2023-04-25 09:48:41 Số lượt xem 453
       
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
 *
Số  335 - CV/BTG
“V/v triển khai công tác tuyên truyền thực hiện
Chương trình hành động số 48 của BTV Thành ủy
về thực hiện Nghị quyết số 87 của BTV Tỉnh ủy”
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
 
TP. Bắc Ninh, ngày 18 tháng 4 năm 2023
 
        Kính gửi:- Các ngành trong khối tư tưởng - văn hóa thành phố.
                        - MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố.
  - Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy.
 
Căn cứ Nghị quyết số 87 - NQ/TU ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”; Chương trình hành động số 48- CTr/TU ngày 27/3/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh về thực hiện Nghị quyết số 87- NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Để bảo đảm thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy với quyết tâm chính trị xây dựng “Thành phố Bắc Ninh an toàn giao thông”, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các ngành trong khối tư tưởng - văn hóa thành phố, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy tập trung triển khai công tác tuyên truyền, trong đó lưu ý một số vấn đề sau:
1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm, quyết tâm chính trị của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng “Thành phố Bắc Ninh an toàn giao thông” góp phần xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”; tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động nghiêm chỉnh, tự giác, gương mẫu chấp hành, thực hiện các quy định bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; mỗi người phải là một tuyên truyền viên trong việc vận động người thân, gia đình và nhân dân cùng tham gia thực hiện “Thành phố an toàn giao thông” và “Tỉnh an toàn giao thông”. Thông qua việc đa dạng hóa các hình thức, biện pháp công tác tuyên truyền để thấy được giá trị thực tiễn của truyền thông trong việc làm thay đổi nhận thức, hành vi, ý thức của từng người dân trong đời sống xã hội về bảo đảm an toàn giao thông, về văn hóa giao thông, về đạo đức tham gia giao thông với tinh thần thượng tôn pháp luật về an toàn giao thông; từ đó làm cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đánh giá chất lượng đối với từng tập thể và cá nhân trong các phong trào thi đua cũng như đánh giá xếp loại hằng năm.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt mạnh mẽ, nhất quán Bộ quy tắc văn hóa giao thông của người Bắc Ninh - Kinh Bắc đến các tầng lớp nhân dân, hình thành thói quen tham gia giao thông văn minh, tạo nét đặc trung về “Văn hóa giao thông” của người Bắc Ninh - Kinh Bắc; tập trung triển khai đợt cao điểm tuyên truyền xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông” và “Thành phố an toàn giao thông” theo tinh thần Công điện số 1070/CĐ-UBND ngày 13/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh và Kế hoạch thực hiện của UBND thành phố.
3. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, thành phần xã hội; tuyên truyền thông qua việc xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; tuyên truyền trực quan trên pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông trong các trường học, gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
4. Tuyên truyền về chủ trương tăng cường công tác quản lý, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý vận tải, phương tiện và người điều khiển phương tiện; về đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ, qua đó nhằm lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội về thực hiện các quy định trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông, cũng như công tác xử lý vi phạm theo đúng quy định.
Đề nghị các đơn vị, địa phương xác định nhiệm vụ công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 87- NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông” và Chương trình hành động số 48- CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy với chủ trương quyết tâm xây dựng “Thành phố Bắc Ninh an toàn giao thông” là nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị báo cáo những vấn đề về tư tưởng và dư luận xã hội (nếu có) về Ban Tuyên giáo Thành ủy theo quy định.
 
                  
Nơi nhận:
- TT Thành ủy (B/c),
- UBND thành phố,
- Như kính gửi,
- Văn phòng Thành ủy,
- Trung tâm Chính trị thành phố,
- Lưu BTG.
TRƯỞNG BAN
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Đức Hiện
 
 
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online398
Tất cả2699879