2024-01-26 08:53:25 Số lượt xem 1948
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 430 - CV/BTG
“V/v định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ tháng 02/2024”
             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
 
  TP. Bắc Ninh, ngày 26 tháng 01 năm 2024
 
Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
 
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 02/2024 với những nội dung chính như sau:
I- Nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền
1- Tuyên truyền kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024). Về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tuyên truyền kết quả, thành tựu đã đạt được trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, đặc biệt là: những chuyển biến tích cực trong đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; kết quả xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ; khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… Qua đó cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức; hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
2- Tuyên truyền kết quả Kỳ họp bất thường thứ 5 Quốc hội khoá XV, đặc biệt là việc thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với những điểm mới quan trọng như: Về bảng giá đất được cập nhật hằng năm; về thỏa thuận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở; về cấp “sổ đỏ” cho đất không giấy tờ mà không vi phạm pháp luật về đất đai trong một số trường hợp; về quy định cụ thể trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội; về các trường hợp giao đất không thông qua đấu giá đấu thầu; về giảm đầu mối trung gian trong giao đất, cho thuê đất… Luật Đất đai (sửa đổi) với 260 điều, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2025; trong đó có quy định bảng giá đất lần đầu được công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026.
3- Tuyên truyền việc quán triệt, triển khai Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư Trung ương và các văn bản chỉ đạo của tỉnh và thành phố về việc tổ chức Tết Giáp Thìn 2024. Tuyên truyền các cấp, các ngành nỗ lực thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, gia đình chính sách, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn; chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết đầm ấm.
4- Tuyên truyền về kết quả hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2023 và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2024. Tuyên truyền khẳng định trong bối cảnh quốc tế rất khó khăn, công tác đối ngoại trong năm 2023 đã đạt được kết quả quan trọng, tạo những đột phá mới với những thành tựu có ý nghĩa lịch sử, trở thành một điểm sáng đầy ấn tượng trong toàn bộ những kết quả, thành tựu chung của đất nước qua hơn nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII.
5- Tiếp tục tuyên tuyền việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII theo nội dung Kế hoạch số 75-KH/TU ngày 16/11/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ Bắc Ninh.
6- Triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững”.
7- Tuyên truyền về kết quả kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của thành phố Bắc Ninh. Khẳng định sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh tình hình có rất nhiều khó khăn, thách thức. Thông qua các kết quả đạt được của năm 2023, tuyên truyền tạo sự phấn khởi, tin tưởng, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; cổ vũ ý chí quyết tâm, khắc phục khó khăn, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 - năm có ý nghĩa quyết định để hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
8- Tuyên truyền triển khai Chủ đề công tác năm 2024 của Đảng bộ thành phố về: “Tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường bảo vệ môi trường; phát triển kết cấu hạ tầng đô thị và văn hoá đồng bộ, hiện đại”.
9- Tuyên truyền về hoạt động tổng kết nhiệm kỳ Ban công tác Mặt trận các khu phố và Đại hội MTTQ các phường nhiệm kỳ mới, tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2024 - 2029.
10- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; định hướng dư luận theo quan điểm của Đảng, không để các thế lực phản động đưa các thông tin sai sự thật kích động người dân.
11- Tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động; công tác phòng, chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; việc tăng cường các biện pháp quản lý người tạm trú, người nước ngoài, các cơ sở kinh doanh có điều kiện; kết quả việc triệt phá các loại tội phạm như trộm cắp tài sản, tội phạm lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
12- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 28/7/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ và các văn bản kế hoạch của UBND thành phố, của Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Bắc Ninh về thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; bảo đảm tổ chức tốt Lễ giao nhận quân năm 2024.
13- Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh và thành phố đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới; về xây dựng “Tỉnh Bắc Ninh an toàn giao thông”; xây dựng “Thành phố Bắc Ninh an toàn giao thông”.
II- Hình thức triển khai tuyên truyền
Cấp ủy các chi, đảng bộ căn cứ nội dung định hướng trong cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh và Công văn định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy, triển khai tại buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 02/2024 để phổ biến tới cán bộ, đảng viên.
Trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền, các địa phương, đơn vị chủ động lựa chọn nội dung sinh hoạt tư tưởng phù hợp để tuyên truyền các ngày lễ trong tháng 02/2024 với điểm nhấn kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) và đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Đồng thời, các cấp ủy cơ sở nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên các lĩnh vực, những vấn đề bức xúc, nổi cộm dư luận quan tâm; kịp thời phân tích, định hướng dư luận theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ triển khai thực hiện.
 
 
Nơi nhận:                                                              
- TT Thành ủy (b/c),
- Các Ban xây dựng Đảng,
- Văn phòng Thành ủy,
- Trung tâm Chính trị thành phố,
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Lưu VP BTG.
TRƯỞNG BAN
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Đức Hiện
 
 
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online33
Tất cả2572684