2021-06-09 15:47:19 Số lượt xem 34
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BẮC NINH
Số: 1378/UBND-VP
V/v tăng cường thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg
của Thủ tướng Chính phủ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Thành phố Bắc Ninh, ngày 08 tháng 6 năm 2021
 
Kính gửi:
- Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố;
- UBND các phường.
 
 
Thực hiện văn bản số 1663/UBND-NC ngày 7/6/2021 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.
Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố và thực hiện nghiêm túc việc giãn cách theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường tổ chức thực hiện nghiêm Công văn số 1498/UBND-KGVX ngày 20/5/2021, Công văn số 339/UBND-KGVX ngày 24/5/2021, Công văn số 1663/UBND-NC ngày 7/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, Công văn số 57/CV-BCĐ ngày 20/5/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 thành phố. Xây dựng kế hoạch làm việc luân phiên, thực hiện việc cấp giấy hoặc thẻ phân công (có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan) theo ngày đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị (trừ những cơ quan, đơn vị liên quan và các lực lượng thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch Covid - 19 đã được Thành ủy, Ban chỉ đạo thành phố và các phường cấp biển, thẻ hoặc băng đeo tay để thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch). Các trường hợp còn lại yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện cấp giấy hoặc thẻ ngay cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi đến cơ quan làm việc và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu có trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm.
 2. Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 1663/UBND-NC ngày 7/6/2021 thì các cơ quan, đơn vị thực hiện việc cấp thẻ phân công (có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan) theo ngày đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện công vụ cần xuất trình giấy xác nhận của Thủ trưởng cơ quan hoặc thẻ phân công nhiệm vụ của cơ quan.
 Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị đặc thù như: Công an, quân đội, lực lượng y tế, điện lực, viễn thông; công nhân viên, người lao động của Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh, Công ty nước sạch Bắc Ninh, Công CP thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh,…cần xuất trình thẻ công chức, thẻ công nhân viên hoặc giấy xác nhận của cơ quan đơn vị.
 Đối với lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 phải có biển xe chống dịch hoặc thẻ, băng đeo tay do Tỉnh, Thành phố và các phường cấp.
Vì vậy, yêu cầu Ban chỉ huy quân sự, Công an thành phố và Chủ tịch UBND các phường chỉ đạo lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các điểm Chốt kiểm soát dịch phải tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi đi ra ngoài không thực sự cần thiết. Nếu trường hợp nào không đủ điều kiện nêu trên phải lập biên bản, xử lý nghiêm theo quy định.
3. Các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 842/QĐ-UBND và Đội quản lý trật tự đô thị thành phố phối hợp với các lực lượng tại các điểm Chốt kiểm soát dịch và các lực lượng tuần tra, kiểm tra của Công an thành phố và UBND các phường để thực hiện nhiệm vụ.
 Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành phố, Chủ tịch UBND các phường, thành viên các điểm Chốt kiểm soát dịch, Đội quản lý trật tự đô thị, Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo thành phố theo Quyết định 842/QĐ-UBND nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- TT Thành ủy, HĐND thành phố (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố;
- Đài phát thanh thành phố (tuyên truyền);
- Các điểm Chốt trên địa bàn TP;
- Tổ công tác theo QĐ 842;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan (p/h);
- Lưu: VT.
 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
Đã ký
 
 
 
Nguyễn Văn Hiếu
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online35
Tất cả1088216