2023-10-25 09:46:13 Số lượt xem 1205
 
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 401 - CV/BTG
“V/v Thông báo kết quả Hội nghị TW 8 khóa XIII;
Triển khai Kết luận 57- KL/TW của Bộ Chính trị;
Kết quả giữa nhiệm kỳ NQ Đại hội XX Đảng bộ tỉnh”
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
 
 
TP. Bắc Ninh, ngày 23 tháng 10 năm 2023

Kính gửi:
 
Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
 
Căn cứ Công văn số 1192-CV/BTGTU ngày 16/10/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bắc Ninh về triển khai thông báo kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới”; thông báo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Được sự ủy nhiệm của Thường trực Thành ủy.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai việc thông báo kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; quán triệt Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới”; thông tin về kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (có đề cương kèm theo). Trong đó:
- Đối với các chi bộ trực thuộc Thành uỷ: Đồng chí bí thư chi bộ có trách nhiệm quán triệt các nội dung trên tới toàn thể đảng viên của chi bộ.
- Đối với các đảng bộ trực thuộc Thành uỷ: Đồng chí bí thư đảng uỷ giao cho bí thư các chi bộ trực thuộc có trách nhiệm quán triệt các nội dung trên tới toàn thể đảng viên của chi bộ.
 Các đơn vị triển khai thực hiện trong buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 11, hoàn thành xong trước ngày 05/11/2023.
Đề nghị các chi, đảng bộ nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Thành ủy để tổng hợp báo cáo Thường trực Thành uỷ và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định.
 
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c),
- Thường trực Thành ủy (B/c),
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Lưu VP Ban Tuyên giáo.
 
TRƯỞNG BAN
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Đức Hiện
 
 
 
------------------------------------
 
 
PHÁT BIỂU KẾT LUẬN
CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY
TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020-2025
(Ngày 11 tháng 10 năm 2023)
-----
 
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch số 88-KH/TU, ngày 13/4/2023 về sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, có 577 tổ chức cơ sở Đảng và 11 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đảm báo đánh giá nghiêm túc, khách quan những kết quả đạt được; chỉ rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan, để bàn bạc, thống nhất, đề ra giải pháp tập trung thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra, đảm bảo một cách thực chất, hiệu quả.
Thường trực Tỉnh ủy cũng đã giành thời gian làm việc với 09 Đảng bộ trực thuộc; các sở, ngành liên quan và Đảng đoàn HĐND, BCS Đảng UBND tỉnh để chuẩn bị một bước cho việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XX. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổng hợp kết quả thực hiện và tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.
I. VỀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Một là, Có thể khẳng định, từ khi tái lập tỉnh đến nay, chưa có khi nào tỉnh ta thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lại gặp nhiều khó khăn, thách thức chưa có tiền lệ như giai đoạn hiện nay (Dịch bệnh Covid-19; xung đột Nga-Ukraina; suy giảm kinh tế toàn cầu; những tồn tại, vi phạm sau thanh tra, kiểm tra, giám sát; xử lý cán bộ). Song Đảng bộ, Chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động sớm xây dựng, triển khai, hoàn thành 80,6% nội dung, đề án lớn trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 92,6% Chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Qua đánh giá, có 9/29 mục tiêu đã đạt và vượt Nghị quyết Đại hội; 18 chỉ tiêu đang thực hiện và 02 chỉ tiêu (đánh giá cuối nhiệm kỳ); đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiều giải pháp và huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đề ra.
Hai là, Quyết liệt, sáng tạo, thành công trong công tác phòng chống dịch Covid-19, được Trung ương và Nhân dân đánh giá cao (là điểm sáng trong toàn quốc). Tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ cử tri đi bầu cao đạt 99,07%. Tập trung tháo gỡ khó khăn, không bị đứt gãy trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội và nâng cao sức khỏe, đời sống nhân dân; nhiều chỉ tiêu kinh tế -xã hội đạt tốp đầu cả nước: Năm 2022, có 05 chỉ tiêu đứng thứ nhất cả nước (giá trị tăng thêm kinh tế số trong GRDP chiếm 50,73%; quy mô giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành đạt 1,6 triệu tỷ đồng; Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 100%; Tỷ lệ kiên cố hóa phòng học đạt 100%; tỷ lệ trạm y tế chuẩn quốc gia đạt 100%); 01 chỉ tiêu đứng thứ 2 cả nước (kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 83,5 tỷ USD); 01 chỉ tiêu đứng thứ 4 cả nước (GRDP bình quân đầu người đạt 163,3 triệu đồng); 02 chỉ tiêu đứng thứ 5 cả nước (thu nhập bình quân đầu người đạt 65,7 triệu đồng; Tỷ lệ lao động qua đào tạo 77%); 01 chỉ tiêu đứng thứ 7 cả nước (thu hút đầu tư nước ngoài lũy kế đạt 24,5 tỷ USD); 01 chỉ tiêu đứng thứ 8 cả nước (tỷ lệ hộ nghèo 0,94%); 02 chỉ tiêu đứng thứ 9 cả nước (Quy mô kinh tế đứng thứ 9 cả nước-GRDP theo giá hiện hành đạt 243 nghìn tỷ đồng; Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ 33,1%); 01 chỉ tiêu đứng thứ 14 cả nước (Thu ngân sách Nhà nước đạt 31 nghìn tỷ đồng).
Kinh tế 6 tháng đầu năm 2023 bị giảm nhiều, nhưng quý III và dự báo quý IV có sự khởi sắc; sản xuất nông nghiệp; công nghiệp; thương mại, dịch vụ; thu hút đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp thành lập mới có bước cải thiện; tăng trưởng xanh đứng thứ 3; kinh tế số đứng thứ nhất cả nước.
Ba là: Tập trung làm tốt công tác Quy hoạch, phát triển đô thị (đây là chỉ tiêu rất khó khăn cần tập trung mọi nguồn lực để thực hiện); đã thành lập thành phố Từ Sơn, thị xã Quế Võ và thị xã Thuận Thành; đô thị Yên Phong được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV; đô thị Tiên Du đang triển khai lập công nhận là đô thị loại IV, tỷ lệ đô thị hóa đạt 60,3% (cao hơn 18,5% so với bình quân chung cả nước).
Hoàn thành Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045 và triển khai 26 quy hoạch phân khu; đồng thời, tập trung hoàn chỉnh hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tạo dự địa không gian phát triển cho tỉnh.
Đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thành các dự án, công trình trọng điểm: Đường Vành đai 4, Cầu Kinh Dương Vương, Cầu Như Nguyệt, đường TL.295C, 277, TL.285B, Bệnh viện Sản - Nhi mở rộng; Thành lập mới và triển khai 6 khu công nghiệp, với diện tích 1400 ha.
Bốn là: Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực. Tập trung khai thác và phát huy giá trị Văn hóa; Là tỉnh đầu tiên ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TU về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Giáo dục đào tạo là điểm sáng dẫn đầu cả nước về thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế (lần đầu tiên có huy chương vàng môn toán, lý, hóa quốc tế); đứng thứ 5 toàn quốc về điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Các chính sách xã hội, an sinh xã hội được quan tâm ở cao hơn so với quy định của Trung ương. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,94%
Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều chỉ số cải cách hành chính thuộc nhóm dẫn đầu cả nước (năm 2022, PCI xếp 7/63, chỉ số Xanh cấp tỉnh thứ 3/63. Chuyển đổi số được đẩy mạnh; chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2022 xếp thứ 7/63. An ninh-quốc phòng được giữ vững; đối ngoại được mở rộng với 39 quốc gia và vùng lãnh thổ có nhà đầu tư tại Bắc Ninh.
Năm là: Quan tâm, chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Trung ương Đảng gắn với Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND, UBND các cấp ngày càng thực chất, hiệu quả, chất lượng được nâng cao. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát, phản biện xã hội, tập hợp, vận động Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Kỷ luật, kỷ cương; phương pháp, tác phong, lề lối làm việc được tăng cường; các ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng, trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.
Trong báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của Tỉnh cũng đã chỉ rõ 10 vấn đề còn tồn tại, hạn chế; 3 nguyên nhân khách quan; 5 nguyên nhân chủ quan và 08 điểm nghẽn được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nêu ra tại Kết luận số 580-KL/TU, ngày 05/12/2022:
(1) Phương thức điều hành tính kế hoạch chưa cao, khả năng dự báo còn thấp; chất lượng thẩm định, giải quyết, trả lời, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc chưa cao, thiếu rõ ràng.
(2) Nguồn lực chi cho đầu tư phát triển còn thiếu, phân bổ chưa sát với nhu cầu, hiệu quả sử dụng chưa cao; chưa phát huy được vai trò dẫn dắt của đầu tư công với đầu tư toàn xã hội.
(3) Kết cấu hạ tầng chưa đầy đủ và đồng bộ, chưa tạo nhiều không gian phát triển; hạ tầng số tuy được quan tâm nhưng chưa đáp ứng yêu cầu.
(4) Diện tích tự nhiên nhỏ, nhưng việc quản lý, khai thác, sử dụng đất đai chưa hiệu quả. Chưa thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ môi trường.
(5) Năng lực công nghệ nội sinh của doanh nghiệp bản địa chưa cao; mức độ phụ thuộc vào khu vực FDI cao; mức độ lan tỏa và năng lực hấp thu công nghệ chưa cao; sức khỏe thực chất của doanh nghiệp còn khó khăn.
(6) Văn hóa tuy được gìn giữ, bảo tồn nhưng chưa trở thành động lực, nguồn lực cho phát triển.
(7) Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc kéo dài chậm được xem xét, giải quyết dứt điểm.
(8) Có lúc, có nơi tổ chức Đảng có biểu hiện mất năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; tinh thần phê bình và tự phê bình chưa cao; đoàn kết xuôi chiều và có biểu hiện chủ nghĩa cá nhân.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thẳng thắn, nhận diện những khó khăn, hạn chế, bất cập, nguyên nhân khách quan, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan; những vấn đề nội tại của tỉnh để đề ra các giải pháp cụ thể, khắc phục sớm nhất trong thời gian tới.
Bước vào giai đoạn mới, từ nay đến cuối nhiệm kỳ Đại hội; dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; Tình hình kinh tế vĩ mô nước ta duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế tiếp tục được bảo đảm song vẫn còn nhiều khó khăn. Do đó cần phải nhận diện, đánh giá đầy đủ các thuận lợi, thách thức, làm cơ sở đưa ra các kịch bản, giải pháp ứng phó kịp thời. Đối với Bắc Ninh, cùng với những khó khăn, thách thức, nhưng cũng có nhiều lợi thế, thuận lợi trong giai đoạn tới.
II. VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU CHỦ YẾU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XX ĐỀ RA
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất:
1. Bổ sung vào phương hướng chung: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
2. Giữ nguyên 29 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Các cấp ủy Đảng, Chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, quyết tâm, tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, cụ thể, phấn đấu thực hiện đạt kết quả ở mức cao.
III. VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2023-2025
Thứ nhất, Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực (càng khó khăn, càng đoàn kết) phấn đấu cao nhất hoàn thành phương hướng và các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XX đề ra. Làm tốt công tác xây dựng Đảng toàn diện trên các lĩnh vực công tác chính trị-tư tưởng, tổ chức- cán bộ, kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; dân vận; nội chính.
Đổi mới phương pháp làm việc, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định về trách nhiệm nêu gương; đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền; người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không chịu làm, không dám làm. Xây dựng Kế hoạch bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển cán bộ gắn với công tác quy hoạch để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và chuẩn bị trước một bước công tác cán bộ cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025 theo đúng quy định.
Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; quan tâm chất lượng sinh hoạt chi bộ; hệ thống chính trị, hoạt động các hội đoàn thể ở cơ sở, địa bàn dân cư; thành lập tổ chức đảng, tổ chức công đoàn, phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đảm bảo thực chất, thực sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo của đơn vị; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành nghiêm kỷ luật Đảng; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận; Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và Bộ phận phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp huyện đảm bảo đúng quy định.
Thứ hai, Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 54-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển KTXH và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng. Tập trung hoàn thành các quy hoạch, đề án quan trọng: Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050 (Hoàn thành phê duyệt, công bố trong quý IV/2023, gắn với Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh); triển khai Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045 và khẩn trương hoàn thành 26 quy hoạch phân khu, tạo dư địa, không gian phát triển cho tỉnh.
Triển khai Nghị quyết Nghị quyết của Quốc hội; xây dựng và triển khai Đề án thành lập thành phố Tiên Du; thành phố Yên Phong và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 theo quy định. Tiếp tục tập trung hoàn thiện các tiêu chí đô thị, phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2027 (nhân dịp kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh) trên nền tảng bảo tồn và phát huy truyền thống lịch sử, giá trị, bản sắc văn hoá Bắc Ninh - Kinh Bắc. Xây dựng Bắc Ninh trở thành cực tăng trưởng của thủ đô Hà Nội và động lực phát triển của Vùng đồng bằng Sông Hồng.
Thứ ba, Quan tâm phát triển kinh tế đảm bảo hài hòa, cân bằng giữa công nghiệp, thương mại, dịch vụ, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
Tiếp tục bám sát các Nghị quyết của Trung ương về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh thực hiện 03 đột phá chiến lược của tỉnh là: (1) Phát huy vai trò, vị thế và mở rộng kết nối cực tăng trưởng Vùng; quyết liệt cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; phát huy lợi thế so sánh, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng. (2) Tập trung xây dựng đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội, thực hiện quy hoạch vùng tỉnh, đẩy nhanh lộ trình nâng cấp các đô thị và quá trình đô thị hóa, tập trung cao khắc phục ô nhiễm môi trường; hỗ trợ hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế số, sản xuất công nghệ cao, thương mại - dịch vụ quy mô lớn; phấn đấu cơ bản đạt các tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương. (3) Nắm bắt cơ hội cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và phát huy giá trị bản sắc văn hóa Kinh Bắc, nâng cao chất lượng quản lý điều hành phù hợp với quá trình chuyển đổi số, quản trị điện tử, đô thị thông minh.
Tập trung phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, xanh, sạch, trên nền tảng sản xuất thông minh (vừa đẩy mạnh thu hút vốn FDI vừa tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp trong nước). Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển công nghiệp - dịch vụ với nông nghiệp, giữa phát triển nông nghiệp với quá trình đô thị hóa, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái, trải nghiệm. Phát triển mạnh thương mại, dịch vụ, du lịch (thu hút các Trung tâm thương mại lớn, Outlet, Logictics, Cảng cạn, ICD…); khai thác tiềm năng, lợi thế của các di tích văn hoá, lịch sử hai bên bờ sông Đuống để phát triển du lịch văn hóa gắn với dịch vụ nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, thể thao.
Quyết liệt tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án giải ngân vốn đầu tư công; phấn đấu sớm hoàn thiện các điều kiện để khởi công, hoàn thành các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm (Đường Vành đai 4, Cầu Kênh Vàng; cầu Chì, cầu Hồ; đường QL18 mới), tạo bước đột phá, thúc đẩy liên kết vùng, nội vùng, tạo dư địa mới cho Bắc Ninh phát triển.
Thứ tư, Quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường (Thống nhất đề xuất của Sở Tài nguyên môi trường về việc rà soát, quy hoạch triển khai mỗi thôn, khu phố có một hồ nước, khu vườn hoa, cây xanh, tập luyện thể dục thể thao). Chú trọng phát huy giá trị con người Bắc Ninh - Kinh Bắc và bảo tồn, phát huy giá trị dân ca Quan họ, tranh dân gian Đông Hồ; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân; bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững (phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo).
Tập trung đào tạo nghề, đáp ứng xu hướng chuyển dịch và thu hút FDI, chuyển đổi việc làm cho người lao động. Quan tâm phát triển giáo dục đào tạo (Thống nhất đề xuất của Sở Giáo dục đào tạo về xây dựng Đề án trường, lớp học và sỹ số học sinh đạt chuẩn); chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, trong xây dựng chính quyền số và quản lý xã hội, phát triển kinh tế số. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công và bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tiến bộ xã hội.
Thứ năm, Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá; xây dựng thế trận lòng dân thực sự vững chắc, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục làm tốt công tác tôn giáo. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. Quan tâm công tác tiếp dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Tiếp tục mở rộng hợp tác, đối ngoại, thu hút đầu tư trên địa bàn (nghiên cứu, xúc tiến đầu tư, đối ngoại với các Đại sứ quán, Tổng lãnh sự; cơ quan ngoại giao các nước tại Việt Nam và giới thiệu hình ảnh, tiềm năng Bắc Ninh tại các tỉnh, thành phố trong cả nước).
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online29
Tất cả2572969