2022-04-29 14:58:51 Số lượt xem 4091
Chiến thắng 30/4/1975 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, đó là biểu tượng sáng ngời của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ của con người Việt Nam. Đúng như Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội toàn quốc lần thứ IV khẳng định: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc” (1).
Xe tăng quân giải phóng húc đổ cổng Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975. Ảnh tư liệu
Đại thắng mùa xuân năm 1975 là thành quả trực tiếp của 21 năm gian khổ chiến đấu, hy sinh của hàng triệu đồng bào và chiến sĩ cả nước. Hiệp định Pari được ký kết (27/01/1973), ta đã hoàn thành được nhiệm vụ đánh cho Mỹ cút, tiến lên đánh cho Ngụy nhào, thực hiện giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cuối năm 1974 đầu năm 1975, xuất hiện những điều kiện thuận lợi tạo thời cơ tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn, Bộ Chính trị họp Hội nghị mở rộng, thông qua quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam trong hai năm 1975 - 1976, đồng thời dự kiến: Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975, thì lập tức giải phóng miền Nam vào năm 1975.
Với tốc độ “một ngày bằng hai mươi năm”, quân và dân ta đã tổ chức và giành toàn thắng ở ba chiến dịch then chốt, đó là Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch Huế - Đà Nẵng và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đây là sự phát triển đến đỉnh cao của tư duy chiến lược, thể hiện ý chí, bản lĩnh và trí tuệ của toàn Đảng và nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Chiến dịch Tây Nguyên đã tiêu diệt một tập đoàn phòng ngự quan trọng của địch, mở ra thời cơ tổng tiến công giải phóng hoàn toàn miền Nam. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng quét sạch quân địch ở các tỉnh ven biển miền Trung. Chiến dịch Hồ Chí Minh là đỉnh cao của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa xuân 1975 lịch sử. Trong trận quyết chiến cuối cùng này, hơn một triệu quân ngụy và cả bộ máy ngụy quyền bị đập tan, chế độ thực dân mới được Mỹ xây dựng qua năm đời tổng thống hoàn toàn sụp đổ. Nhân dân ta đã giành thắng lợi hoàn toàn, thực hiện thống nhất nước nhà, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Đại thắng Mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và xóa bỏ ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Đó là kết tinh của của sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng; truyền thống yêu nước, đoàn kết của nhân dân Việt Nam; là sự kết hợp chặt chẽ giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
Trong thắng lợi chung đó, nhân dân Bắc Ninh đã có những đóng góp quan trọng. Hơn 20 năm của cuộc kháng chiến, thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng: vừa chống Mỹ cứu nước, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh đã trải qua nhiều khó khăn, gian khổ, hy sinh và vượt lên giành thắng lợi vẻ vang.
Với quyết tâm tất cả cho tiền tuyến và tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, nhân dân Hà Bắc (trong đó có Bắc Ninh) đã khắc phục thiên tai địch họa, ra sức thi đua lao động sản xuất, thực hiện trọn vẹn khẩu hiệu “thóc không thiếu một quân”, góp phần nuôi quân ăn no đánh giặc Mỹ.
Từ 1965-1975, toàn tỉnh Hà Bắc chi viện 12.889 chiến sĩ, trong đó Bắc Ninh đã chi viện cho tiền tuyến miền Nam 4.955 chiến sĩ. Suốt 10 năm liền, toàn tỉnh Hà Bắc đều thực hiện vượt chỉ tiêu với quyết tâm “quân không thiếu một người”. Từ năm 1965-1972, nhân dân Hà Bắc đã cùng với nhân dân cả nước đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ; đánh 454 trận, bắn rơi 162 máy bay Mỹ, diệt và bắt sống 92 giặc lái;  huy động 468.764 ngày công làm trận địa pháo, 301.504 ngày công lấp hố bom, chuyển tải 1.603.585 tấn hàng hóa…
Để có được thắng lợi đó, nhiều cán bộ, chiến sĩ Bắc Ninh đã chiến đấu và hy sinh vì nền độc lập, vì sự bình yên của nhân dân hoặc không còn nguyện vẹn cơ thể khi trở về.... nhân dân Bắc Ninh đã góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân làm nên bản hùng ca bất diệt, để lại dấu son chói lọi trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.
Đại thắng mùa Xuân 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc, chiến thắng ấy mãi là mốc son chói lọi, là niềm tự hào và động lực to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, tuy hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới vẫn là xu thế lớn; Nhưng bên cạnh thời cơ, triển vọng, chúng ta cũng gặp phải những thách thức, khó khăn trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển những thành quả của cách mạng. Với niềm tự hào dân tộc, tin tưởng rằng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sẽ tiếp tục giành nhiều thắng lợi; sức mạnh Việt Nam sẽ trường tồn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
----------
(1) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, H, 2004, Nxb. Chính trị quốc gia, t. 37, tr. 471
 
Nhật Minh
Website Thành uỷ
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online21
Tất cả2738678