2022-12-27 14:16:58 Số lượt xem 2390
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số  302 - CV/BTG
“V/v định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ tháng 01/2023
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
TP. Bắc Ninh, ngày 27 tháng 12 năm 2022
          
  Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy.
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 01/2023 như sau:
I- Nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền
1. Tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII; việc triển khai Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Hội nghị Trung ương 5, Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong việc gương mẫu, tích cực đưa Nghị quyết vào cuộc sống; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
2. Tuyên truyền về kết quả Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XV; các hoạt động tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp của Đại biểu Quốc hội.
3. Tuyên truyền việc triển khai Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XII, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; gương điển hình các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo Bác.
4. Tuyên truyền Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 23/12/2022 của Ban Thường vụ Thành uỷ về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023, trong đó tập trung vào một số nội dung như: quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 01/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui xuân đón Tết; tích cực triển khai thực hiện Chương trình hành động số 41-CTr/TU ngày 12/12/2022 của Thành uỷ thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” gắn với công tác quản lý các hoạt động lễ hội, vui xuân; công tác an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh; quản lý thị trường; công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.
5. Tiếp tục tuyên truyền kịp thời các quy định, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19; các bệnh truyền nhiễm khác như: Sốt xuất huyết, cúm A, tay chân miệng, đậu mùa khỉ...
6. Tuyên truyền kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của tỉnh; Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; kết quả Hội thảo Văn hóa quốc gia với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa”; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 03/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh Bắc Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.
7. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của thành phố và địa phương; về công tác bảo vệ, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc, nhất là Dân ca Quan họ Bắc Ninh; về các phong trào và cuộc vận động xây dựng đô thị văn minh, góp phần quảng bá hình ảnh về thành phố Bắc Ninh- đô thị loại I thân thiện, đáng sống, đang trên đà phát triển tới bạn bè trong nước và quốc tế.
8. Tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; việc triển khai công tác tuyển quân năm 2023. Tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy chữa cháy, hoạt động của các cấp các ngành và địa phương trong công tác phòng cháy chữa cháy.
9. Tuyên truyền quan điểm của Đảng, Nhà nước về xung đột giữa Nga - Ucraina, tình hình biển đông; công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong đấu tranh phản bác các thông tin giả, sai sự thật, xấu, độc về tỉnh và thành phố Bắc Ninh, bảo đảm môi trường tư tưởng xã hội ổn định.
10. Tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
11. Tuyên truyền việc triển khai Nghị quyết số 25- NQ/TU ngày 12/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển thành phố Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
12. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm: Ngày thành lập Tổ chức Thương mại thế giới (1/1); 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023); ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (6/1); ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (9/1); 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2023);....và các ngày lễ, ngày kỷ niệm khác khác.
II- Hình thức triển khai tuyên truyền
Cấp ủy các chi, đảng bộ căn cứ nội dung định hướng trong cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh và Công văn định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy, triển khai tại buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 01/2023 để phổ biến tới cán bộ, đảng viên.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:                                                              
- Thường trực Thành ủy (b/c),
- Các Ban xây dựng Đảng,
- Văn phòng Thành ủy,
- Trung tâm chính trị thành phố,
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH Tp,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy,
- Lưu BTG.
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
 
 
Đã ký
 
 
Nguyễn Văn Hưng
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online22
Tất cả2572909