2023-08-28 09:40:39 Số lượt xem 2689
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 379 - CV/BTG
             “V/v định hướng nội dung tuyên truyền          
trong sinh hoạt chi bộ tháng 9/2023”
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
TP. Bắc Ninh, ngày 28 tháng 8 năm 2023
 
Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 9/2023 với những nội dung chính như sau:
I- Nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền
1. Lĩnh vực công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
- Tuyên truyền đậm nét về ý nghĩa của ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945); lan toả các thông tin tích cực, khẳng định ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam); về truyền thống yêu nước, cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; khẳng định mạnh mẽ, rõ nét những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.
- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo lời Bác; coi đây là giải pháp trọng tâm trong việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các bài phát biểu, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là Bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.
- Tuyên truyền việc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 114- QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; phát huy trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, của tập thể lãnh đạo, của người đứng đầu trong việc chấp hành đầy đủ các nguyên tắc, quy định, quy trình, quy chế, quyết định về công tác cán bộ; bảo đảm “dân chủ - công tâm - khách quan - công khai - minh bạch” trong công tác cán bộ.
- Tuyên truyền việc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/02/2023 của Ban Bí thư Trung ương và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng.
- Tuyên truyền quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về cuộc xung đột giữa Nga - Ukraina và tình hình Biển Đông; công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; phát huy vai trò của Ban chỉ đạo 35 thành phố và cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy trong đấu tranh, phản bác các thông tin giả, sai sự thật, xấu độc, bảo đảm môi trường tư tưởng xã hội ổn định.
- Tuyên truyền việc quán triệt, triển khai Chỉ thị số 22- CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương, các văn bản Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Ninh và của Ban Thường vụ Thành ủy về chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Tuyên truyền việc triển khai các hoạt động chăm sóc Người cao tuổi trong tháng 9 hướng tới ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10); tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025 trên địa bàn thành phố Bắc Ninh”.
- Tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm trong tháng 9 như: Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9); ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9); ngày Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc (20/9); ngày Quốc tế hòa bình (21/9); ngày Du lịch thế giới (27/9)… và các ngày lễ kỷ niệm khác.
2. Lĩnh vực phát triển kinh tế
- Tuyên truyền kết quả sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII; việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình của Trung ương, của tỉnh và của thành phố về phục hồi phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19; những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế sau hơn nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Tiếp tục tuyên truyền việc quán triệt, triển khai các văn bản Kết luận số 739- KL/TU ngày 12/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền; sử dụng đất lấn, chiếm; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh”; Kết luận số 740 -KL/TU ngày 12/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Thực hiện các dự án đất dân cư dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”; Kết luận số 59- KL/TU ngày 04/4/2022 và Kết luận số 183- KL/TU ngày 19/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh về “Tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố”; góp phần ổn định tình hình tư tưởng, dư luận xã hội liên quan đến lĩnh vực đất đai và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
- Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội như: Dự án đường Vành đai 4, đường Hoàng Hoa Thám kéo dài, tỉnh lộ 286 đi Khúc Xuyên, đường vào trung tâm phường Kim Chân, Trung tâm văn hóa thể thao các phường…
- Tuyên truyền về kết quả bước đầu trong việc triển khai các Đề án của tỉnh và của thành phố về xử lý ô nhiễm môi trường các khu vực làng nghề, nhất là việc khắc phục tình trạng ô nhiễm tại các phường Phong Khê, Khắc Niệm; về những giải pháp tăng cường công tác quản lý Nhà nước về môi trường trên địa bàn thành phố.
- Triển khai công tác tuyên truyền việc thu hút, quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động nước ngoài trên địa bàn thành phố bảo đảm nghiêm túc, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm và đúng định hướng, nhất là về mục đích và đối tượng theo quy định của pháp luật; qua đó góp phần thu hút nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.
- Tuyên truyền việc thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu, không để xảy ra tình trạng sản xuất, lưu hành các sản phẩm kém chất lượng, hết hạn sử dụng dễ gây ngộ độc thực phẩm và làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội
- Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo chuyển biến tích cực trong nhiệm vụ triển khai Chuyên đề năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá công vụ, đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân”.
- Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 71- NQ/TU ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”.
- Tuyên truyền việc triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường; về ngày Lễ khai giảng năm học mới; về những giải pháp tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
4. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh
- Tuyên truyền việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản kế hoạch của tỉnh và của thành phố Bắc Ninh về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn thành phố.
- Tiếp tục tập trung tuyên truyền việc quán triệt triển khai Nghị quyết số 87- NQ/TU ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng tỉnh Bắc Ninh an toàn giao thông”; việc cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết 87 tại Đảng bộ thành phố nhằm xây dựng “thành phố Bắc Ninh an toàn giao thông”.
- Tuyên truyền việc quán triệt, triển khai Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 28/7/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ và các văn bản kế hoạch của UBND thành phố, của Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố về thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.
II- Hình thức triển khai tuyên truyền
Cấp ủy các chi, đảng bộ căn cứ nội dung định hướng trong cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh và Công văn định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy, triển khai tại buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 9/2023 để phổ biến tới cán bộ, đảng viên.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các địa phương, đơn vị chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên các lĩnh vực; những vấn đề bức xúc, nổi cộm dư luận quan tâm trong tỉnh, trong thành phố và của cơ sở; tăng cường nắm bắt các hoạt động tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch, phản ánh kịp thời các cấp có thẩm quyền; phân tích, định hướng dư luận theo chủ trương, đường lối của Đảng.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:                                                              
- TT Thành ủy (b/c),
- TT HĐND, UBND thành phố,
- Các Ban xây dựng Đảng,
- Văn phòng Thành ủy,
- Trung tâm Chính trị thành phố,
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Lưu VP BTG.
TRƯỞNG BAN
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Đức Hiện
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online117
Tất cả2738637