truyền
1. Tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII với các Nghị quyết quan trọng được Ban Chấp hành Trung ương ban hành sau Hội nghị: Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”.
2. Tuyên truyền về nội dung, diễn biến và kết quả Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV; về những thành tựu, dấu ấn nổi bật và kết quả quan trọng của Quốc hội khóa XV sau 01 năm hoạt động.
3. Tuyên truyền kết quả 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khoá XIII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về nội dung chuyên đề toàn khoá“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; gắn với thực hiện các đợt sinh hoạt chính trị trong năm 2022 về “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” và đợt sinh hoạt chính trị về “Nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”.
  4. Tuyên truyền việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
5. Tiếp tục tuyên truyền về công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo; định hướng dư luận theo quan điểm của Đảng, nhất là  trong việc ứng xử với các hành động của Trung Quốc trên Biển Đông, tránh để các thế lực thù địch tuyên truyền xuyên tạc, lôi kéo, kích động người dân tham gia các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước.
6. Tuyên truyền, khẳng định tính đúng đắn, vai trò lãnh đạo của Đảng ta trong việc xác định và thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định và phát triển đất nước. Từ đó khẳng định tính nhất quán, phù hợp trong các chủ trương, quan điểm của Việt Nam về các vấn đề quốc tế, trong đó có tình hình Ucraina; làm cho cộng đồng quốc tế, nhất là các bên liên quan hiểu đúng tinh thần, nội dung quan điểm, lập trường của Việt Nam, kêu gọi các bên kiềm chế, tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, ủng hộ đối thoại hòa bình.
  7. Tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của đồng chí (09/7/1912 – 09/7/2022); khẳng định những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Cừ với Đảng, với cách mạng Việt Nam và với quê hương Bắc Ninh, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Từ đó khơi dậy lòng tự hào về quê hương, đất nước, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, với công cuộc đổi mới, hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc. Tuyên truyền triển khai Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phát triển Đảng lớp đảng viên Nguyễn Văn Cừ.
  8. Tuyên truyền kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Ninh lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội các chi, đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; về các phong trào thi đua ở các địa phương, đơn vị chào mừng Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025.
9. Tuyên truyền về thành công tốt đẹp của Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA GAMES 31; về thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội; thể hiện tinh thần đoàn kết các quốc gia trong khu vực vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn, đồng thời khẳng định vị thế số 1 của thể thao Việt Nam tại Đông Nam Á.
10. Tuyên truyền nâng cao ý thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid -19 và các dịch bệnh truyền nhiễm có khả năng lây lan cao trong dịp mùa hè như bệnh sốt xuất huyết, thuỷ đậu...
  11. Tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, nhất là các doanh nghiệp; các cơ sở sản xuất kinh doanh; các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học thực hiện tốt công tác phòng cháy và chữa cháy vì sự an toàn của Nhân dân, của cộng đồng và xã hội.
  12. Tuyên truyền về kết quả năm học 2021 - 2022 của ngành giáo dục; về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi THPT quốc gia năm 2022; gắn với tuyên truyền các hoạt động trong kỳ nghỉ hè của giáo viên, học sinh, sinh viên.
  13. Tuyên truyền các ngày lễ trong tháng như: Ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6), Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu (14/6), Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6), Ngày hiến chương Liên Hợp Quốc (26/6), Ngày toàn dân phòng chống ma túy (26/6), Ngày gia đình Việt Nam (28/6)…
II- Hình thức triển khai tuyên truyền
Các địa phương, đơn vị căn cứ nội dung định hướng trong cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh và Công văn định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy, triển khai tại buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 6/2022 phổ biến tới cán bộ, đảng viên và tổ chức tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện.
 
 
Nơi nhận:                                                              
- TT Thành ủy (b/c),
- Các Ban XD Đảng, VP Thành ủy,
- Trung tâm Chính trị thành phố,
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH Tp,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy,
- Lưu BTG Thành ủy.
TRƯỞNG BAN
 
 
Đã ký
 
 
Nguyễn Đức Hiện
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online15
Tất cả2497823