2017-12-12 08:40:04 Số lượt xem 23344
ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC NINH
   THÀNH UỶ BẮC NINH
                      *
Số: 49 -KH/TU
                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
Thành phố  Bắc Ninh, ngày  30 tháng 11 năm 2017
            
CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH
Công tác kiểm tra, giám sát năm 2018
___________
          - Căn cứ Điều 30, Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;
          - Căn cứ Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương, quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
          - Căn cứ Quyết định số 07-QĐ/TU, ngày 25/8/2015 của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Bắc Ninh về việc Ban hành Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá XXI, nhiệm kỳ 2015-2020.
          - Căn cứ chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Thành phố.
 Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 như sau:
          I. Mục đích yêu cầu:
          1. Mục đích: Để công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Giúp cho các tổ chức Đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát phát huy ưu điểm, đồng thời thấy được những thiếu sót, khuyết điểm, kịp thời khắc phục sửa chữa, nhằm nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và chức trách nhiệm vụ được giao. Thông qua kiểm tra, giám sát nâng cao ý thức tự giác, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.
          2. Yêu cầu: Các tổ chức Đảng và đảng viên là đối tượng kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm túc chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát; đề cao tự phê bình và phê bình trong Đảng để kiểm tra, giám sát đạt kết quả.
          II. Nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát.
          1. Đối với tổ chức Đảng:
1.1. Nội dung:
-Kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với các tổ chức Đảng trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp bộ Đảng, việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước. Việc lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác xây dựng Đảng của tổ chức Đảng.
-Kiểm tra, giám sát theo chuyên đề năm 2018.
1.2. Đối tượng kiểm tra: Các tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy.
          2. Đối với đảng viên:
2.1. Nội dung: Kiểm tra, giám sát việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; việc chấp hành và triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Quy định, Quy chế của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
          - Việc giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và lối sống, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, công tác quần chúng, ý thức tổ chức kỷ luật Đảng và chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước.
2.2. Đối tượng kiểm tra, giám sát: Là các đồng chí cấp uỷ viên cấp dưới trực tiếp, các đồng chí cán bộ thuộc diện Thành uỷ quản lý (theo quy chế hoạt động của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015-2020).
III. Đối tượng, thời gian kiểm tra, giám sát và đơn vị thực hiện:
(Có phụ lục kèm theo)
IV. Tổ chức thực hiện:
          - Căn cứ vào chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát, UBKT Thành uỷ chủ động phối hợp với các ban, các cơ quan chức năng để tham mưu thực hiện tốt kế hoạch này.
          - Các tổ chức Đảng và đảng viên là đối tượng được kiểm tra, giám sát có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 của Thành uỷ.
          - Giao cho UBKT Thành uỷ theo dõi việc thực hiện kế hoạch, căn cứ vào tình hình thực tế tham mưu giúp Thành uỷ bổ sung, điều chỉnh kế hoạch kiểm tra, giám sát cho phù hợp./.
                                                                            
Nơi nhận:                              
-TT Tỉnh uỷ (B/c);
-UBKT Tỉnh uỷ (B/c);
-Các đ/c UVBTV, các đ/c TUV (T/h);
-Các T/c Đảng được kiểm tra (T/h);
-Các ban XD Đảng, VP Thành uỷ;
 TT BDCT Thành phố (T/h);
-Lưu VP-KT.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
 
Đã ký
 
 
 
Vương Quốc Tuấn
 
 
 
 
 ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC NINH                                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    THÀNH ỦY BẮC NINH                                                                                   
                     *                                       Thành phố Bắc Ninh, ngày    tháng 11 năm 2017                    
 
PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT THEO ĐIỀU 30 ĐIỀU LỆ ĐẢNG
CỦA BCH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ BẮC NINH NĂM 2018.
____________________________________
 
TT
Cấp ra Quyết định
Nội dung kiểm tra
Đối tượng kiểm tra
Thời gian
Thực hiện
Ghi chú
1
Ban thường vụ Thành uỷ
Kiểm tra theo điều 30 Điều lệ Đảng
Chi bộ, Bí thư, Phó bí thư Chi bộ
Đội Quản lý trật tự đô thị Thành phố
6 tháng
đầu năm
Đ/c Ủy viên BTV, CN UBKT Thành ủy
 
2
Ban thường vụ Thành uỷ
Kiểm tra theo điều 30 Điều lệ Đảng
Chi bộ, Bí thư, Phó bí thư
Chi bộ Thanh tra Thành phố
nt
Đ/c Ủy viên BTV, CN UBKT Thành ủy
 
3
Ban thường vụ Thành uỷ
Kiểm tra theo điều 30 Điều lệ Đảng
Chi bộ, Bí thư, phó Bí thư
Chi bộ Bảo hiểm xã hội Thành phố
`nt
Đ/c Ủy viên BTV, CN UBKT Thành ủy
 
4
Ban thường vụ Thành uỷ
Kiểm tra theo điều 30 Điều lệ Đảng
Đảng uỷ, phó bí thư Đảng uỷ,
Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng
BCH Quân sự Thành phố
nt
Đ/c Ủy viên BTV, CN UBKT Thành ủy;  CN UBKT Đảng bộ Quân sự Tỉnh
 
5
Ban thường vụ Thành uỷ
Kiểm tra theo điều 30 Điều lệ Đảng
Đảng uỷ, Bí thư, các phó Bí thư
Đảng ủy phường Thị Cầu
nt
Đ/c Ủy viên BTV Thành ủy phụ trách địa bàn
 
6
Ban thường vụ Thành uỷ
Kiểm tra theo điều 30 Điều lệ Đảng
Đảng uỷ, Bí thư, các phó Bí thư 
Đảng uỷ xã Kim Chân
nt
Đ/c Ủy viên BTV Thành ủy phụ trách địa bàn
 
7
Ban thường vụ Thành uỷ
Kiểm tra theo điều 30 Điều lệ Đảng
Chi bộ, Bí thư Chi bộ
Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố
6 tháng
cuối năm
Đ/c Ủy viên BTV, CN UBKT Thành ủy
 
8
Ban thường vụ Thành uỷ
Kiểm tra theo điều 30 Điều lệ Đảng
Chi bộ, Bí thư Chi bộ
phòng Tư pháp Thành phố
nt
Đ/c Ủy viên BTV, CN UBKT Thành ủy
 
9
Ban thường vụ Thành uỷ
Kiểm tra theo điều 30 Điều lệ Đảng
Chi bộ, Bí thư, phó Bí thư Chi bộ Phòng Lao động Thương binh xã hội Thành phố
nt
Đ/c Ủy viên BTV, CN UBKT Thành ủy
 
10
Ban thường vụ Thành uỷ
Kiểm tra theo điều 30 Điều lệ Đảng
Đảng ủy, Bí thư, các phó Bí thư
Đảng ủy phường Đáp Cầu
nt
Đ/c Ủy viên BTV Thành ủy phụ trách địa bàn
 
11
Ban thường vụ Thành uỷ
Kiểm tra theo điều 30 Điều lệ Đảng
Đảng uỷ, Bí thư, các phó bí thư
Đảng uỷ phường Vũ Ninh
nt
Đ/c Ủy viên BTV, CN UBKT Thành ủy
 
12
Ban Thường Vụ Thành ủy
Kiểm tra theo điều 30 Điều lệ Đảng
Chi bộ, Bí Thư, Phó Bí thư Chi bộ Phòng Văn Hóa &Thông tin Thành phố
nt
Đ/c Ủy viên BTV, CN UBKT Thành ủy
 
13
Ban thường vụ Thành uỷ
Kiểm tra, giám sát theo chuyên đề
Các Đảng bộ xã phường
nt
Các ban XD Đảng và các TC Đảng có liên quan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online39
Tất cả2741213