2021-10-26 14:50:35 Số lượt xem 2768
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 176- CV/BTG
“V/v định hướng nội dung tuyên truyền
trong sinh hoạt chi bộ tháng 11/2021”
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
TP. Bắc Ninh, ngày  26 tháng 10 năm 2021
            Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 11/2021 như sau:
I. Nội dung trọng tâm tuyên truyền tháng 11/2021
1. Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ tư BCH Trung ương khoá XIII với các nội dung: tình hình kinh tế-xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII; kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm…
2. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện nghị quyết 25-NQ/TU ngày 12/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển thành phố Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, kết quả thực hiện Chủ đề công tác năm 2021 của thành phố: “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch, mở rộng không gian đô thị; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ; nâng cao đời sống của nhân dân”.
3. Tuyên truyền các kết quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, thành phố, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, lan toả các thông tin tích cực về công tác phòng, chống dịch. Tuyên truyền Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; tiếp tục tuyên truyền kịp thời, sâu rộng các quy định, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Y tế, của tỉnh và thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19; kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; sự chỉ đạo, nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương trong thực hiện “mục tiêu kép”; trong triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy  kinh tế phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19.
4. Tuyên truyền triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khoá XIII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai các nội dung chuyên đề năm 2021 – chuyên đề toàn khoá :“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); gương điển hình các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong học tập, làm theo Bác.
5. Tiếp tục công tác tuyên truyền về biển đảo, định hướng dư luận theo quan điểm của Đảng; về những bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; về các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo một cách toàn diện, đồng bộ, vững chắc; không để các thế lực thù địch, lực lượng phản động lợi dụng những thông tin về các hoạt động sai trái của Trung Quốc trên Biển Đông để lôi kéo, kích động người dân.
6. Tuyên truyền việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động, công tác Quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội; phòng, chống cháy nổ, kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Tuyên truyền công tác bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, nhất là Dân ca quan họ Bắc Ninh; phong trào xây dựng khu phố văn hóa, gia đình văn hóa.
7. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 11/2021: Kỷ niệm 104 năm Cách mạng Tháng mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2021); Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (9/11); Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2021); Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11,…
8. Tuyên truyền tình hình thời sự trong nước và quốc tế theo định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
II- Hình thức triển khai tuyên truyền
Cấp ủy các chi, đảng bộ căn cứ nội dung định hướng trong cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh và Công văn định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy, triển khai tại buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 11/2021 để phổ biến tới đảng viên.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:                                                              
- TT Thành ủy (b/c),
- Như trên,
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH,
- Lưu BTG Thành ủy.
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Văn Hưng
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online92
Tất cả2640772