2022-11-25 09:22:38 Số lượt xem 669
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 293 - CV/BTG
“V/v định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ tháng 12/2022
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
TP. Bắc Ninh, ngày 25 tháng 11 năm 2022
          
  Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy.
 
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 12/2022 như sau:
I- Nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền
1. Tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII; việc triển khai Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 và Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong việc gương mẫu, tích cực đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
2. Tuyên truyền về kết quả Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XV; các hoạt động tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp của Đại biểu Quốc hội.
3. Tuyên truyền việc triển khai Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XII, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
4. Tuyên truyền sâu rộng các bài phát biểu, bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.
5. Tuyên truyền về quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về tình hình xung đột giữa Nga – Ukraina; về tình hình Biển Đông, công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; kịp thời định hướng dư luận, không để các thế lực thù địch tuyên truyền xuyên tạc, lôi kéo, kích động người dân tham gia các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước.
6. Tuyên truyền về tình hình và các biện pháp triển khai công tác phòng, chống các loại dịch bệnh như Covid-19, sốt xuất huyết, cúm A và các loại bệnh truyền nhiễm khác..., nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho nhân dân.
7. Tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 71- NQ/TU ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”.
8. Tuyên truyền việc triển khai Nghị quyết số 25- NQ/TU ngày 12/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển thành phố Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
9. Tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 trên địa bàn thành phố; về công tác bảo vệ, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc, nhất là Dân ca Quan họ Bắc Ninh; về các phong trào và cuộc vận động xây dựng đô thị văn minh, góp phần quảng bá hình ảnh về thành phố Bắc Ninh- đô thị loại I thân thiện, đáng sống, đang trên đà phát triển tới bạn bè trong nước và quốc tế.
10. Tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm đang được thành phố tập trung triển khai, đặc biệt là các dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội và dự án mở rộng Cầu Như Nguyệt (đoạn qua địa bàn thành phố Bắc Ninh).
11. Tuyên truyền về truyền thống anh hùng cách mạng, những dấu mốc lịch sử vẻ vang của quân và dân ta thông qua các hoạt động hướng về những ngày Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022); kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023); kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2023).
12. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 12/2022 như: Ngày thế giới phòng, chống bệnh AIDS (01/12); ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (03/12); ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12) ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12); ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12); ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12); ngày Dân số Việt Nam (26/12),... và các ngày lễ khác.
II- Hình thức triển khai tuyên truyền
Cấp ủy các chi, đảng bộ căn cứ nội dung định hướng trong cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh và Công văn định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy, triển khai tại buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 12/2022 để phổ biến tới cán bộ, đảng viên.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:                                                              
- TT Thành ủy (B/c),
- Các Ban xây dựng Đảng,
- Văn phòng Thành ủy,
- Trung tâm chính trị thành phố,
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH Tp,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy,
- Lưu BTG.
TRƯỞNG BAN
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Đức Hiện
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online31
Tất cả1929322