2017-12-19 13:41:03 Số lượt xem 36490
ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC NINH
THÀNH UỶ BẮC NINH
*
Số:      - BC/TU
                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
      TP. Bắc Ninh, ngày      tháng     năm 2017
  
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về
“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
-----------
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 16-KH/TU ngày 16/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn 13-HD/BTGTU ngày 21/9/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy Bắc Ninh báo cáo kết quả việc thực hiện Chỉ thị 05 về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” như sau:
I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện của cấp ủy
Ngay sau khi có Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng Kế hoạch 26-KH/TU, ngày 23/9/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tổ chức quán triệt triển khai, học tập.
Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với việc học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Kết quả tổ chức Hội nghị triển khai như sau:
- Hội nghị của thành phố: Tổng số đại biểu tham dự/số được triệu tập: 261/271 = 96,3%.
- Các chi, đảng bộ trực thuộc: Số đảng viên dự hội nghị/số được triệu tập: 631/658 = 95,8%.
- Các Đảng bộ xã, phường: số đảng viên dự hội nghị:  6410/6873= 93,3%.
Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 10/10/2016 về về việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết  04 - NQ/TU ngày 31/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016 – 2020; giao cho Ban Tuyên giáo Thành ủy giúp Ban Thường vụ Thành ủy hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, đồng thời tham mưu, đề xuất xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cuốn Bản tin thành phố, Trang thông tin điện tử Thành ủy, xây dựng và ban hành hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đề án “Tăng cường công tác giáo dục truyền thống và lịch sử Đảng bộ địa phương trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017-2022”.
Trên cơ sở Kế hoạch của Thành ủy và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy, 100% các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai viết thu hoạch cá nhân của cán bộ, đảng viên (tổng hợp từ các đơn vị có 98.7% cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch), đồng thời đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị hằng năm và cả nhiệm kỳ. Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng Đảng. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị.
2. Về thực hiện chuyên đề năm 2017
Ngay khi có công văn số 1998-CV/BTGTW ngày 10/2/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương và công văn số 363-CV/BTGTU ngày 22/02/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Thường trực Thành ủy giao ban Tuyên giáo triển khai nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2017 tới các chi, đảng bộ trực thuộc. Theo đó, việc tăng cường học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017 tập trung vào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.
          Thành ủy quán triệt các công việc cần triển khai thực hiện năm 2017 trong thực hiện Chỉ thị 05, đó là:
          + Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các chi, đảng bộ, của mỗi cán bộ, đảng viên; coi đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
          + Việc tổ chức học tập, sinh hoạt định kì, sinh hoạt chuyên đề bằng các hình thức phù hợp, đảm bảo hiệu quả, thiết thực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú trọng biểu dương, nhân rộng gương điển hình, cách làm hay, gương người tốt việc tốt của các cơ quan, đơn vị.
          + Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05, chuyên đề năm 2017 với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành công văn số 401-CV/TU ngày 9/01/2017 về việc đăng ký rèn luyện đảng viên năm 2017;  Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 31/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “ tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020” và gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc để tập trung giải quyết.
          + Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu. Chú trọng việc đăng ký làm theo của tập thể, cá nhân gắn với nhiệm vụ, chức trách được giao.
II. Kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
1. Công tác tuyên truyền
Xác định việc thực hiện Chỉ thị 05 có ý nghĩa hết sức quan trọng  đối với  công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh đồng thời góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội; Thành phố Bắc Ninh luôn chú trọng công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Thường trực Thành ủy giao Ban Tuyên giáo chủ trì, phối hợp với từng ngành lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp theo điều kiện cụ thể như: tuyên truyền trên hệ thống phát thanh Thành phố và các Đài truyền thanh cơ sở; tuyên truyền thông qua hệ thống văn bản, tài liệu, đề cương, sách; tuyên truyền cổ động trực quan; tuyên truyền qua cuốn Bản tin thành phố, Cổng thông tin điện tử Thành phố, Trang thông tin điện tử Thành ủy…
- Định kỳ hàng tháng, định hướng về nội dung sinh hoạt chi bộ, trong đó có nội dung sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó nhằm giúp cho các cán bộ, đảng viên có nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
- Cung cấp đầy đủ các tài liệu, văn bản để các tổ chức cơ sở Đảng kịp thời triển khai tổ chức thực hiện. Chỉ đạo thống nhất nguồn cung cấp thông tin, tư liệu cho cơ sở để đảm bảo tính định hướng cao trong tổ chức và thực hiện. Ngoài các tài liệu, văn bản để triển khai tổ chức thực hiện theo quy định, các chi, đảng bộ còn đăng ký mua tài liệu học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên. Từ khi có Chỉ thị 05 đến nay, có gần 2.000 cuốn sách đã được cấp phát cho các đơn vị đăng ký mua như các cuốn: Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Những mẩu chuyện về phong cách Hồ Chí Minh; Tài liệu Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ; Tài liệu Hỏi đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,
- Chỉ đạo Đài phát thanh thành phố và các ngành, đơn vị, xã, phường quan tâm xây dựng các tin, bài về việc thực hiện Chỉ thị 05 về tăng cường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến nay đã có tổng số 212 tin bài, 03 phóng sự về thực hiện Chỉ thị 05.
- Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử Thành ủy (Website): chính thức đi vào hoạt động từ tháng 2 năm 2017 đến nay, Website Thành ủy đã có gần 30.000 lượt người truy cập. Trang thông tin điện tử Thành ủy gồm 17 chuyên mục, trong đó xây dựng một chuyên mục riêng về “Học tập và làm theo lời Bác”. Chuyên mục đăng tải nhiều bài viết về tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những nội dung cơ bản, nhất là nội dung về xây dựng Đảng trong tư tưởng của Người, những tấm gương điển hình, tiên tiến trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở các địa phương, đơn vị.
- Tuyên truyền trên cuốn Bản tin thành phố: tính đến nay, Thành uỷ đã xuất bản 40 số “Bản tin Thành phố Bắc Ninh” với trên 24.550 cuốn, phát hành tới các chi, đảng bộ trực thuộc, các ban, ngành, đoàn thể Thành phố; các thôn, khu phố; trường học... trên địa bàn. Cuốn Bản tin Thành phố luôn chú trọng đổi mới nội dung đồng thời tăng số lượng phát hành. Từ khi có Chỉ thị 05, nội dung về thực hiện Chỉ thị được xây dựng thành các tin bài hoặc lồng ghép vào các nội dung tuyên truyền nhằm cung cấp thông tin nhiều hơn tới các cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
- Bên cạnh đó việc tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị còn được đẩy mạnh thông qua các hình thức như: tuyên truyền bằng pano, ápphích với 354 panô; 1280 khẩu hiệu tuyên truyền đã được treo, tuyên truyền lồng ghép trong các hoạt động văn nghệ như: chương trình văn nghệ mừng xuân Đinh Dậu, chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Bắc Ninh lần thứ XX (2017 – 2022)... đặc biệt hội thi tiếng hát cán bộ, chiến sĩ, người lao động đã quy tụ hơn 200 nam, nữ diễn viên không chuyên là cán bộ, chiến sĩ, người lao động công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tham gia và thu hút hơn 1000 lượt người đến tham dự cổ vũ... Qua đây, tấm gương đạo đức, phong cách, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh được khắc sâu hơn, đậm nét hơn đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
- Tuyên truyền thông qua tổ chức chiếu phim phục vụ sinh hoạt chi bộ tại một số xã, phường và nhiều trường TH, THCS trên địa bàn. Đến hết tháng 9/ 2017 đã thực hiện 52 buổi chiếu phim tại 10 xã, phường và 12 cụm trường học trên địa bàn Thành phố, trong đó có những thước phim tư liệu quý hiếm về cuộc đời hoạt động và tư tưởng của Hồ Chí Minh; tổ chức tọa đàm về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt của lực lượng vũ trang và cán bộ, chiến sĩ công an thành phố...
    - Tuyên truyền qua các buổi Hội nghị thông tin thời sự của thành phố được tổ chức định kỳ 1 lần/ tháng: Trong 2 năm (từ năm 2016 đến tháng10/2017), thành phố đã tổ chức được 20 Hội nghị thông tin thời sự cho 3.305 lượt người tham dự là các báo cáo viên của các chi, đảng bộ trực thuộc; báo cáo viên truyền đạt nội dung được mời ở các cấp từ Trung ương, Tỉnh, Thành phố qua đó đã thông tin cho các báo cáo viên của các chi, Đảng bộ trực thuộc tình hình thời sự trong nước và quốc tế, của tỉnh và thành phố, những chủ trương chính sách mới và việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
- Việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được đưa vào, lồng ghép với tuyên truyền về biển, đảo, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tại các Hội nghị chuyên đề như: Hội nghị tuyên truyền biển đảo và thông tin chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên, học sinh thành phố do Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì; Hội nghị chuyên đề về biển, đảo trong đó có lồng ghép thực hiện Chỉ thị 05 ở Đảng bộ phường Ninh Xá, Phong Khê, Vệ An...
  2. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương, đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên
Toàn Đảng bộ thành phố có 78 tổ chức cơ sở đảng; trong đó có 29 Đảng bộ cơ sở (16 Đảng bộ phường, 03 Đảng bộ xã, 02 đảng bộ doanh nghiệp nhà nước, 01 đảng bộ doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước, 04 đảng bộ cơ sở sự nghiệp, 01 đảng bộ cơ quan hành chính, 02 đảng bộ lực lượng vũ trang; có 268 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở) và 49 chi bộ cơ sở (03 chi bộ doanh nghiệp nhà nước, 02 chi bộ doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước, 12 chi bộ cơ sở sự nghiệp, 28 chi bộ cơ quan hành chính, 04 chi bộ loại hình khác) với tổng số 9.276 đảng viên. Trong đó có 8.830 đảng viên chính thức, 446 đảng viên dự bị, đảng viên nữ có 3.018 đồng chí.
Sau hơn 1 năm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố đã tiếp tục nêu cao trách nhiệm gương mẫu theo Quy định 101-QĐ/TW, ngày 6/7/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp ”, Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vài trò nêu gương của cán bộ, đảng viên ” và Quy định số 265-QĐ/TU ngày 25/8/2011 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về “quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cấp ủy các cấp”.
Kết quả đã có 78/78 chi, đảng bộ xây dựng bản đăng ký làm theo, đạt tỷ lệ 100%.  Số cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo năm 2017:   9071/9276 = 97.8%; số cán bộ chủ chốt thành phố đăng ký làm theo năm 2017: 157/157 (100%); số cán bộ chủ chốt xã, phường đăng ký làm theo năm 2017:  252/252 (100%). Kế hoạch đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã xác định rõ các nội dung cần học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xác định các giải pháp thực hiện và thời gian hoàn thành. Cuối năm phải kiểm điểm, báo cáo kết quả với cơ quan, đơn vị và chi bộ, đây là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, nhận xét các cán bộ, đảng viên cuối năm.
Các chi, đảng bộ từ thành phố đến cơ sở đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, qua đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ. Năm 2017, với chủ đề công tác năm “Tăng cường trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị; tập trung phát triển thương mại - dịch vụ” và thực hiện 5 quyết tâm chính trị và 16 mục tiêu kinh tế - xã hội. Trong năm qua, Thành phố đã lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, nổi cộm và tập trung chỉ đạo giải quyết, qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể:
+ Thành phố đã lựa chọn và giải quyết: 5 vấn đề bức xúc, nổi cộm: số vấn đề đã giải quyết xong là: 4/5 vấn đề lựa chọn
+ Cấp xã, phường đã lựa chọn và giải quyết: 42 vấn đề bức xúc, nổi cộm: số vấn đề đã giải quyết xong là:  21/42 tổng số vấn đề lựa chọn
+ Người đứng đầu đối thoại trực tiếp với nhân dân: cấp thành phố: 5 buổi;   cấp xã, phường:  56 buổi.
+ Chi bộ lựa chọn và giải quyết: 351 vấn đề bức xúc, nổi cộm: số vấn đề đã giải quyết xong:  242/368 tổng số vấn đề lựa chọn.
  3. Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung chuẩn mực đạo đức
   Việc xây dựng và niêm yết chuẩn mực đạo đức đã được các chi, đảng bộ hoàn thành từ khi thực hiện Chỉ thị 03, sau khi Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được ban hành, các cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, ngành của thành phố đã tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với từng đơn vị với phương châm “gắn sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Đến nay, toàn thành phố đã có  67/78 chi, đảng bộ (đạt 85.8%) đã hoàn thành việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức. Ngoài ra, một số phòng, ban, ngành của thành phố đã thực hiện việc thay thế các khẩu hiệu tại trụ sở làm việc phù hợp với nội dung của Chỉ thị như: Đảng bộ Công an thành phố, Đảng bộ phường Suối Hoa, Đảng bộ phường Vệ An, Đảng bộ phường Khắc Niệm, chi bộ Trung tâm Hành chính công thành phố...
4. Việc đưa nội dung Chỉ thị vào sinh hoạt chi bộ định kỳ, vào chương trình, giáo trình giảng dạy của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố và các trường học trên địa bàn thành phố
 Xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng củng cố tổ chức cơ sở đảng; để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các buổi sinh hoạt, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các chi ủy phải lựa chọn chủ đề thiết thực trong đó chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ đồng thời gắn việc học tập và làm theo vào các chương trình kế hoạch, phát động các phong trào thi đua của các địa phương, đơn vị, các ban, ngành đoàn thể từ Thành phố đến cơ sở.
 Đã có 332/332 (bằng 100%) chi bộ đã đưa các nội dung Chỉ thị vào sinh hoạt chi bộ định kỳ. Thành ủy chỉ đạo các chi bộ sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 05 như: "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa"; "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên"; "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân"; "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”.
Theo đề cương hướng dẫn của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy về đưa nội dung Lịch sử Đảng bộ tỉnh vào giảng dạy tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, các trường THPT, THCS; Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố đã biên soạn, xây dựng khung chương trình giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập bài giảng Lịch sử Đảng bộ địa phương vào chương trình, giáo trình lý luận chính trị để giảng dạy ở các lớp bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Năm 2017, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị đã tổ chức được 25 lớp cho 3.504 học viên, trong đó:
- Bồi dưỡng khối Đảng 02 lớp:                            547 học viên.
- Bồi dưỡng khối đoàn thể  5 lớp:               1.049  học viên.  
-Bồi dưỡng đảng viên mới: 03 lớp:             257 học viên.
-Bồi dưỡng nhận thức về Đảng: 05 lớp:      347 học viên.
-Bồi dưỡng cán bộ khối Nhà nước: 07 lớp:          1.010 học viên
-Lớp Sơ cấp LLCT – HC khóa 9:  01 lớp:  33 học viên.
-Lớp hoàn thiện Sơ cấp LLCT: 01 lớp:       30 học viên.
-Lớp chuyên đề: 01 lớp:                              231 học viên.
Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Tuyên giáo chủ trì, phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chỉ đạo các trường THCS và tiểu học trên địa bàn thành phố đưa nội dung vào tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lồng ghép vào chương trình, giáo trình giảng dạy theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và triển khai Nghị quyết 04 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016 -2020”. 100% các trường THCS và tiểu học trên địa bàn thành phố đã tổ chức tốt các hoạt động về giáo dục, đạo đức, lối sống cho học sinh, tiêu biểu là các hoạt động: toàn trường hát Quốc ca trong lễ chào cờ đầu tuần, xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa trong trường học, giáo dục lịch sử truyền thống, văn hóa ứng xử nơi công cộng cho học sinh; tổ chức cho học sinh tham quan, dã ngoại các điểm di tích lịch sử trên địa bàn thành phố, của tỉnh...
 Ngoài việc tổ chức chào cờ trong các trường học trên địa bàn thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tổ chức Lễ chào cờ vào tuần đầu của mỗi tháng ở các chi, đảng bộ trực thuộc. Đến nay, 5 chi, đảng bộ được phân công tổ chức thí điểm đã tổ chức tổng số 15 buổi lễ chào cờ, trong đó nội dung đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 05 về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên trong các cơ quan về 1 việc làm cụ thể theo tấm gương của Bác và đã trở thành một trong những nội dung thường kì của buổi lễ. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Thành ủy đang phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tích cực biên soạn “Đề cương bài giảng Lịch sử truyền thống địa phương” cho học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố, đưa vào giảng dạy từ học kỳ 2 năm học 2017-2018.
5. Công tác kiểm tra, giám sát
Tháng 2 năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tham mưu thành lập 7 đoàn giám sát gồm các cán bộ, lãnh đạo, chuyên viên các Ban Xây dựng Đảng và phân công nhiệm vụ tham dự các cuộc họp ở xã, phường; thực hiện giám sát hàng tháng đối với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, trong đó có việc giám sát thực hiện Chỉ thị 05 nhằm chủ động nắm tính hình và đánh giá đúng hoạt động của Đảng bộ các xã, phường trong lãnh đạo thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng; đồng thời Ban Tuyên giáo cũng xây dựng công văn số 147-CV/BTG ngày 27/2/2017 đề nghị các chi, đảng bộ trực thuộc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị nhằm đánh giá những kết quả đạt được, ưu điểm, hạn chế và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp của chi, đảng bộ nhằm nâng cao kết quả thực hiện Chỉ thị.
 Ngày 26 tháng 10 năm 2017, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 47-KH/TU về kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 được gắn với kiểm tra kết quả công tác xây dựng Đảng, kiểm điểm tập thể, cá nhân, đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017 (theo Quyết định số 275-QĐ/TU, ngày 23/10/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy).
*Các cá nhân, tập thể điển hình
Gắn với việc hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Thành ủy luôn quan tâm chỉ đạo các chi đảng bộ, cơ quan, các đoàn thể trú trọng đến công tác theo dõi, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến.
Từ thực tiễn trong việc thực hiện nhiệm vụ, nhiều đơn vị đã xây dựng được những mô hình hay, cách làm sáng tạo để biểu dương, nhân rộng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điển hình là các đơn vị: Đảng bộ phường Vệ An với phong trào Học theo Bác về việc học ngoại ngữ; Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường và công trình đô thị với việc tổ chức nói chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phát động phong trào học Bác trong thực hành tiết kiệm; chi bộ Trường THPT Chuyên Bắc Ninh với phong trào Mỗi thày cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo; Đảng bộ phường Ninh Xá, Đảng bộ phường Tiền An, Đảng bộ Quân sự, chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đội An ninh Công an thành phố, chi bộ khu phố 5 phường Ninh Xá...
Về cá nhân, có nhiều tấm gương điển hình như: Đ/c Nguyễn Thị Huyền - BCH Quân sự Thành phố, người đã học theo Bác về sự cần mẫn trong lao động, có nhiều cố gắng, nỗ lực trong khắc phục hoàn cảnh khó khăn, vươn lên và đạt nhiều thành tích trong công tác; chị Nguyễn Thị Thùy Linh - Phó Bí thư Đoàn trường THPT Hàn Thuyên, học theo Bác trong về sự sáng tạo tổ chức hiệu quả các hoạt động ngoại khóa, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho học sinh, hướng dẫn học sinh tham dự cuộc thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật; Bác Nguyễn Đức Triệu – hội viên hội CCB Phường Phong Khê, học theo Bác về tư duy sáng tạo, có nhiều thành tích trong làm kinh tế giỏi, tạo công ăn việc làm cho 30 công nhân với thu nhập ổn định; Bác Phạm Quang Lại – hội viên Hội CCB phường Suối Hoa,  phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, đã về chiến trường xưa và tìm được 37 mộ liệt sĩ của đồng đội đã anh dũng hy sinh; chị Nguyễn Thị Huyền – khu 10, phường Đại Phúc học theo Bác về tinh thần nhân ái, chị và gia đình đã có nhiều đóng góp trong công tác từ thiện nhân đạo, góp phần trong công tác giảm nghèo của địa phương; đồng chí Nguyễn Mạnh Duy – Đại úy, đội trưởng đội an ninh Công an thành phố; đồng chí Nguyễn Văn Ngọc – Bí thư Chi đoàn khu Cô Mễ, phường Vũ Ninh... đã được phát hiện và biểu dương nhằm tạo sức lan tỏa trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (có phụ lục danh sách kèm theo).
III. Đánh giá chung
1. Ưu điểm:
Qua hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ thành phố Bắc Ninh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, ngành thành phố đã triển khai nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, gắn sát với nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tiếp tục tạo sức lan tỏa sâu rộng và từng bước đi vào thực chất; đã có tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần đổi mới lề lối, tác phong làm việc ở nhiều cơ quan, đơn vị.
Việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có bước tiến rõ rệt cả về chiều rộng và chiều sâu, ngày càng thiết thực hơn, đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của các chi, đảng bộ, của mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên. Kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ở Đảng bộ thành phố là:
- Công tác tuyên truyền luôn được chú trọng: Đảng bộ thành phố chú trọng tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện cụ thể như: qua sách báo, tài liệu, các hội nghị, các buổi tọa đàm... trong đó nổi bật là tuyên truyền qua cuốn Bản tin thành phố, Trang Thông tin điện tử Thành ủy, các buổi chiếu phim tuyên truyền phục vụ sinh hoạt chi bộ và các em học sinh tại các trường học trên địa bàn. Thực tiễn cho thấy sự đổi mới ở phương pháp và hình thức tuyên truyền, nhất là việc ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, sử dụng các công cụ trực quan sẽ mang lại hiệu quả cao hơn, được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đón nhận tích cực hơn.
- Đối với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương và đăng ký làm theo: Các chi, đảng bộ đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt là việc đưa ra các công việc cụ thể như thực hiện 5 quyết tâm chính trị của Đảng bộ thành phố nhằm hướng đến người dân đã góp phần làm cho việc thực hiện Chỉ thị 05 đi vào chiều sâu thực tiễn hơn. Việc làm theo, nhất là vai trò nêu gương của của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu được đẩy mạnh, đi vào thực tiễn và hiệu quả.
- Việc đưa nội dung Chỉ thị vào sinh hoạt chi bộ định kỳ, vào các chương trình giảng dạy: được chú trọng thông qua tài liệu định hướng nội dung sinh hoạt chi bộ mà Ban Tuyên giáo biên soạn và gửi tới các chi, đảng bộ hàng tháng; đồng thời việc thực hiện Chỉ thị 05 đã trở thành nội dung sinh hoạt thường kỳ tại các buổi sinh hoạt chi bộ và được gắn với thực hiện các chương trình, kế hoạch và phong trào thi đua của các chi, đảng bộ. Tổ chức lễ chào cờ vào tuần đầu của mỗi tháng ở 5 chi, đảng bộ trực thuộc; xây dựng Đề án: “Tăng cường công tác giáo dục truyền thống và lịch sử Đảng bộ địa phương trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017-2022”; biên soạn “Đề cương bài giảng Lịch sử truyền thống địa phương” cho học sinh cấp TH, THCS trên địa bàn... là những việc làm thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn thành phố và đã đạt hiệu quả tích cực.
- Công tác kiểm tra giám sát được chú trọng và đổi mới: Việc thành lập các đoàn giám sát ở Đảng bộ các xã, phường, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trong đó có Chỉ thị 05 có tác động tích cực, góp phần đưa việc thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung sinh hoạt thường kỳ và gắn với việc thực hiên các nhiệm vụ chính trị địa phương.
Tóm lại, có thể khẳng định việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã có tác động tích cực trong triển khai các nhiệm vụ chính trị của Thành phố và các địa phương; đã gắn với thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016 -2020” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Qua đó, hầu hết các chi, đảng bộ, các cán bộ, đảng viên đã đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, chống bệnh thành tích, hình thức, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các biểu hiện suy đồi về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; tự giác thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, nâng cao ý thức, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, thực hiện “nói đi đôi với làm”.
2. Một số hạn chế, tồn tại
- Số đảng viên tham gia học tập các chuyên đề ở một số chi đảng bộ chưa cao, ý thức tham gia học tập của một số đảng viên chưa nghiêm túc.
 - Một số đơn vị còn chưa xác định rõ yêu cầu, nội dung, những việc cần làm để thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị nên trong xây dựng kế hoạch, chương trình hành động toàn khóa của tập thể đơn vị còn chưa cụ thể. Một số cấp ủy còn thiếu tính chủ động, trông chờ vào hướng dẫn của cấp trên, chưa xác định là yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên, vẫn còn coi đó là cuộc vận động.
- Việc đăng ký làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của một số cán bộ, đảng viên còn mang tính hình thức, chung chung, đăng ký nhiều nội dung dẫn đến khó kiểm điểm, đánh giá, việc lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để giải quyết ở cơ sở còn chưa nhiều.
- Việc phát hiện, biểu dương những gương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn hạn chế.
IV. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới
1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị theo chuyên đề của từng năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác; tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân; chú trọng phát hiện xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến với nhiều nội dung sát với thực tiễn, có chất lượng và có sức lan tỏa.
2. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề của các năm tiếp theo thiết thực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc đưa nội dung các chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ ở các chi, đảng bộ; chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống và truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ; chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.
3. Duy trì và thực hiện tốt việc đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Gắn việc đăng ký làm theo với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; xác định việc đăng ký làm theo là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên hàng năm.
4. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị khóa XII quy định về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 05.
5.Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016 -2020” và Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
IV. Đề xuất, kiến nghị
1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành kế hoạch, hướng dẫn học tập, quán triệt các chuyên đề hàng năm theo chương trình toàn khóa kịp thời.
2. Chỉ đạo các cơ quan báo, đài tỉnh tăng cường đưa các tin, bài về gương người tốt, việc tốt tạo hiệu ứng lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 ở Đảng bộ thành phố Bắc Ninh./.
Nơi nhận:                                               
- TT Tỉnh ủy(b/c);
- BTG Tỉnh uỷ (b/c);
- Văn phòng Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực Thành ủy, HĐND - UBND TP
- MTTQ và các Đoàn thể thành phố;
- Các chi, đảng bộ trực thuộc;
- Các đ/c Thành ủy viên khóa XXI;
- Lưu VP.  
 
       T/M BAN THƯỜNG VỤ
 PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 
 
 
 
 
 
     
            Vũ Chí Kiên
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online58
Tất cả2763697