2023-05-26 15:29:06 Số lượt xem 2078
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 351- CV/BTG
“V/v định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ tháng 6/2023”
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
 
TP. Bắc Ninh, ngày  26 tháng 5 năm 2023
 
Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 6/2023 như sau:
I- Nội dung trọng tâm tuyên truyền
1. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
2. Tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 7 khoá XIII với những nội dung quan trọng: (1) Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; (2) Lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII; (3) Một số vấn đề quan trọng khác.
3. Tuyên truyền kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV khai mạc ngày 22/5 và dự kiến bế mạc vào 23/6. Kỳ họp sẽ được tiến hành theo 2 đợt, thông qua 8 dự án luật, 2 Nghị quyết. Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến lần thứ hai đối với Luật Đất đai sửa đổi, là nội dung được nhiều cử tri quan tâm.
4. Tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình trong 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khoá XIII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tuyên truyền, triển khai Chuyên đề năm 2023 của Tỉnh uỷ Bắc Ninh về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá công vụ đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân”.
5. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, nhất là các tiện ích mà người dân, doanh nghiệp được hưởng, cách đăng ký ứng dụng VnEID, nội dung hướng dẫn 7 cách sử dụng thông tin công dân thay cho sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.
6. Tuyên truyền kết quả thực hiện thực hiện chương trình hành động của Thành ủy và Kế hoạch của UBND thành phố về “Xây dựng thành phố Bắc Ninh an toàn giao thông theo Nghị quyết 87-NQ/TU ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”. Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
7. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; gắn với đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thường xuyên làm tốt việc định hướng dư luận xã hội theo quan điểm của Đảng, không để các thế lực thù địch lôi kéo, kích động người dân.
8. Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác phòng chống dịch bệnh liên cầu lợn, phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ, nâng cao sức  khoẻ của bản thân và cộng đồng.
9. Tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 6: ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6), Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6) và các ngày lễ, kỷ niệm khác…
II- Hình thức triển khai tuyên truyền
Cấp ủy các chi, đảng bộ căn cứ nội dung định hướng trong cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh và Công văn định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy, triển khai tại buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 6/2023 để phổ biến tới cán bộ, đảng viên.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:                                                             
- TT Thành ủy (b/c),
- Như trên,
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH,
- Lưu BTG Thành ủy.
 
 
 
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
 
 
Đã ký
 
 
Nguyễn Văn Hưng
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online36
Tất cả2491766