2022-05-23 08:40:38 Số lượt xem 97
Ngày 20/5, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Trung tâm Chính trị thành phố Bắc Ninh tổ chức Hội nghị thông tin thời sự và giao ban tư tưởng định kỳ tháng 5 năm 2022. Đồng chí Nguyễn Đức Hiện, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đại biểu là lãnh đạo và chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Trung tâm Chính trị, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; lãnh đạo Đảng ủy các phường phụ trách lĩnh vực Tuyên giáo; các đồng chí tuyên truyền viên nòng cốt của cấp uỷ các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy.
Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thông tin nhanh về kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Hiện - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố thông tin nhanh về kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII với các nghị quyết quan trọng được thông qua như:  Hoàn thiện thể chế chính sách nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn; củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới".
Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng thảo luận và thông qua Nghị quyết về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới" nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và thực chất hơn nữa trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị ở nước ta thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện từ gốc, từ cơ sở; xây dựng đội ngũ cấp uỷ viên, nhất là bí thư cấp uỷ có đủ năng lực, uy tín lãnh đạo tổ chức cơ sở đảng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị; nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên và chất lượng đảng viên, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Đặc biệt nhấn mạnh: để thực hiện thành công mục tiêu tổng quát cũng như các mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và năm 2030 như đã đề ra, cần phải nâng cao hơn nữa sự thống nhất về nhận thức và đổi mới, hành động quyết liệt hơn nữa và thống nhất rất cao về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, coi đây là việc làm cần thiết, đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Nghiêm túc tổ chức, hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như nêu trong Đề án, chắc chắn sẽ góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ hơn nữa, hiệu lực, hiệu quả cao hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta theo đúng tinh thần: "Trên Dưới đồng lòng, Dọc Ngang thông suốt...
Về tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố trong tháng 5/2022 cơ bản ổn định. Nhân dân thành phố phấn khởi trước những thành tựu của tỉnh Bắc Ninh và thành phố Bắc Ninh sau 190 năm thành lập và 25 năm tái lập tỉnh. Dư luận ủng hộ chủ trương, chính sách và các khởi động khôi phục kinh tế sau đại dịch Covid-19...
Kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố định hướng các địa phương, đơn vị về một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong thời gian tới như: Tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; làm tốt việc quán triệt, triển khai các kết luận, nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”…; gắn với các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và tuyên truyền các ngày kỷ niệm diễn ra trong năm.
 
Trần Doanh
Trung tâm VHTT&TT thành phố Bắc Ninh
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online33
Tất cả1606852