2022-01-25 16:55:49 Số lượt xem 1983
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 202 - CV/BTG
“V/v định hướng công tác tuyên truyền tại kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 02/2022”
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
   TP. Bắc Ninh, ngày 25 tháng 01 năm 2022
           
 Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
 
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh định hướng nội dung công tác tuyên truyền trong kỳ sinh hoạt chi bộ cơ sở tháng 02 năm 2022 như sau:
I- Nội dung trọng tâm tuyên truyền
1. Tiếp tục tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống; khẳng định sức mạnh đại đoàn kết, niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
2. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; quy định về những điều đảng viên không được làm; triển khai nội dung Chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong làm theo Bác.
3. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước đổi mới, mừng Xuân Nhâm Dần 2022; các hoạt động an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán, sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội đối với các đối tượng chính sách, người có công, các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với phương châm mọi người, mọi nhà đều có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau.
4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ quy định tạm thời về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của thành phố và cơ sở về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.
5. Tuyên truyền việc quán triệt, thực hiện chủ đề công tác và các quyết tâm chính trị năm 2022 của tỉnh, của thành phố và cơ sở; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để vượt qua mọi khó khăn, thách thức; phấn đấu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ngay từ những tháng đầu, quý đầu của năm 2022.
6. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh và 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Ninh; về những thành tựu, kết quả, bài học kinh nghiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Bắc Ninh trong sự phát triển chung của tỉnh Bắc Ninh.
7. Tiếp tục công tác tuyên truyền về biển đảo, định hướng dư luận theo quan điểm của Đảng; không để các thế lực thù địch lợi dụng những thông tin về các hoạt động sai trái của Trung Quốc trên Biển Đông để lôi kéo, kích động người dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.
8. Tuyên truyền, động viên thanh niên thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm thực hiện thắng lợi công tác tuyển quân năm 2022.
9. Tăng cường tuyên truyền công tác bảo vệ, gìn giữ giá trị văn hóa phi vật thể Dân ca Quan họ Bắc Ninh dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

10. Tăng cường nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận, nâng cao ý thức, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; gắn với đẩy mạnh có hiệu quả việc thực hiện nếp sống văn minh, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; công tác phòng, chống cháy nổ; việc chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông...

II- Hình thức triển khai tuyên truyền
Cấp ủy các chi, đảng bộ căn cứ nội dung định hướng trong cuốn “Thông tin sinh hoạt chi bộ” hằng tháng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh, tài liệu tham khảo của ngành Tuyên giáo và Công văn định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy để triển khai tại kỳ sinh hoạt chi bộ cơ sở tháng 02 năm 2022, phổ biến, quán triệt tới cán bộ, đảng viên và tuyên truyền trong nhân dân.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ triển khai thực hiện.
 
 
Nơi nhận:                                   
- TT Thành ủy (B/c),
- Các Ban xây dựng Đảng của Thành ủy,
- Văn phòng Thành ủy,
- Trung tâm Chính trị thành phố,
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,                                        
- Lưu VP Ban Tuyên giáo.
TRƯỞNG BAN
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Đức Hiện
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online17
Tất cả2483156