2021-10-12 08:28:02 Số lượt xem 912
ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC NINH
THÀNH ỦY BẮC NINH
 
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
*
Số   331 - CV/TU
Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
 
 
TP. Bắc Ninh, ngày 11 tháng 10 năm 2021
 
 
Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân thành phố,
- Các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy, Thành ủy viên,
- Các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể thành phố,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc.
 
 
Trước tình hình diễn biến xuất hiện một số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, để chủ động phòng, chống và ngăn chặn dịch bệnh lây lan rộng trên địa bàn, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu:
1. Cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19, quyết tâm kiểm soát, không để dịch lây lan trên diện rộng.
2. Các Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 110-QĐ/TU ngày 25/5/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn các phường, nhất là các địa phương đang phát sinh ca mắc trong cộng đồng. Trên cơ sở các quy định hiện hành về công tác phòng, chống dịch và tình hình thực tiễn tại từng địa bàn khu dân cư, các Đoàn kiểm tra chủ động nắm bắt, đôn đốc, yêu cầu các phường tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn, báo cáo tình hình hằng ngày với Thường trực Thành ủy (qua Văn phòng Thành ủy).
3. UBND thành phố chỉ đạo:
- Tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là các địa phương có ca mắc Covid-19; chỉ đạo sát sao, chặt chẽ, kịp thời quyết định áp dụng các biện pháp phù hợp, linh hoạt, hiệu quả nhất trong công tác phòng, chống dịch.
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm thông điệp “5K”, khai báo y tế, khuyến cáo người dân không tụ tập đông người tại nơi công cộng…
- Các cơ quan, đơn vị chức năng và các địa phương quản lý, nắm bắt thông tin nhân khẩu của từng hộ gia đình trên địa bàn để sàng lọc, có biện pháp quản lý từng trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch Covid-19.
- Quản lý chặt chẽ các trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú; đối với các khu cách ly tập trung, phải quản lý, vận hành chặt chẽ, đúng quy định, không để xảy ra lây nhiễm chéo.
- Tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp không đeo khẩu trang khi đi ra ngoài đường, những tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vi phạm quy định phòng, chống dịch.
- Tăng cường công tác phòng, chống dịch tại các khu vực, địa bàn có nguy cơ cao, trong đó siết chặt công tác quản lý phòng, chống dịch tại các chợ, đặc biệt là kiểm soát người trở về từ các vùng có dịch, từ các tỉnh, thành phố khác đến thành phố.
- Khẩn trương triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho các đối tượng theo phân bổ và quy định của tỉnh; chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ công tác tiêm vắc-xin, đảm bảo khoa học, an toàn, hiệu quả.
- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các trường học; đề xuất với UBND tỉnh, Sở Giáo dục - Đào tạo phương án dạy và học phù hợp với diễn biến dịch thực tế xảy ra trên địa bàn thành phố.
- Triển khai thực hiện tốt quy định về cách ly phòng, chống dịch Covid-19 đối với trẻ em theo Công văn số 7020/BYT-MT ngày 25/8/2021 của Bộ Y tế.
4. Đảng ủy các phường lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trên địa bàn. Đối với những địa phương có ca mắc Covid-19 trên địa bàn, hằng ngày phải tổ chức giao ban để đánh giá tình hình và đề ra các biện pháp hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch ở địa phương; chỉ đạo thực hiện đầy đủ, chặt chẽ, quyết liệt các nhiệm vụ trong khu vực cách ly y tế (khu phong tỏa) trên địa bàn; tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ người đến hoặc trở về địa phương từ các vùng có dịch, các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở... trong cộng đồng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các Tổ Covid cộng đồng, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định.
5. Ban Tuyên giáo Thành ủy tăng cường nắm bắt, định hướng kịp thời tình hình dư luận xã hội; chỉ đạo tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình.
Văn phòng Thành ủy phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình kết quả thực hiện, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy.
 
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh (b/c),
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh,
- Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh,
- Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố,
- Như kính gửi,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.
 
 
T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
 
 
Đã ký
 
 
 
Nguyễn Hoàng Long
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online43
Tất cả1674327