2017-12-11 09:00:47 Số lượt xem 2765
Quy định 102/QĐ-TW ngày 15/11/2017 về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm sẽ chính thức thay thế  Quy định 181-QĐ/TW năm 2013 xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm từ ngày ký ban hành.
Quy định này bao gồm 5 Chương và 36 Điều, trong đó:
Quy định xử phạt vi phạm về chính trị, nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng
Quy định xử phạt vi phạm về vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước
Quy định xử phạt vi phạm về chế độ trách nhiệm, đạo đức lối sống, tín ngưỡng và tôn giáo.
Chương I: Quy định chung
1. Xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm còn dựa vào hậu quả đã gây ra
Khi xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, phải căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu phê bình và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra; mục tiêu, yêu cầu của việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.
Đồng thời, bổ sung việc xem xét bồi hoàn vật chất có đẩy đủ hay không?
(Căn cứ Khoản 3 Điều 2 Quy định 102/QĐ-TW năm 2017)
2. Mở rộng phạm vi trách nhiệm trong trường hợp xử lý kỷ luật Đảng oan sai
Không chỉ là cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, chi bộ có thẩm quyền mà còn có tổ chức khác của Đảng có thẩm quyền.
(Căn cứ Khoản 9 Điều 2 Quy định 102/QĐ-TW năm 2017)
3. Không luân chuyển Đảng viên đang bị xem xét thi hành kỷ luật
Không được luân chuyển, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm; phong, tặng, công nhận các danh hiệu của Đảng và Nhà nước đối với Đảng viên đang được tổ chức Đảng có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật.
(Căn cứ Khoản 11 Điều 2 Quy định 102/QĐ-TW năm 2017)
4. Thời hiệu xử lý kỷ luật
- Thời hiệu xử lý kỷ luật về Đảng là thời hạn được quy định trong Quy định 102 này, mà khi hết thời hạn đó thì Đảng viên có hành vi vi phạm không bị xử lý kỷ luật.
+ Thời hiệu xử lý kỷ luật Đảng được quy định như sau:
05 năm đối với những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách.
10 năm đối với những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luaật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức.
Lưu ý: Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm có hành vi vi phạm.
Nếu trong thời hạn xử lý kỷ luật nêu trên, Đảng viên có hành vi vi phạm mới thì thời hiệu xử lý kỷ luật đối với vi phạm cũ được tính lại kể từ thời điểm thực hiện hành vi phạm mới.
Không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật Đảng đối với những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ, vi phạm về chính trị nội bộ, về an ninh, quốc phòng, đối ngoại có xâm hại đến lợi ích quốc gia và việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp.
(Căn cứ Điều 3 Quy định 102/QĐ-TW năm 2017)
5. Bãi bỏ trường hợp chủ động chấm dứt hành vi vi phạm là tình tiết giảm nhẹ khi xử lý kỷ luật
(Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 4 Quy định 102/QĐ-TW năm 2017)
6. Sửa đổi các quy định về tăng nặng trách nhiệm xử lý kỷ luật
- Quanh co, che giấu hoặc không tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm (trước đây phải có đồng thời các hành vi quanh co, che giấu, không tự giác nhận khuyết điểm và vi phạm)
- Bổ sung tình tiết sửa chữa chứng cứ vào tình tiết tăng nặng khi xử lý kỷ luật.
- Vi phạm trong thực hiện chính sách an ninh, quốc phòng.
- Vi phạm khi là người tổ chức.
- Bổ sung tình tiết hướng dẫn người khác tạo lập tài liệu, hồ sơ, chứng cứ giả là tình tiết tăng nặng khi xử lý kỷ luật.
(Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Quy định 102/QĐ-TW năm 2017)
7. Biết vế quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà vẫn thực hiện được xem là cố ý vi phạm
(Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Quy định 102/QĐ-TW năm 2017)
8. Sửa đổi quy định giải thích hậu quả do hành vi vi phạm của Đảng viên gây ra:
- Thứ nhất, bỏ cơ sở ước tính giá trị để xác định các loại vi phạm.
- Thứ hai, bổ sung vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
- Thứ ba, sửa đổi dấu hiệu xác định các loại hậu quả do hành vi vi phạm.
Cụ thể:
+ “Vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng” là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại không lớn, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi Đảng viên sinh hoạt, công tác.
+ “Vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng” là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại lớn, gây dư luận xấu, rất bức xúc trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị nơi Đảng viên sinh hoạt, công tác.
+ “Vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng” là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại rất lớn, gây dư luận xấu, rất bức xúc trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị nơi Đảng viên sinh hoạt, công tác.
+ “Vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại đặc biệt lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng, gây phẫn nộ trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân, làm mất tư cách của Đảng viên và vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng hoặc gây thiệt hại lớn về tài sản, sức khỏe, tính mạng của người khác.
(Căn cứ Khoản 5 Điều 6 Quy định 102/QĐ-TW năm 2017)
Chương II: Vi phạm về chính trị và nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng
9. Bổ sung hành vi vi phạm về quan điểm chính trị và lịch sử chính trị
- Đối vối hành vi gây hậu quả ít nghiêm trọng bị xử lý bằng hình thức khiển trách:
+ Thiếu trách nhiệm trong đấu tranh chống biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
+ Không trung thực trong khai lý lịch, lịch sử bản thân và bổ sung lý lịch Đảng viên.
- Đối với trường hợp vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các hành vi sau thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ:
+ Cố ý nói, viết có nội dung xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc sự thật, phủ nhận vai trò lãnh đạo và thành quả cách mạng của Đảng và dân tộc (thay vì chỉ là nhân dân)
+ Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc tập trung dân chủ, nền dân chủ XHCN, nhà nước pháp quyền XHCN, nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và đòi thực hiện thể chế “tam quyền phân lập”, “xã hội dân sự”, “đa nguyên, đa đảng”
+ Cố ý đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, truyền thống của dân tộc, của Đảng và Nhà nước.
+ Móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập, vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước.
+ Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấy uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng.
+ Tác động, lôi kéo, định hướng dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng.
+ Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang, đòi “phi chính trị hóa” quân đội và công an, xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.
+ Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng với báo chí, văn học nghệ thuật. Sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật lệch lạc, bóp méol lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng và các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước:
(Căn cứ Điều 7 Quy định 102/QĐ-TW năm 2017)
10. Sửa đổi, bổ sung hành vi vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
- Đối với trường hợp vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách:
Bổ sung hành vi “không chấp hành chế độ báo cáo, chế độ thông tin và trả lời chất vấn theo quy định của Đảng và Nhà nước”
- Đối với các trường hợp vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các hành vi sau bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):
+ Cục bộ, bè phái, độc đoán, chuyên quyền trong chỉ đạo, điều hành dẫn đến vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ.
+ Ban hành văn bản hoặc có việc làm trái với nghị quyết, quyết định, quy chế, kết luận của cấp ủy, tổ chức Đảng.
+ Lợi dụng tập trung dân chủ để vận động cá nhân, chi phối tập thể, quyết định theo ý chí chủ quan làm lợi cho cá nhân, người thân, phe nhóm, dòng họ.
+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trấn áp cấp dưới, trù dập người có ý kiến thuộc về thiểu số hoặc trái với ý kiến của mình.
+ Không chấp hành các quyết định lãnh đạo, chỉ đạo, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của tổ chức Đảng cấp trên và cấp mình.
+ Cố ý nói và làm trái nghị quyết, quyết định, kết luận đã được tập thể thống nhất thông qua.
- Đối với trường hợp vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm hành vi sau bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ:
+ Trả thù người góp ý, đấu tranh, phê bình, tố cáo hoặc người cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến vi phạm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân mình.
(Căn cứ Điều 8 Quy định 102/QĐ-TW năm 2017)
11. Chuyển hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để gây áp lực đến người có thẩm quyền để đề cử người thân của mình từ xử lý khiển trách sang cảnh cáo hoặc cách chức
Cụ thể, đó là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc ảnh hưởng của người có chức vụ, quyền hạn tác động, gây áp lực đến các cá nhân, tổ chức có thẩm quyền để đề cử người thân của mình vào các chức danh lãnh đạo của tổ chức đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội (chuyển từ xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách sang hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ)).
Đồng thời, chuyển hành vi tổ chức lực lượng, phe nhóm, dòng họ để vận động người tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử vào các chức danh của tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trái quy định từ xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ) sang hình thức khai trừ.
(Căn cứ Khoản 2, 3 Điều 9 Quy định 102/QĐ-TW năm 2017)
12. Chuyển đổi hình thức xử lý đối với hành vi không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định pháp luật từ cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ) sang hình thức khiển trách
(Căn cứ Khoản 1 Điều 10 Quy định 102/QĐ-TW năm 2017)
13. Bổ sung xử lý hành vi cung cấp thông tin gây nguy hại đến lợi ích Nhà nước
Xử lý bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ) đối với hành vi cung cấp thông tin gây nguy hại đến lợi ích của Nhà nước, đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ đối ngoại và trật tự, an toàn xã hội.
(Căn cứ Khoản 2 Điều 10 Quy định 102/QĐ-TW năm 2017)
14. Bỏ quy định khai trừ Đảng viên đối với trường hợp đã nghỉ hưu đối với hành vi sau:
Có những việc làm sai trái, đã được cấp có thẩm quyền nhắc nhở, giải thích nhưng không tiếp thu, tiếp tục có bài nói, viết, phát ngôn, tán phát hồi ký, đơn, thư công kích sự lãnh đạo của Đảng, bôi nhọ, vu khống làm mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta
(Căn cứ Khoản 3 Điều 10 Quy định 102/QĐ-TW năm 2017)
15. Khiển trách đối trường hợp làm mất thẻ Đảng viên mà không có lý do chính đáng
Cụ thể, xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách trong trường hợp làm mất thẻ đảng viên không có lý do chính đáng hoặc sử dụng thẻ đảng viên sai mục đích; thực hiện không đúng quy định về chuyển sinh hoạt đảng của đảng viên hoặc nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng không đúng quy định; không thực hiện viết phiếu báo chuyển sinh hoạt đảng của đảng viên.
(Căn cứ Khoản 1 Điều 11 Quy định 102/QĐ-TW năm 2017)
16. Bổ sung xử lý cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ) đối với các hành vi sau:
- Cố ý tham mưu cho cấp trên quyết định hoặc cho ý kiến về công tác tổ chức, cán bộ không đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền, tiêu chuẩn.
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn người đứng đầu để quyết định không đúng nguyên tắc, quy định, thẩm quyền về công tác tổ chức, cán bộ.
- Thiếu trung thực, gương mẫu, biết mình không đủ tiêu chuẩn, điều kiện nhưng vẫn tìm mọi cách để các Cơ quan chức năng tiếp nhận, tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu bầu, ứng cử, khen thưởng đối với mình trái quy định.
- Thiếu trách nhiệm hoặc do động cơ cá nhân làm thất lạc, mất hồ sơ cán bộ, đảng viên, tài liệu hồ sơ của tổ chức đảng thuộc trách nhiệm quản lý; cung cấp hồ sơ cán bộ, hồ sơ đảng viên cho người không có trách nhiệm biết trái quy định.
(Căn cứ Khoản 2 Điều 11 Quy định 102/QĐ-TW năm 2017)
17. Khai trừ đối với trường hợp dùng thẻ đảng viên để vay tiền hoặc tài sản
Đồng thời, cũng áp dụng khai trừ đối với trường hợp làm giả hồ sơ để được xét đi học, tiếp nhận, tuyển dụng vào các cơ quan, tổ chức.
(Căn cứ Khoản 3 Điều 11 Quy định 102/QĐ-TW năm 2017)
Chương III: Vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước
18. Khiển trách đối với hành vi thiếu trách nhiệm trong xử lý tin báo tố giác tội phạm
Cụ thể là hành vi thiếu trách nhiệm trong thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước, của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong xử lý tin báo tố giác tội phạm.
Ngoài ra, khiển trách đối với trường hợp thiếu trách nhiệm trong quản lý, giáo dục dẫn đến có vợ (chồng), con hoặc cấp dưới trực tiếp phạm tội.
(Căn cứ Khoản 1 Điều 13 Quy định 102/QĐ-TW năm 2017)
19. Cảnh cáo hoặc cách chức nếu bỏ lọt tội phạm
Hoặc hành vi cố ý tham mưu việc quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án, khởi tố bị can hoặc tạm giữ, tạm giam người trái quy định của pháp luật.
(Căn cứ Khoản 2 Điều 13 Quy định 102/QĐ-TW năm 2017)
20. Khai trừ Đảng đối với trường hợp cố ý không quyết định khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử dẫn đến hết thời hiệu xử lý vụ việc vi phạm hoặc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can trái quy định pháp luật
(Căn cứ Khoản 3 Điều 13 Quy định 102/QĐ-TW năm 2017)
21. Khiển trách trong trường hợp lợi dụng chức vụ quyền để sử dụng tiền, tài sản của cá nhân, tổ chức do mình trực tiếp quản lý
Đồng thời, bổ sung thêm các hành vi vi vi phạm sau đây sẽ xử lý bằng hình thức khiển trách:
- Không chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc kê khai tài sản, thu nhập thuộc trách nhiệm được giao hoặc không kê khai, kê khai tài sản không đúng quy định.
- Buông lỏng lãnh đạo, quản lý để xảy ra tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị, tổ chức do mình trực tiếp phụ trách nhưng không chủ động phát hiện, xử lý.
- Tổ chức du lịch, tặng quà để lợi dụng người có trách nhiệm dẫn đến việc ban hành quyết định sai, có lợi cho bản thân hoặc cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp mà mình tham gia.
- Tổ chức việc giao lưu, liên hoan, gặp mặt để tặng, nhận quà với động cơ vụ lợi.
(Căn cứ Khoản 1 Điều 16 Quy định 102/QĐ-TW năm 2017)
22. Chuyển hành vi kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định sang xử lý bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức
Đồng thời, cũng áp dụng hình thức xử lý này đối với trường hợp tạo điều kiện để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột thực hiện các dự án, kinh doanh các ngành nghề thuộc lĩnh vực mình hoặc đơn vị mình trực tiếp phụ trách trái quy định nhằm trục lợi. (trước đây xử lý bằng hình thức khiển trách)
(Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Quy định 102/QĐ-TW năm 2017)
23. Bổ sung hành vi sau đây xử lý bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ)
Quyết định, phê duyệt hoặc tổ chức thực hiện dự án đầu tư gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước; đầu tư công tràn lan không hiệu quả; chi tiêu công quỹ trái quy định.
(Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Quy định 102/QĐ-TW năm 2017)
24. Chuyển các hành vi tham nhũng, lãng phí sau đây từ xử lý bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức sang hình thức khai trừ:
- Đưa, nhận, môi giới hối lộ; môi giới làm thủ tục hành chính hoặc lợi dụng vị trí công tác để môi giới hưởng thù lao dưới mọi hình thức trái quy định. Đưa, nhận hoa hồng hoặc môi giới đưa, nhận hoa hồng trái quy định. Nhũng nhiễu, vòi vĩnh khi thực hiện công vụ.
- Tham ô tài sản, lợi dụng chính sách an sinh xã hội và quỹ cứu trợ, cứu nạn để tham nhũng; lợi dụng việc lập các loại quỹ để trục lợi.
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham mưu, thẩm định, phê duyệt, đấu thầu, chỉ định thầu hoặc quyết định đầu tư, cấp phép, quyết định tỷ lệ phần vốn của Nhà nước trong các doanh nghiệp nhằm trục lợi dưới mọi hình thức.
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác hoặc giả mạo trong công tác để trục lợi hoặc khi thi hành nhiệm vụ, công vụ, sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước, của tập thể nhằm trục lợi.
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chức trách, nhiệm vụ được giao để bao che, tiếp tay cho người có hành vi vi phạm pháp luật; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, ân giảm vì vụ lợi.
Ngoài ra, còn bổ sung khai trừ Đảng đối với các hành vi tham nhũng, lãng phí sau đây:
- Cố ý không chỉ đạo và tổ chức thực hiện thu hồi hoặc cản trở hoạt động thu hồi tài sản tham nhũng.
- Cố ý chỉ đạo xử lý hành chính, kinh tế đối với hành vi tham nhũng có dấu hiệu tội phạm hoặc cho miễn truy cứu trách nhiệm hình sự trái pháp luật đối với người phạm tội tham nhũng.
- Lạm dụng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che hoặc cấu kết với doanh nghiệp, với đối tượng khác để làm trái quy định, trục lợi; dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng.
(Căn cứ Khoản 3 Điều 16 Quy định 102/QĐ-TW năm 2017)
25. Khiển trách đối với hành vi xây dựng công trình, nhà ở không đúng với mục đích sử dụng đất
(Căn cứ Khoản 1 Điều 17 Quy định 102/QĐ-TW năm 2017)
26. Cảnh cáo hoặc cách chức đối với trường hợp làm trái quy định trong việc cho chủ trương, quyết định đầu tư dẫn đến dự án đầu tư không hiệu quả
(Căn cứ Khoản 2 Điều 17 Quy định 102/QĐ-TW năm 2017)
27. Cảnh cáo hoặc cách chức đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng
- Lập quỹ trái phép; báo cáo tài chính không trung thực, để ngoài sổ sách kế toán tài sản của đơn vị kế toán; hủy bỏ hoặc làm hư hỏng tài liệu, chứng từ kế toán trước thời hạn lưu giữ theo quy định.
- Thiếu trách nhiệm trong công tác thanh tra, giám sát ngân hàng gây hậu quả nghiêm trọng.
(Căn cứ Khoản 2 Điều 18 Quy định 102/QĐ-TW năm 2017)
28. Khai trừ đối với trường hợp chỉ đạo hoặc thông đồng với cấp dưới lập hồ sơ, chứng từ khống để chiếm đoạt tiền, tài sản của Nhà nước, tổ chức và công dân
(Căn cứ Khoản 3 Điều 18 Quy định 102/QĐ-TW năm 2017)
29. Khiển trách đối với hành vi xác nhận không đúng để bản thân hoặc người khác hưởng các chính sách an sinh xã hội, chính sách ưu đãi đối với người có công
(Căn cứ Khoản 1 Điều 20 Quy định 102/QĐ-TW năm 2017)
30. Cảnh cáo hoặc cách chức đối với trường hợp cho người khác sử dụng văn bằng, chứng chỉ của mình để sử dụng trong việc tuyển dụng, đi học, thi nâng ngạch, bổ nhiệm, bầu cử hoặc các mục đích trái quy định
(Căn cứ Khoản 2 Điều 22 Quy định 102/QĐ-TW năm 2017)
31. Làm rõ việc khiển trách đối với hành vi tập trung đông người trái quy định
Đó là tổ chức, tham gia tập trung đông người trái quy định của pháp luật ở nơi đang diễn ra các hội nghị quốc tế, kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân dân hoặc các hoạt động chính trị quan trọng khác của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội hoặc nơi công cộng khác.
(Căn cứ Khoản 1 Điều 23 Quy định 102/QĐ-TW năm 2017)
32. Cảnh cáo hoặc cách chức đối với hành vi sản xuất, kinh doanh, cấp phép hoặc cho phép nhập khẩu, cung cấp thiết bị y tế, thuốc tân dược không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, quá hạn sử dụng hoặc chưa được phép lưu hành và sử dụng tại Việt Nam
(Căn cứ Khoản 2 Điều 28 Quy định 102/QĐ-TW năm 2017)
Thêm nhiều quy định xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm về chế độ trách nhiệm, đạo đức lối sống
Chương IV: Vi phạm về chế độ trách nhiệm, đạo đức lối sống, tín ngưỡng và tôn giáo
33. Không xử lý khi phát hiện Đảng viên được quản lý vi phạm sẽ bị khiển trách
(Căn cứ Khoản 1 Điều 29 Quy định 102/QĐ-TW năm 2017)
34. Khiển trách đối với trường hợp vi phạm nội quy, quy chế, kỷ luật nội bộ cơ quan
Đồng thời, bổ sung các trường hợp xử lý bằng hình thức khiển trách sau đây:
- Thiếu trách nhiệm dẫn đến thực thi nhiệm vụ, công vụ không đúng quy trình, thủ tục, thời hạn quy định gây hậu quả cho cá nhân, tổ chức.
- Không báo cáo cấp có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức trong tổ chức, đơn vị.
- Yêu cầu tổ chức, công dân thực hiện các thủ tục hành chính không đúng quy định.
(Căn cứ Khoản 1 Điều 30 Quy định 102/QĐ-TW năm 2017)
35. Cảnh cáo hoặc cách chức nếu tạo vây cánh gây mất đoàn kết với đồng nghiệp trong cơ quan, tổ chức
Cụ thể, bổ sung xử lý bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ) đối với các hành vi vi phạm sau đây:
- Quản lý và sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước, tổ chức và công dân để vụ lợi.
- Trốn tránh trách nhiệm về những hậu quả do mình gây ra trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn.
- Tạo vây cánh, bè phái, nhóm lợi ích, chia rẽ, lôi kéo, mất đoàn kết với đồng nghiệp trong tổ chức, cơ quan, đơn vị.
- Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn, sử dụng thông tin, tài liệu, phương tiện liên quan đến thực thi công vụ để vụ lợi hoặc làm tổn hại nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của cơ quan, đơn vị.
(Căn cứ Khoản 2 Điều 30 Quy định 102/QĐ-TW năm 2017)
36. Cảnh cáo hoặc cách chức nếu biết nhưng để bố, mẹ, vợ (chồng), con cùng sống trong gia đình sử dụng, sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy
(Căn cứ Khoản 2 Điều 31 Quy định 102/QĐ-TW năm 2017)
Nguyễn Thị Hương Giang 
Phó Chủ nhiệm UBKT 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online51
Tất cả2741335