2021-10-01 14:46:53 Số lượt xem 536
THÀNH UỶ BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 49 - HD/BTG
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
TP. Bắc Ninh, ngày 01 tháng 10 năm 2021
 
HƯỚNG DẪN
Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới
-----
 
Thực hiện Hướng dẫn số 23-HD/BTGTU ngày 30/9/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và sự chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, Ban Tuyên giáo Thành uỷ hướng dẫn công tác tuyên truyền ở Đảng bộ thành phố như sau:
I- Mục đích, yêu cầu
1. Tuyên truyền, quán triệt sâu rộng, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các giải pháp của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển năm 2021, tạo đà thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2. Tiếp tục tuyên truyền, phát huy các giá trị, truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân nỗ lực vượt lên khó khăn, thách thức, chung sức đồng lòng, quyết tâm vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục và duy trì phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe thể chất, tinh thần của Nhân dân.
3. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị chức năng cần bám sát yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới để huy động, kết nối lực lượng, triển khai công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục, kịp thời, nhanh nhạy, linh hoạt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với từng địa bàn, nhóm đối tượng. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền cần phải chủ động, đi trước làm công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội để đưa chủ trương, giải pháp mới về phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội vào cuộc sống; đồng thời tích cực tham gia tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình khôi phục sản xuất kinh doanh, thực hiện các chính sách an sinh và an toàn xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là ở những nơi bị tác động, ảnh hưởng của đại dịch.
II- Nội dung tuyên truyền
1. Tuyên truyền, quán triệt tư tưởng, quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước: “Chống dịch như chống giặc”; kiên định thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch hiệu quả đồng thời phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe Nhân dân; khẳng định những thành tựu đạt được của đất nước, của tỉnh và thành phố trên các lĩnh vực thời gian qua trong bối cảnh khó khăn khi cả thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19; khẳng định công tác phòng, chống dịch của Việt Nam đang đi đúng hướng và đã đạt được một số kết quả bước đầu rất quan trọng.
2. Tập trung phân tích, lý giải sâu sắc, cụ thể chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật Nhà nước, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với công tác phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội được nêu trong Kết luận số 07-KL/TW, ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị “Về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội”; “Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch Covid-19” ngày 29/7/2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Nghị quyết số 86/NQ-CP, ngày 06/8/2021 của Chính phủ “Về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV”; Nghị quyết số 105/NQ-CP, ngày 09/9/2021 của Chính phủ “Về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19”; các công điện, kết luận của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 02/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ổn định đời sống nhân dân trong tình hình mới,… và các văn bản triển khai thực hiện của Thành ủy, UBND, Ban chỉ đạo của thành phố. Chú trọng tuyên truyền để các cấp, các ngành, doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, đơn vị chủ động các phương án, kịch bản chống dịch thích ứng, phù hợp, hiệu quả, với tinh thần “Bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết”; công tác phòng, chống dịch phải “từ xa, từ sớm, từ cơ sở”...
3. Tuyên truyền, phản ánh kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; của các ban, bộ, ngành Trung ương; của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp; đồng thời tuyên truyền, cập nhật các chính sách mới của Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân trong tháo gỡ khó khăn, giải quyết các vấn đề an sinh, an toàn xã hội, bảo đảm đời sống và sức khỏe Nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội sau những tác động tiêu cực của đại dịch.
4. Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện các Chỉ thị 15, 16, 19 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch. Trong đó với từng địa bàn, đặc điểm dân cư cần tập trung những nội dung trọng tâm, trọng điểm như sau:
- Đối với vùng bình thường mới: Tuyên truyền, vận động, khuyến cáo người dân không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác về nguy cơ dịch bệnh, chấp hành tốt các biện pháp phòng, chống dịch; thường xuyên giám sát chặt chẽ hoạt động đi, đến và cư trú. Đồng thời, tuyên truyền triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy lòng yêu nước và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ra sức thi đua làm việc với năng suất và hiệu quả cao nhất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
- Đối với vùng tiềm ẩn nguy cơ, nguy cơ cao, nguy cơ rất cao: Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với mức độ nguy cơ tại vùng. Động viên người dân tin tưởng, đồng thuận với các biện pháp phòng, chống dịch của Đảng và Nhà nước; đề cao vai trò trách nhiệm, quyết tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và mỗi người dân. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ mọi điều kiện an toàn để thích ứng, duy trì lao động, sản xuất, kinh doanh để phát triển kinh tế - xã hội nhưng vẫn bảo đảm nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.
Quán triệt thực hiện nghiêm quy định về giãn cách; tiếp tục thông tin cảnh báo nguy cơ và các biện pháp phòng, chống dịch. Tập trung tuyên truyền với mục tiêu an dân, vì dân; đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và người dân với phương châm: Mỗi người dân thật sự là “chiến sỹ”; mỗi gia đình, mỗi khu phố, mỗi phường thật sự là những “pháo đài” trong phòng, chống dịch. Đẩy mạnh lan tỏa, chia sẻ tinh thần lạc quan, sự yêu thương, đùm bọc, cùng nhau vượt qua khó khăn, dịch bệnh. Tích cực phát hiện, đề xuất, kiến nghị các giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng yếu thế, các gia đình khó khăn, bị nhiều tổn thất do tác động của dịch bệnh.
5. Tăng cường tuyên truyền các chỉ dẫn của Bộ Y tế và kiến thức khoa học về phòng, chống dịch Covid-19, nhất là các kỹ năng cần thiết và ý thức, trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, xã hội để người dân tự phòng tránh khi phải cách ly hoặc chữa trị tại nhà; động viên Nhân dân chủ động, tích cực, tự giác thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Tuyên truyền, giải thích “Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”; “vắc-xin tốt nhất là vắc-xin được tiêm sớm nhất”; thực hiện bao phủ vắc-xin Covid-19 cho toàn dân là mục tiêu, là biện pháp nhằm sớm đẩy lùi và hạn chế sự lây lan của đại dịch.
Tiếp tục tuyên truyền, cảnh báo về mức độ nguy hiểm và cơ chế lây lan dịch Covid-19 hiện nay. Đồng thời thông tin, tuyên truyền kịp thời, khách quan, minh bạch, cân bằng diễn biến tình hình dịch; công tác phòng, chống dịch; kết quả điều trị trong nước, khu vực và quốc tế. Chú trọng thông tin, phản ánh việc ứng xử với người mắc bệnh, người bị cách ly; phê phán tư tưởng chủ quan, lơ là mất cảnh giác, cố tình vi phạm quy định chống dịch của một bộ phận nhân dân.
Tuyên truyền kinh nghiệm phòng, chống dịch của các địa phương; kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học-kỹ thuật phục vụ công cuộc phòng, chống dịch. Đồng thời, tuyên truyền, phản ánh các ý kiến đóng góp xác đáng, trách nhiệm của tầng lớp nhân dân, nhất là nhân sỹ, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, góp phần bổ sung hoàn thiện hơn nữa các giải pháp vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.
6. Tuyên truyền, khích lệ tinh thần chủ động, trách nhiệm, tận tụy hết mình của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị chức năng, đặc biệt là lực lượng y tế, quân đội, công an và đội ngũ cán bộ cơ sở nơi tuyến đầu chống dịch; biểu dương gương “người tốt”, “việc tốt”, những hành vi và nghĩa cử nhân văn, cao đẹp trong xã hội.
Tuyên truyền, lan tỏa những tín hiệu lạc quan, điểm sáng trong tổ chức và khôi phục kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là ở những vùng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đề cao tinh thần tự lực, tự cường, hỗ trợ lẫn nhau, giải quyết khó khăn; khắc phục tâm lý ngồi chờ hay ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước, địa phương; phát hiện, nhân rộng kịp thời những mô hình vượt khó của địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Tăng cường tuyên truyền lan tỏa những hình ảnh đậm tính nhân văn, tương thân tương ái, tinh thần đoàn kết, sẻ chia của toàn xã hội trong bối cảnh  chống dịch; động viên sức mạnh tinh thần, củng cố niềm tin cho Nhân dân, đội ngũ y tế và lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch.
Khích lệ, động viên các doanh nghiệp giữ vững niềm tin vào nội lực, tiềm năng phát triển, khả năng khôi phục sản xuất; tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy và chính quyền địa phương vượt qua giai đoạn khó khăn, tích cực đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh thích ứng an toàn với dịch bệnh.
7. Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam, về tỉnh và thành phố; thể hiện sâu sắc bản chất tốt đẹp, nhân văn, tất cả vì Nhân dân của Đảng, Nhà nước, của chế độ; thể hiện tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; lòng nhân ái, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm đẩy lùi đại dịch, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của con người Việt Nam; đồng thời thể hiện tình cảm trân quý đối với sự hợp tác, hỗ trợ tích cực của bạn bè quốc tế đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19 của nước ta.
8. Chủ động đấu tranh, phản bác kịp thời với những thông tin giả, tin xấu độc ảnh hưởng tiêu cực đến công cuộc phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội. Lên án mạnh mẽ những hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi cá nhân, như: đầu cơ, “thổi giá” hàng hóa; làm giả giấy đi đường, giấy chứng nhận tiêm chủng; vi phạm quy định về thực hiện giãn cách xã hội; che giấu thông tin về các trường hợp có dấu hiệu nhiễm bệnh…
III- HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, Đài Phát thanh thành phố và hệ thống Đài truyền thanh cơ sở; Trang thông tin Website; Cổng thông tin điện tử; tuyên truyền trên các trang mạng xã hội; các phương tiện tuyên truyền trực quan (băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích,…); thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; hoạt động văn hóa, văn nghệ; toạ đàm, hội thảo; sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội...
IV- Tổ chức thực hiện
1. Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua, phát huy tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, sẻ chia, trách nhiệm xã hội của mỗi người dân trong công tác phòng, chống dịch và phát triển sản xuất, kinh doanh, phục hồi kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của Nhân dân.
 - Chú trọng tuyên truyền, động viên tinh thần Nhân dân, nhất là vùng tiềm ẩn nguy cơ có dịch; tăng cường sâu sát, lắng nghe ý kiến của người dân và doanh nghiệp; cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp.
- Quán triệt cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị; xử lý nghiêm các đối tượng phát tán thông tin giả, sai sự thật về tình hình dịch bệnh; về công tác phòng, chống dịch và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
2. Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội thành phố
- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hệ thống Mặt trận, đoàn thể các cấp.
- Bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của các giai tầng xã hội, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong đời sống sinh hoạt của đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân ở những khu vực bị ảnh hưởng của dịch bệnh; qua đó, tham mưu, đề xuất kịp thời với cấp ủy những biện pháp ổn định tình hình tư tưởng.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động, chương trình tình nguyện, từ thiện, hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho những đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Vận động người dân, các tổ chức, doanh nghiệp đóng góp, đồng hành ủng hộ Quỹ vắc- xin phòng, chống Covid-19.
3. Các ngành trong khối tư tưởng - văn hóa thành phố
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số để truyền thông nhanh chóng, kịp thời, phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống và sức khỏe của Nhân dân.
- Quản lý, giám sát chặt chẽ thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở về phòng, chống dịch bệnh; kịp thời phát hiện, xử lý những thông tin sai sự thật, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch.
- Triển khai công tác thông tin cổ động trực quan về phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng tới việc tuyên truyền tại nơi công cộng, khu vực tập trung dân cư,…
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật để khơi dậy và phát huy các giá trị, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của quê hương, của con người Việt Nam vào công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình hiện nay. Khuyến khích, động viên văn nghệ sỹ thành phố biểu diễn, sáng tác các tác phẩm văn học - nghệ thuật có giá trị cổ động công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội.
- Làm tốt vai trò định hướng thông tin, tuyên truyền, tạo động lực để chiến thắng dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền, động viên, cổ vũ các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động lan tỏa những thông tin tích cực và đấu tranh, phản bác các thông tin giả, xuyên tạc về công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội. 
- Duy trì các chuyên trang, chuyên mục thông tin tuyên truyền; cân đối dung lượng, thời lượng tuyên truyền bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn.
- Tuyên truyền động viên các lực lượng tuyến đầu chống dịch, để mỗi cán bộ y tế, quân đội, công an đồng thời cũng là những tuyên truyền viên, hướng dẫn người bệnh và gia đình người bệnh chủ động phòng ngừa và giữ gìn, nâng cao sức khoẻ cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
 
 
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ  (b/c),
- Thường trực Thành ủy (b/c),
- Ban chỉ đạo phòng,chống dịch TP,
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH TP,
- Các ngành khối tư tưởng-văn hóa TP,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Lưu BTG.
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
                               
 
                                TRƯỞNG BAN 
                                     
 
                                         (Đã ký)
 
 
 
                               Nguyễn Đức Hiện
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online43
Tất cả1674330