2023-04-25 09:17:50 Số lượt xem 2881
     
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
       *                   
   Số  339 - CV/BTG                            
V/v định hướng nội dung tuyên truyền
    trong sinh hoạt chi bộ tháng 5/2023
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
TP. Bắc Ninh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

 
Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 5/2023 như sau:
I- Nội dung trọng tâm tuyên truyền
1. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 87-NQ/TU ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”; Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 24/3/2023 của UBND tỉnh về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”; Công điện số 1070/CĐ-UBND ngày 13/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc mở đợt cao điểm tổng kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh; Chương trình hành động số 48-CTr/TU ngày 27/3/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ Bắc Ninh về thực hiện Nghị quyết số 87-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 14/4/2023 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Công điện số 1070 của Chủ tịch UBND tỉnh. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm, quyết tâm chính trị của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng “Thành phố Bắc Ninh an toàn giao thông” góp phần xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”; tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động nghiêm chỉnh, tự giác, gương mẫu chấp hành, thực hiện các quy định bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
2. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khoá “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XII, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
3. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai Chuyên đề năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá công vụ đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân”; gắn với tuyên truyền kết quả 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến sau 2 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Người.
4. Tuyên truyền về kết quả công tác kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; về Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Ninh lần thứ XXII, về những thành tựu đạt được sau nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội và phương hướng nhiệm vụ trong nửa cuối nhiệm kỳ.
5. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII theo tinh thần Kế hoạch số 64- KH/TU ngày 19/4/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy, trong đó tập trung tuyên truyền về tầm quan trọng của các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của 06 vùng kinh tế trọng điểm đất nước ta.
6. Tuyên truyền việc thực hiện đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng năm 2023 về nội dung Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo tinh thần Kế hoạch số 65- KH/TU ngày 19/4/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.
7. Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần không để dịch bùng phát trở lại; nắm chắc và theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến dịch bệnh; nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong phòng, chống dịch Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác trong các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền việc thực hiện thông điệp “2K” (khử khuẩn, khẩu trang) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân cũng như các biện pháp khác để phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
8. Thường xuyên tuyên truyền quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về cuộc xung đột giữa Nga - Ucraina; về tình hình biển Đông; về công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; gắn với tăng cường tuyên truyền góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
9. Các địa phương, đơn vị có liên quan tiếp tục tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong việc quán triệt thực hiện kế hoạch công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn thành phố Bắc Ninh), góp phần vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.
10. Tuyên truyền chuyên đề về các ngày lễ trong cuối tháng 4 và tháng 5/2023 như: Ngày Giỗ tổ Hùng vương (10/3 âm lịch); Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4); Ngày Quốc tế lao động (01/5); ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5); ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5); ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); Ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt (28/5)… và các ngày truyền thống khác.
II- Hình thức triển khai tuyên truyền
Cấp ủy các chi, đảng bộ căn cứ nội dung định hướng trong cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh và Công văn định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy, triển khai tại buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 5/2023 để phổ biến tới cán bộ, đảng viên và tuyên truyền trong quần chúng.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:                                    
- TT Thành ủy (b/c),
- Như trên,
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH,
- Lưu VP BTG.
 
TRƯỞNG BAN
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Đức Hiện 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online54
Tất cả2704233