2019-08-13 09:44:03 Số lượt xem 928
Xác định công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, những năm qua, Đảng bộ Thành phố đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trên các lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, đồng thời chú trọng phát triển kinh tế - xã hội, từ đó góp phần xây dựng Thành phố trở thành đô thị loại I.
Đồng chí Vũ Chí Kiên - Phó Bí thư TT Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng
và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020
Đảng bộ Thành phố hiện có trên 9.000 đảng viên thuộc 76 tổ chức cơ sở đảng; trong đó có 28 Đảng bộ cơ sở và 48 chi bộ cơ sở. Dưới sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên của Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã phát huy được tinh thần tập thể đoàn kết, thống nhất, năng động, đổi mới, trí tuệ, có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, có quyết tâm và trách nhiệm cao trong công việc, luôn thể hiện tính đảng, tính tiền phong, gương mẫu; luôn bảo đảm các nguyên tắc trong sinh hoạt của Đảng. Thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã chủ động xây dựng nhiều Nghị quyết đồng thời tập trung chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, trọng tâm, trọng điểm, giải quyết kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ chính trị, những phát sinh, các vấn đề bức xúc của nhân dân và những khó khăn tại cơ sở. Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để kịp thời khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.
Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc và quy định về mối quan hệ công tác trong nội bộ Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy bảo đảm khoa học, khách quan, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phân công nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể cho từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ. Các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên đi sâu, đi sát cơ sở tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, chủ động đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy những nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thuộc lĩnh vực và địa phương được phân công phụ trách.
Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên quan tâm đến công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ của thành phố và cơ sở, thực hiện việc giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với cán bộ, công chức đảm bảo dân chủ, công khai, đúng số lượng, tiêu chuẩn và quy trình. Kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về chuẩn bị nhân sự và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn thành phố. Hoàn thành việc sắp xếp cán bộ ở các xã, phường đảm bảo đúng số lượng theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung cao xây dựng kế hoạch và tiến hành các bước theo đúng hướng dẫn công tác quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh lãnh đạo quản lý chủ chốt thành phố; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy đảng, các ban, ngành, đoàn thể thành phố tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025. Số lượng cán bộ được đưa vào quy hoạch đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu chí, cơ cấu theo đúng hướng dẫn của Tỉnh.
Công tác tổ chức cán bộ được triển khai đồng bộ ở các khâu: đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ theo đúng quy định của Trung ương, đảm bảo công khai, dân chủ; phục vụ tốt yêu cầu của cấp ủy. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên; công tác quản lý đảng viên được duy trì nghiêm túc theo đúng quy định của Tỉnh ủy, Trung ương. Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ, đảng viên.
Duy trì và thực hiện nghiêm túc Quy định số 01-QĐ/TU ngày 10/4/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc các đồng chí Thành ủy viên đi công tác cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và Thành ủy viên được phân công đi công tác và dự sinh hoạt ở chi bộ trực thuộc Đảng bộ các xã, phường, kịp thời nắm bắt tình hình, tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên cơ sở. Thực hiện nghiêm Kế hoạch số 27- KH/TU ngày 26/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc Bí thư cấp ủy gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang. Ban hành Đề án "Đẩy mạnh công tác phân công nhiệm vụ cho đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ thôn, khu phố ở Đảng bộ thành phố".
Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình có sự đổi mới: Ban Thường vụ Thành ủy đã phân công các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố dự và trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân các cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đối với chi, đảng bộ trực thuộc, 100% các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc Thành ủy, HĐND, UBND thành phố. Đồng thời, phân công cụ thể việc chịu trách nhiệm nhận xét, đánh giá cán bộ cho các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố theo địa bàn, lĩnh vực phụ trách.
   Bên cạnh việc lãnh đạo xây dựng Đảng về công tác tổ chức, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, giáo dục truyền thống cho cán bộ đảng viên luôn được quan tâm; công tác tuyên truyền ngày càng đi vào chiều sâu, có sự chuyển biến tích cực với nhiều hình thức, phương pháp đa dạng, phong phú và linh hoạt hơn với việc xây dựng và duy trì hoạt động của website Thành ủy và tăng số lượng, tăng kỳ hạn phát hành Bản tin Thành phố. Thành ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo hàng tháng xây dựng cuốn bản tin nội bộ và công văn định hướng sinh hoạt chi bộ làm tài liệu tuyên truyền. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được đề cao, kỷ luật, kỷ cương được giữ vững, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Qui định số 55-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên đã có tác động tích cực đến nhận thức tư tưởng và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn. Công tác vận động quần chúng luôn được Đảng bộ thành phố chú trọng, tăng cường; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân thành phố thường xuyên cải tiến về nội dung và phương thức hoạt động, làm tốt vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, giáo dục quần chúng nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, gắn bó sâu sát cơ sở, chăm lo thiết thực đến sản xuất, đời sống, việc làm, thu nhập của người dân, tìm hiểu và đề xuất đến cấp thẩm quyền giải quyết  kịp thời tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.
 Thực tiễn chứng minh, kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị chính là điều kiện quyết định để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, tạo động lực trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố Bắc Ninh những năm qua. Để tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Đảng bộ Thành phố chủ trương đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung khắc phục những mặt còn hạn chế, khuyết điểm, đặc biệt là cuộc đấu tranh phòng, chống suy thoái, biến chất, quan liêu, tham nhũng, tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đây là nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên, cũng là nhiệm vụ then chốt của Đảng bộ Thành phố trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi sự nỗ lực cao độ của Đảng bộ và nhân dân ở mọi cấp, mọi ngành và của bản thân mỗi đảng viên.
 
Vũ Chí Kiên, Phó bí thư thường trực Thành ủy
                                          Chủ tịch HĐND thành phố
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online22
Tất cả2270362